سیم افشان 1 در 70

بررسی تخصصی سیم افشان 1 در 70 سیم افشان 1 در 70 به صورت تک رشته تولید می گردد. سطح مقطع آن۷۰ میلی متر مربع است. یعنی اگر هادی آن یک دایره باشد مساحت این دایره ۷۰ میلی مترمربع است. این نوع کابل 1 در 70 در انواع نیمه افشان، افشان مسی، آلومینیومی، دو روکشه، […]