بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق به تعویق افتاد

اداره کل روابط عمومی وزارت نیرو اعالم کرد با توجه به دستورالعملهایی بهداشتی مقابله با کرونا و اولویت داشتن حفظ سالمت شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان، نمایشگاه صنعت آب و برق امسال به تعویق افتاده است. به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، بیستمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب که قرار بود از ۸ تا ۱۱ آبانماه ۱۳۹۹ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شود، بهدلیل هشدارهای بهداشتی ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا در شهر تهران و همکاری هرچه بیشتر در مقابله با بیماری کووید- ۱۹ به زمان ً اعالم میشود

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandduyLr

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!