قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل سیمند کابل

لیست فروش نقدی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
حلقه سیم افشان ۱ × ۰.۵ ۱۴۹۶۶۸۷ حلقه کابل افشان ۲ × ۰.۵ ۴۴۲۱۲۵۸
سیم افشان ۱ × ۰.۷۵ ۱۹۸۴۸۱۳ کابل افشان ۲ × ۰.۷۵ ۵۳۷۰۱۱۲
سیم افشان ۱ × ۱ ۲۶۳۲۴۹۱ کابل افشان ۲ × ۱ ۶۵۹۷۵۶۶
سیم افشان ۱ × ۱.۵ ۳۵۲۰۲۴۰ کابل افشان ۲ × ۱.۵ ۹۲۷۲۵۲۸
سیم افشان ۱ × ۲.۵ ۵۷۴۳۷۰۸ کابل افشان ۲ × ۲.۵ ۱۴۸۹۹۰۳۳
سیم افشان ۱ × ۴ ۹۲۶۳۴۹۷ کابل افشان ۲ × ۴ ۲۴۱۲۹۸۵۷
سیم افشان ۱ × ۶ ۱۴۱۴۴۴۵۷ کابل افشان ۲ × ۶ ۳۳۴۵۶۸۹۳
سیم افشان ۱ × ۱۰ ۲۳۹۰۰۴۸۶ قرقره کابل افشان ۲ × ۱۰ ۵۴۴۹۷۷/۴
سیم افشان ۱ × ۱۶ ۳۷۴۱۴۲۸۴ کابل افشان ۲ × ۱۶ ۸۴۰۲۷۳/۶
قرقره سیم افشان ۱ × ۲۵ ۵۶۲۲۸۰/۴ حلقه کابل افشان ۳ × ۰.۷۵ ۷۳۴۹۵۹۳
سیم افشان ۱ × ۳۵ ۷۹۶۴۵۲/۴ کابل افشان ۳ × ۱ ۹۳۲۷۰۳۷
سیم افشان ۱ × ۵۰ ۱۱۰۵۹۱۹ کابل افشان ۳ × ۱.۵ ۱۳۰۲۳۵۳۱
سیم افشان ۱ × ۷۰ ۱۵۹۸۳۲۹ کابل افشان ۳ × ۲.۵ ۲۰۹۹۵۹۲۷
سیم افشان ۱ × ۹۵ ۲۱۲۷۰۳۱ کابل افشان ۳ × ۴ ۳۴۲۵۱۱۵۲
سیم افشان ۱ × ۱۵۰ ۳۲۳۷۵۳۴ کابل افشان ۳ × ۶ ۴۸۰۱۱۶۳۲
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۰.۵ ۱۴۸۴۸۶۵ قرقره کابل افشان ۳ × ۱۰ ۷۸۵۶۱۵/۸
سیم مفتولی ۱ × ۱ ۳۰۲۴۷۲۶ کابل افشان ۳ × ۱۶ ۱۲۵۳۶۰۸
سیم مفتولی ۱ × ۱.۵ ۴۱۸۳۳۶۵ کابل افشان ۳ × ۲۵ ۱۸۸۵۶۸۱
سیم نیمه افشان ۱ × ۱.۵ ۴۰۳۹۳۸۰ کابل افشان ۳ × ۳۵ ۲۶۱۴۸۵۱
سیم مفتولی ۱ × ۲.۵ ۶۴۲۰۹۸۰ کابل افشان ۳ × ۵۰ ۳۷۶۵۲۲۶
سیم نیمه افشان ۱ × ۲.۵ ۶۳۰۲۲۸۹ کابل افشان ۳ × ۷۰ ۵۱۴۰۷۴۰
سیم نیمه افشان ۱ × ۴ ۹۸۴۵۵۰۲ حلقه کابل افشان ۴ × ۰.۵۰ ۷۲۸۷۴۶۴
سیم مفتولی ۱ × ۶ ۱۵۰۳۳۲۷۹ کابل افشان ۴ × ۰.۷۵ ۹۱۰۰۹۲۷
سیم مفتولی ۱ × ۱۰ ۲۴۹۱۲۳۴۷ کابل افشان ۴ × ۱ ۱۲۰۱۲۰۹۳
سیم نیمه افشان ۱ × ۱۰ ۲۴۸۲۲۳۹۱ کابل افشان ۴ × ۱.۵ ۱۶۸۶۱۳۴۴
سیم نیمه افشان ۱ × ۱۶ ۳۶۷۳۷۲۱۴ کابل افشان ۴ × ۲.۵ ۲۷۲۷۴۵۱۷
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۲۵ ۵۵۷۸۰۵/۹ کابل افشان ۴ × ۴ ۴۳۸۸۵۴۰۲
سیم نیمه افشان ۱ × ۳۵ ۸۰۶۰۴۴/۵ کابل افشان ۴ × ۶ ۶۱۹۴۴۰۶۰
سیم نیمه افشان ۱ × ۵۰ ۱۲۲۳۵۷۴ قرقره کابل افشان ۴ × ۱۰ ۱۰۲۸۸۹۹
سیم نیمه افشان ۱ × ۷۰ ۱۶۷۳۷۹۲ کابل افشان ۴ × ۱۶ ۱۶۲۶۷۵۷
سیم نیمه افشان ۱ × ۹۵ ۲۱۷۸۵۵۴ کابل افشان ۴ × ۲۵ ۲۵۹۱۸۷۳
سیم نیمه افشان ۱ × ۱۲۰ ۲۷۰۲۸۰۹ کابل افشان ۴ × ۳۵ ۳۵۱۸۴۷۷
