مقررات روکش در کابل ها

مقررات روکش در کابل ها مقررات روکش در کابل ها -روکش کابل باید دارای استقامت مکانیکی و قابلیت ارتجاعی کافی باشد . – روکش کابل  نباید به عایق رشته های سیم بچسبد . – میانگین ضخامت روکش کابل از مقدار  استاندارد کمتر نباشد . -روکش در کابل های تک رشته روی عایق به کار می […]