انواع غلتک های سکتور

انواع غلتک های  سکتور   جدا از شکلهای مختلف غلتکهای سکتور اساساً دو نوع غلتک سکتور در دسترس است : غلتکهای سکتور نوع ایتالیایی غلتکهای سکتور نوع آلمانی هر دو نوع غلتکهای یاد شده از نظر شکلدهی هادیها عملکرد یکسانی دارند ولی همانگونه که در شکل زیر می بینید چند اختلاف اساسی بین آنها موجود […]