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۴ ۲۲۱۸۰۶ کابل افشان ۴ × ۵۰ ۵۰۵۵۰۱۸
کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۶ ۳۱۳۶۵۵/۶ حلقه کابل افشان ۵ × ۰.۷۵ ۱۲۲۰۷۹۲۰
کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۱۰ ۵۴۳۳۱۸/۷ کابل افشان ۵ × ۱ ۱۵۱۶۱۴۸۲
کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۴ ۳۱۴۱۲۷ کابل افشان ۵ × ۱.۵ ۲۱۲۷۰۴۸۹
کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۶ ۴۵۷۴۴۰/۶ کابل افشان ۵ × ۲.۵ ۳۴۷۲۴۰۳۳
کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۱۰ ۷۷۴۴۷۴/۷ قرقره کابل افشان ۵ × ۴ ۵۵۱۵۷۹/۶
کابل افشان ۶۰۷ ۳ × ۱۶ ۱۱۹۸۹۹۴ کابل افشان ۵ × ۶ ۷۹۲۲۰۷/۹
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۴ ۴۱۶۶۲۲/۹ کابل افشان ۵ × ۱۰ ۱۲۷۹۷۱۷
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۶ ۶۰۰۴۷۹/۱ کابل افشان ۵ × ۱۶ ۲۰۷۵۵۷۶
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۱۰ ۱۰۲۲۲۰۹ کابل افشان ۵ × ۲۵ ۳۳۷۵۸۹۴
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۱۶ ۱۶۲۹۶۹۴ قرقره کابل افشان ۱ × ۷۰ ۱۸۱۹۴۲۷
کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۴ ۵۲۴۶۵۸/۱ کابل افشان ۱ × ۹۵ ۲۴۲۰۳۷۵
کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۶ ۷۶۱۷۲۶/۶ کابل افشان ۱ × ۱۲۰ ۳۰۰۴۴۴۹
کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۱۰ ۱۲۷۲۸۵۱ کابل افشان ۱ × ۱۵۰ ۳۷۳۹۵۶۷
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۴ ۲۴۴۶۸۸/۲ کابل افشان ۱ × ۱۸۵ ۴۸۵۴۸۳۳
کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۶ ۳۳۹۰۰۸/۶ کابل افشان ۱ × ۲۴۰ ۶۱۱۸۶۹۱
کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۱۰ ۵۵۸۱۳۸/۱ کابل افشان ۱ × ۳۰۰ ۷۲۷۲۰۹۶
کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۴ ۴۴۸۶۹۰/۱ قرقره کابل افشان ۳×۲۵/۱۶ ۲۵۷۴۱۱۶
کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۶ ۶۴۶۲۳۱ کابل افشان ۳×۳۵/۱۶ ۳۰۴۶۱۴۸
کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۱۰ ۱۰۵۵۴۲۸ کابل افشان ۳×۵۰/۲۵ ۴۳۴۵۷۳۷
کابل مفتولی (۶۰۷) ۵ × ۶ ۷۹۱۰۵۲/۴ کابل افشان ۳×۷۰/۳۵ ۶۰۴۹۳۷۳
کابل مفتولی ۵× ۱.۵ ۲۶۰۸۵۵/۸ کابل افشان ۳×۹۵/۵۰ ۸۲۰۷۵۷۸
لیست فروش نقدی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۱.۵ ۱۲۳۳۵۱/۱ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۱۶ ۴۰۲۴۱۹/۱
