هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار کاربرد هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار  cc : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط از 1 تا 32 کیلوولت ، مناسبند .  ACSR : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ متوسط […]