اولین مولدهای برق در ایران

اولین مولدهای برق در ایران اولین مولدهای برق در ایران اولین مولد برقی که وارد ایران شد تنها سه یا چهار لامپ را روشن می‌کرد. این مولد توسط ناصرالدین‌شاه در سفر فرنگ و با دیدن چراغ‌های روشن آنجا، به ایران وارد شد. این مولد کوچک الکتریکی که در سال 1264 خورشیدی در دربار ناصرالدین‌شاه و […]