کابل مفتولی ۲ × ۲.۵ ۱۸۳۹۱۶/۲ کابل نیمه افشان ۱ × ۲۵ ۶۴۱۰۶۹/۸
کابل مفتولی ۲ × ۴ ۲۵۶۹۹۲/۸ کابل نیمه افشان ۱ × ۳۵ ۸۶۲۰۲۱/۱
کابل مفتولی ۲ × ۶ ۳۵۷۴۱۹/۶ کابل نیمه افشان ۱ × ۵۰ ۱۲۳۶۲۳۸
کابل مفتولی ۲ × ۱۰ ۵۶۸۷۵۲/۲ کابل نیمه افشان ۱ × ۷۰ ۱۶۴۲۳۵۲
کابل نیمه افشان ۲ × ۱۶ ۹۱۲۳۴۷/۲ کابل نیمه افشان ۱ × ۹۵ ۲۳۲۵۸۲۳
کابل مفتولی ۳ × ۱.۵ ۱۶۰۹۱۳/۵ کابل نیمه افشان ۱ × ۱۲۰ ۲۸۷۳۱۴۴
کابل مفتولی ۳ × ۲.۵ ۲۴۳۱۷۸/۷ کابل نیمه افشان ۱ × ۱۵۰ ۳۴۸۷۳۷۳
کابل نیمه افشان ۳ × ۲.۵ ۲۴۳۶۸۸/۱ کابل نیمه افشان ۱ × ۱۸۵ ۴۳۴۱۲۲۵
کابل مفتولی ۳ × ۴ ۳۴۷۶۳۷/۶ کابل نیمه افشان ۱ × ۲۴۰ ۵۸۵۸۳۲۰
کابل نیمه افشان ۳ × ۴ ۳۷۴۲۷۳/۱ کابل نیمه افشان ۱ × ۳۰۰ ۷۲۲۲۵۳۸
کابل مفتولی ۳ × ۶ ۵۲۰۴۰۲/۲ قرقره سیم مخابراتی ۱×۲×۰.۶۰ ۱۵۶۳۸/۱۶
کابل مفتولی ۳ × ۱۰ ۸۱۲۰۳۱/۷ کابل مخابراتی هوایی ۱×۲×۰.۶۰ ۲۷۴۱۵/۲۸
کابل نیمه افشان ۳ × ۱۶ ۱۲۵۲۵۵۳ کابل مخابراتی هوایی ۲×۲×۰.۶۰ ۴۲۷۳۳/۹۷
کابل نیمه افشان ۳ × ۲۵ ۲۰۶۱۰۶۱ کابل مخابراتی هوایی ۴×۲×۰.۶۰ ۷۳۶۳۲/۱۸
کابل نیمه افشان ۳ × ۳۵ ۲۵۱۲۱۶۷ کابل مخابراتی هوایی ۶×۲×۰.۶۰ ۱۰۵۸۹۷/۶
کابل مفتولی ۴ × ۱.۵ ۲۱۸۴۵۳/۷ کابل مخابراتی هوایی ۱۰×۲×۰.۶۰ ۱۸۰۴۹۷/۶
کابل مفتولی ۴ × ۲.۵ ۲۹۹۶۲۴/۸ کابل مخابراتی هوایی ۲×۲×۰.۵۰ ۳۳۵۳۶/۳۱
کابل مفتولی ۴ × ۴ ۴۷۵۸۰۰ کابل مخابراتی هوایی ۴×۲×۰.۵۰ ۵۳۵۸۵/۷۵
کابل نیمه افشان ۴ × ۴ ۴۷۴۶۵۱/۶ کابل مخابراتی هوایی ۶×۲×۰.۵۰ ۷۵۹۵۳/۷
کابل مفتولی ۴ × ۶ ۶۵۹۴۳۳/۶ کابل مخابراتی هوایی ۱۰×۲×۰.۵۰ ۱۲۶۵۱۶/۶
کابل نیمه افشان ۴ × ۶ ۷۴۳۸۰۵/۸ قرقره کابل آیفونی ۱×۲×۰.۴۰ ۱۲۶۶۱/۶۷
کابل مفتولی ۴ × ۱۰ ۱۰۶۹۶۱۴ کابل آیفونی ۲×۲×۰.۴۰ ۲۰۴۷۵/۸
کابل نیمه افشان ۴ × ۱۶ ۱۷۱۷۴۵۸ کابل آیفونی ۳×۲×۰.۴۰ ۳۰۰۲۲/۵۷
کابل نیمه افشان ۴ × ۲۵ ۲۶۴۴۵۷۰ کابل آیفونی ۴×۲×۰.۴۰ ۳۷۵۸۲/۳۱
کابل نیمه افشان ۴ × ۳۵ ۳۵۸۰۲۲۰ کابل آیفونی ۵×۲×۰.۴۰ ۴۶۲۳۸/۴
کابل مفتولی ۵ × ۲.۵ ۳۹۱۲۸۳/۸ کابل آیفونی ۶×۲×۰.۴۰ ۴۷۶۷۶/۵۴
کابل مفتولی ۵ × ۴ ۵۶۴۶۳۱/۱ سیم آیفونی ۱ × ۰.۴۰ ۳۸۱۰/۶۸۳
کابل مفتولی ۵ × ۶ ۸۲۱۸۸۵/۸ قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۲×۲×۰.۶۰ ۲۰۱۱۶/۳۷
کابل مفتولی ۵ × ۱۰ ۱۳۳۵۶۴۲ کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۴×۲×۰.۶۰ ۳۱۷۲۱/۸۳
کابل نیمه افشان ۵ × ۱۶ ۲۰۴۲۹۴۵ کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۶×۲×۰.۶۰ ۴۱۶۲۹/۳۲
