سیم های نصب ثابت

سیم های نصب ثابت |مفتولی – نیمه افشان   کاربرد سیم های نصب ثابت این نوع سیم ها جهت استفاده در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده ها ی برق مناسب است . به کارگیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است . سیم های با هادی تابیده منظم (گروه 2) […]