کابل های ویژه انتقال برق در صنعت کشاورزی

کابل های ویژه انتقال برق در صنعت کشاورزی کابل های ویژه انتقال برق در صنعت کشاورزی توجه به اینکه یکی از مراکز مصرف انرژی در ایران صنعت کشاورزی   می باشد ، این کابل ها ویژه مصارف انتقال برق در این صنعت طراحی و تولید گردیده است . در طراحی این کابل ها کلیه نیاز […]