کابل نیمه افشان ۵ × ۲۵ ۳۱۵۷۲۴۶ کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۱۰×۲×۰.۶۰ ۶۷۵۰۶/۷۱
کابل نیمه افشان ۵ × ۳۵ ۴۲۹۲۹۹۰ قرقره کانسانتریک ۱×۶+۶ ۳۴۹۷۴۳/۹
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۲۵/۱۶ ۲۳۴۳۹۷۶ کانسانتریک ۱×۱۰+۱۰ ۵۳۷۸۹۵/۱
کابل نیمه افشان ۳×۳۵/۱۶ ۳۰۲۵۳۷۲ کانسانتریک ۳×۶+۶ ۶۸۳۶۷۵/۹
کابل نیمه افشان ۳×۵۰/۲۵ ۴۰۷۳۹۱۸ کانسانتریک ۳×۱۰+۱۰ ۱۰۷۸۳۳۸
کابل نیمه افشان ۳×۷۰/۳۵ ۵۷۶۳۷۲۹ کانسانتریک ۳×۱.۵+۱.۵ ۲۲۳۳۹۲/۷
کابل نیمه افشان ۳×۹۵/۵۰ ۷۸۳۳۱۳۷ کانسانتریک ۴×۱.۵+۱.۵ ۲۶۷۳۲۰/۴
کابل نیمه افشان ۳×۱۲۰/۷۰ ۱۰۳۸۸۴۰۴ کانسانتریک ۵×۱.۵+۱.۵ ۳۰۶۲۶۶/۴
کابل نیمه افشان ۳×۱۵۰/۷۰ ۱۲۵۴۹۸۷۵ قرقره کابل کواکسیال ۴.۵c2v ۶۸۳۹۶/۶
کابل نیمه افشان ۳×۱۸۵/۹۵ ۱۵۱۶۳۹۴۶ کابل کواکسیال RG 59 ۶۸۰۹۷/۰۶
کابل نیمه افشان ۳×۲۴۰/۱۲۰ ۲۰۲۱۴۱۲۲ کابل کواکسیال آلومینیومی ۴.۵c2v ۲۱۳۸۳/۱۴
قرقره سیم نایلون ۲ × ۰.۳۵ ۲۴۴۱۱/۵ قرقره کابل جوش ۱ × ۲۵ ۶۴۸۶۱۱/۲
سیم نایلون ۲ × ۰.۵۰ ۳۲۸۶۹/۶۹ کابل جوش ۱ × ۳۵ ۹۲۵۵۰۱/۳
سیم نایلون ۲ × ۰.۷۵ ۴۵۰۹۶/۳۸ کابل جوش ۱ × ۵۰ ۱۲۶۲۰۱۱
سیم نایلون ۲ × ۱ ۵۵۶۷۹/۵۸ کابل جوش ۱ × ۷۰ ۱۷۶۶۵۷۵
سیم نایلون ۲ × ۱.۵ ۷۲۷۵۲/۹۸ قرقره کابل کانسانتریک آرموربا عایق xlpe ۳×۵۰+۲۵ ۵۳۹۲۰۹۹
سیم نایلون ۲ × ۲.۵ ۱۲۴۲۵۵/۸ کابل ترکیبی ۳×۲×۰.۶۰+۲×۰.۷۵ ۱۳۴۹۷۴/۹
لیست فروش نقدی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل کنترل افشان ۷×۱ ۲۱۳۵۹۳/۲ قرقره کابل افشان شیلد دار ۲ × ۰.۷۵ ۸۸۴۶۷/۰۳
کابل کنترل افشان ۲۰ × ۱ ۵۹۶۱۶۳/۲ کابل افشان شیلد دار ۲ × ۱ ۱۲۵۱۰۵/۶
کابل کنترل افشان ۳۰ × ۱ ۸۴۰۶۴۴/۶ کابل افشان شیلد دار ۲ × ۱.۵ ۱۴۸۷۰۹/۶
کابل کنترل افشان ۶ × ۱/۵ ۲۶۳۱۵۵/۷ کابل افشان شیلد دار ۲ × ۲.۵ ۲۲۰۷۹۳/۳
کابل کنترل افشان ۷ × ۱/۵ ۲۹۶۶۶۸/۴ کابل افشان شیلد دار ۳ × ۱ ۱۲۸۶۸۲/۶
کابل کنترل افشان ۱۰ × ۱/۵ ۴۱۴۸۳۵/۱ کابل افشان شیلد دار ۳ × ۱.۵ ۱۸۱۴۲۴/۲
کابل کنترل افشان ۱۲ × ۱/۵ ۵۱۰۷۶۶/۳ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۰.۷۵ ۱۱۹۷۱۱/۳
کابل کنترل افشان ۱۸ × ۱/۵ ۷۴۶۰۶۲ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۱ ۱۷۲۳۳۵/۶
کابل کنترل افشان ۲۴ × ۱/۵ ۱۰۰۸۸۱۴ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۱.۵ ۲۲۹۶۲۷
کابل کنترل نیمه افشان ۱۶ × ۱/۵ ۹۴۰۳۶۱/۸ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۲.۵ ۳۴۰۱۳۶/۲
