تقاضای آینده مس

تقاضای آینده مس تقاضا برای مس می تواند افزایشی بین 213 تا341 درصد تا سال2050 داشته باشد و پیش بینی می شود این میزان منجربه تقاضای 4/2 درصدی در انرژی مصرفی در جهان شود. تقاضای جهانی برای مس می تواند افزایشی بالغ بر 341درصد تا سال2050داشته باشد و مصرف انرژی احتمال افزایشی را به همراه […]

ویژگی های فلز مس بکار رفته در هادی سیم و کابل

ویژگی های فلز مس بکار رفته در هادی سیم و کابل   فلز مس به آسانی غلطک پذیر است و این ویژگی به همراه رسانایی بالای این فلز ، مس را به عنوان رسانای برتر در صنعت سیم و کابل  مطرح ساخته است . مس صد درصد چیست  بر اساس تعریف مس نرم با مقاومت […]