سیم افشان ۱ در ۹۵

بررسی تخصصی سیم افشان ۱ در ۹۵ سیم افشان ۱ در ۹۵ به صورت تک رشته یا تک سیم تولید می گردد. سطح مقطع هادی آن ۹۵ میلی متر مربع است. در کابل های فشار ضعیف افشان و مفتولی ما دو گروه داریم. به گروه اول کابل های سبک و معمولی می گویند. این گروه […]