کابل کنترل مفتولی ۱۹ × ۱/۵ ۹۳۵۴۴۹/۳ کابل افشان شیلد دار ۷ × ۰.۷۵ ۲۰۲۷۴۶/۶
قرقره کابل مفتولی آلومینیوم ۲ × ۱۰ ۱۶۱۵۳۹/۶ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۳ × ۲.۵ ۳۴۷۲۳۶/۴
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۲ × ۱۶ ۲۲۶۲۴۵/۹ کابل نیمه افشان آرمور دار ۵ × ۲.۵ ۵۱۴۷۱۸
کابل مفتولی آلومینیوم ۴ × ۱۰ ۲۲۹۸۰۸/۸ کابل نیمه افشان آرمور دار ۴ × ۶ ۹۵۳۴۱۶/۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۱۶ ۳۳۵۵۳۵/۵ کابل نیمه افشان آرمور دار ۳×۷۰/۳۵ ۶۶۱۹۹۸۷
کابل نیمه افشان آلومینیومی ۴ × ۲۵ ۴۹۸۳۴۲/۴ کابل نیمه افشان آرمور دار ۴ × ۱۰ ۱۴۵۱۰۱۳
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۳۵ ۶۶۱۷۵۰/۶ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۳ × ۱.۵ ۲۶۵۴۸۵/۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۵۰ ۷۰۷۷۸۹ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۳ × ۱۰ ۱۰۳۰۲۰۶
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۵ × ۱۶ ۴۴۸۰۷۹/۷ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۱۰ ۱۶۲۰۲۰۸
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۵ × ۲۵ ۶۲۹۹۷۰/۹ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۱۶ ۲۴۳۴۷۵۰
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۲۵/۱۶ ۴۶۲۶۳۹/۱ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۱ × ۳۵ ۱۰۳۰۳۸۷
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۳۵/۱۶ ۵۴۲۰۸۸/۳ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۱ × ۵۰ ۱۵۷۱۶۲۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۵۰/۲۵ ۶۴۲۶۷۳/۸ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۲۵ ۳۹۱۱۷۶۲
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۷۰/۳۵ ۸۷۲۰۲۴ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۳ × ۲.۵ ۲۳۵۲۹۴/۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۹۵/۵۰ ۱۱۱۴۵۸۱ کابل نیمه افشان XLPE ۳ × ۴ ۳۵۹۵۹۳/۴
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۲۰/۷۰ ۱۴۱۱۶۶۹ کابل نیمه افشان XLPE ۴ × ۲.۵ ۲۹۹۲۳۱/۲
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۵۰/۷۰ ۱۶۴۹۳۰۳ کابل نیمه افشان XLPE ۴ × ۱۶ ۱۶۵۵۷۰۸
