کابل افشان 2 در 4

کابل افشان 2 در 4 و بررسی ویژگی های عملکردی کابل افشان 2 در 4، کابلی انعطاف پذیر است که از دو سیم افشان تشکیل شده است. سیم های موجود در این کابل، از هادی های رشته ای منعطف مسی تشکیل شده اند. این کابل دو هسته ای، شامل دو سیم افشان با سطح مقطع […]