کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک کاربرد کابلهای نصب ثابت سبک  این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به […]