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۸۵/۹۵ ۲۰۱۶۳۳۲ کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۴ ۵۷۳۵۰۹/۶
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۷۶۷۶۱ کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۶ ۸۷۴۹۴۷/۴
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۳۵ ۱۴۷۴۷۳/۳ کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۱۰ ۱۳۴۰۴۰۷
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۵۰ ۲۰۷۰۰۳/۸ قرقره سیم لخت هوایی ۱ × ۱۶ ۳۷۵۵۰۵/۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۷۰ ۲۵۷۰۶۳/۵ سیم لخت هوایی ۱ × ۲۵ ۵۸۴۴۴۳/۴
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ ×۱۵۰ ۴۹۰۰۱۸/۸ سیم لخت هوایی ۱ × ۹۵ ۲۱۷۰۱۴۷
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۱۸۵ ۵۹۲۲۹۶/۹ سیم افشان لخت هوایی ۱ × ۱۲۰ ۲۶۰۵۷۶۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۲۴۰ ۷۸۳۳۱۹ سیم لخت هوایی آلومینیومی ۱ × ۳۵ ۶۷۳۳۸/۲۹
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۳۰۰ ۹۷۵۴۴۱ قرقره کابل افشان تخت ۴ × ۱.۵ ۱۹۰۹۸۲/۲
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۴۰۰ ۱۱۸۷۰۸۹ کابل افشان تخت ۴ × ۱۶ ۱۶۹۱۷۸۷
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۵۰۰ ۱۶۱۴۹۶۷ قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۳ × ۲ × ۱/۵ ۴۸۷۸۴۲/۵
قرقره کابل نیمه افشان  آلومینیومی XLPE ۴ × ۱۸۵ ۲۱۹۷۴۱۱ کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۱ × ۲ ×۰/۷۵ ۲۷۵۱۸۲/۶
کابل نیمه افشان آرموردار با نوار گالوانیزه آلومینیومی XLPE ۴ × ۱۸۵ ۲۸۴۷۹۳۲ کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۳ × ۲ ×۰/۷۵ ۵۰۸۵۷۲/۷
قرقره سیم نیمه افشان آلومینیومی ۱ × ۱۶ ۱۳۲۵۴۲/۵ کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۲۰× ۲ ×۰/۷۵ ۲۰۸۹۰۱۱
کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۲۰× ۲ ×۰/۷۵ ۲۵۹۰۸۶۱
کابل ابزار دقیق افشان ۴ × ۲ × ۱/۵ ۵۸۵۵۹۸/۵
کابل ابزار دقیق افشان ۴ × ۰/۷۵ ۱۷۷۴۸۴/۲
کابل ابزار دقیق افشان ۵ × ۲ × ۱ ۸۷۶۰۰۳/۶

 قیمت سیم و  کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

 قیمت سیم و  کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل  

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandvtmet

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی