کابل افشان 3 در 1 

کابل افشان 3 در 1 کابل افشان 3 در 1 از کابل های برق انعطاف پذیر است که از سه هادی مسی با سطح مقطع 1 میلی متر مربع تشکیل شده است. هادی های مسی موجود در این کابل، از رشته های مسی به هم تابیده تشکیل شده و سپس روکش شده اند. هر یک […]