نمودار علت و معلول در کنترل کیفیت سیم و کابل

نمودار علت و معلول در کنترل کیفیت سیم و کابل برای اینکه ارتباط معنی داری بین یک معلول و عوامل آن مشخص شود از نمودار علت و معلول استفاده می شود . این نمودار تصویری است مرکب از مستطیل هایی که معلول و یا علت های اصلی را نشان می دهد و پیکان هایی که […]