قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل سیمند کابل

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
حلقه سیم افشان 1 × 0.5 1265481 حلقه کابل افشان 2 × 0.5 3811722
حلقه سیم افشان 1 × 0.75 1675171 حلقه کابل افشان 2 × 0.75 4612274
حلقه سیم افشان 1 × 1 2220068 حلقه کابل افشان 2 × 1 5649353
حلقه سیم افشان 1 × 1.5 2970406 حلقه کابل افشان 2 × 1.5 7924560
حلقه سیم افشان 1 × 2.5 4838734 حلقه کابل افشان 2 × 2.5 12699674
حلقه سیم افشان 1 × 4 7809208 حلقه کابل افشان 2 × 4 20596196
حلقه سیم افشان 1 × 6 11880129 حلقه کابل افشان 2 × 6 28453871
حلقه سیم افشان 1 × 10 20069657 قرقره کابل افشان 2 × 10 461760
حلقه سیم افشان 1 × 16 31400897 قرقره کابل افشان 2 × 16 706640
قرقره سیم افشان 1 × 25 471842 حلقه کابل افشان 3 × 0.75 6276699
قرقره سیم افشان 1 × 35 667952 حلقه کابل افشان 3 × 1 7941845
قرقره سیم افشان 1 × 50 927642 حلقه کابل افشان 3 × 1.5 11085833
قرقره سیم افشان 1 × 70 1340277 حلقه کابل افشان 3 × 2.5 17839585
قرقره سیم افشان 1 × 95 1783535 حلقه کابل افشان 3 × 4 29137226
قرقره سیم افشان 1 × 150 2713776 حلقه کابل افشان 3 × 6 40687540
حلقه سیم مفتولی 1 × 0.5 1255009 قرقره کابل افشان 3 × 10 663269
حلقه سیم مفتولی 1 × 1 2548961 قرقره کابل افشان 3 × 16 1052567
حلقه سیم مفتولی 1 × 1.5 3524673 قرقره کابل افشان 3 × 25 1582946
حلقه سیم نیمه افشان 1 × 1.5 3405430 قرقره کابل افشان 3 × 35 2196883
حلقه سیم مفتولی 1 × 2.5 5400991 قرقره کابل افشان 3 × 50 3157649
حلقه سیم نیمه افشان 1 × 2.5 5306299 قرقره کابل افشان 3 × 70 4311418
حلقه سیم نیمه افشان 1 × 4 8276844 حلقه کابل افشان 4 × 0.50 6231328
حلقه سیم مفتولی 1 × 6 12629747 حلقه کابل افشان 4 × 0.75 7770818
حلقه سیم مفتولی 1 × 10 20905551 حلقه کابل افشان 4 × 1 10228878
حلقه سیم نیمه افشان 1 × 10 20855456 حلقه کابل افشان 4 × 1.5 14333529
حلقه سیم نیمه افشان 1 × 16 30828219 حلقه کابل افشان 4 × 2.5 23152342
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 25 467913 حلقه کابل افشان 4 × 4 37254969
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 35 675797 حلقه کابل افشان 4 × 6 52404373
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 50 1025862 قرقره کابل افشان 4 × 10 868136
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 70 1402895 قرقره کابل افشان 4 × 16 1366740
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 95 1825791 قرقره کابل افشان 4 × 25 2176707
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 120 2265241 قرقره کابل افشان 4 × 35 2951299
قرقره کابل افشان (607) 2 × 4 188604 قرقره کابل افشان 4 × 50 4244147
قرقره کابل افشان (607) 2 × 6 266000 حلقه کابل افشان 5 × 0.75 10451629
قرقره کابل افشان (607) 2 × 10 460269 حلقه کابل افشان 5 × 1 12911508
قرقره کابل افشان (607) 3 × 4 266141 حلقه کابل افشان 5 × 1.5 18091447
قرقره کابل افشان (607) 3 × 6 386909 حلقه کابل افشان 5 × 2.5 29472288
قرقره کابل افشان (607) 3 × 10 654042 قرقره کابل افشان 5 × 4 468084
قرقره کابل افشان 607 3 × 16 1006344 قرقره کابل افشان 5 × 6 670648
قرقره کابل افشان (607) 4 × 4 352725 قرقره کابل افشان 5 × 10 1079761
قرقره کابل افشان (607) 4 × 6 507269 قرقره کابل افشان 5 × 16 1743488
قرقره کابل افشان (607) 4 × 10 862649 قرقره کابل افشان 5 × 25 2832877
قرقره کابل افشان (607) 4 × 16 1368363 قرقره کابل افشان 1 × 70 1529241
قرقره کابل افشان (607) 5 × 4 444349 قرقره کابل افشان 1 × 95 2034378
قرقره کابل افشان (607) 5 × 6 643674 قرقره کابل افشان 1 × 120 2524494
قرقره کابل افشان (607) 5 × 10 1074069 قرقره کابل افشان 1 × 150 3139576
قرقره کابل مفتولی (607) 2 × 4 205779 قرقره کابل افشان 1 × 185 4079589
قرقره کابل مفتولی (607) 2 × 6 285029 قرقره کابل افشان 1 × 240 5138266
قرقره کابل مفتولی (607) 2 × 10 468660 قرقره کابل افشان 1 × 300 6105545
قرقره کابل مفتولی (607) 4 × 4 377093 قرقره کابل افشان 3×25/16 2161845
قرقره کابل مفتولی (607) 4 × 6 543124 قرقره کابل افشان 3×35/16 2555392
قرقره کابل مفتولی (607) 4 × 10 886282 قرقره کابل افشان 3×50/25 3643793
قرقره کابل مفتولی (607) 5 × 6 665551 قرقره کابل افشان 3×70/35 5070649
قرقره کابل مفتولی 5 × 1.5 220929 قرقره کابل افشان 3×95/50 6882634
قرقره کابل مفتولی 2 × 1.5 104475 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 16 339008
قرقره کابل مفتولی 2 × 2.5 155757 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 25 539538
قرقره کابل مفتولی 2 × 4 216529 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 35 724643
قرقره کابل مفتولی 2 × 6 300925 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 50 1038760
قرقره کابل مفتولی 2 × 10 477753 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 70 1379170
قرقره کابل نیمه افشان 2 × 16 765368 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 95 1952013
قرقره کابل مفتولی 3 × 1.5 136558 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 120 2410919
قرقره کابل مفتولی 3 × 2.5 205378 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 150 2925566
قرقره کابل نیمه افشان 3 × 2.5 206175 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 185 3642496
قرقره کابل مفتولی 3 × 4 293687 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 240 4914215
قرقره کابل نیمه افشان 3 × 4 315871 قرقره کابل نیمه افشان 1 × 300 6057622
قرقره کابل مفتولی 3 × 6 438573 قرقره سیم مخابراتی 1×2×0.60 13032
قرقره کابل مفتولی 3 × 10 682614 قرقره کابل مخابراتی هوایی 1×2×0.60 23608
قرقره کابل نیمه افشان 3 × 16 1051410 قرقره کابل مخابراتی هوایی 2×2×0.60 36441
قرقره کابل نیمه افشان 3 × 25 1728813 قرقره کابل مخابراتی هوایی 4×2×0.60 62322
قرقره کابل نیمه افشان 3 × 35 2107114 قرقره کابل مخابراتی هوایی 6×2×0.60 89391
قرقره کابل مفتولی 4 × 1.5 183815 قرقره کابل مخابراتی هوایی 10×2×0.60 151929
قرقره کابل مفتولی 4 × 2.5 253150 قرقره کابل مخابراتی هوایی 2×2×0.50 28652
قرقره کابل مفتولی 4 × 4 401304 قرقره کابل مخابراتی هوایی 4×2×0.50 45413
قرقره کابل نیمه افشان 4 × 4 400612 قرقره کابل مخابراتی هوایی 6×2×0.50 64222
قرقره کابل مفتولی 4 × 6 554801 قرقره کابل مخابراتی هوایی 10×2×0.50 106789
قرقره کابل نیمه افشان 4 × 6 626319 قرقره کابل آیفونی 1×2×0.40 10802
قرقره کابل مفتولی 4 × 10 898358 قرقره کابل آیفونی 2×2×0.40 17366
قرقره کابل نیمه افشان 4 × 16 1441591 قرقره کابل آیفونی 3×2×0.40 25346
قرقره کابل نیمه افشان 4 × 25 2217634 قرقره کابل آیفونی 4×2×0.40 31701
قرقره کابل نیمه افشان 4 × 35 3002620 قرقره کابل آیفونی 5×2×0.40 38950
قرقره کابل مفتولی 5 × 2.5 330786 قرقره کابل آیفونی 6×2×0.40 39992
قرقره کابل مفتولی 5 × 4 476802 قرقره سیم آیفونی 1 × 0.40 3166
قرقره کابل مفتولی 5 × 6 692053 قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 2×2×0.60 16117
قرقره کابل مفتولی 5 × 10 1122891 قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 4×2×0.60 24638
قرقره کابل نیمه افشان 5 × 16 1716289 قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 6×2×0.60 32877
قرقره کابل نیمه افشان 5 × 25 2649048 قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 10×2×0.60 51637
قرقره کابل نیمه افشان 5 × 35 3602992 قرقره کانسانتریک 1×6+6 295940
قرقره کابل نیمه افشان 3×25/16 1966963 قرقره کانسانتریک 1×10+10 453762
قرقره کابل نیمه افشان 3×35/16 2537978 قرقره کانسانتریک 3×6+6 575236
قرقره کابل نیمه افشان 3×50/25 3421194 قرقره کانسانتریک 3×10+10 905863
قرقره کابل نیمه افشان 3×70/35 4837701 قرقره کانسانتریک 3×1.5+1.5 189101
قرقره کابل نیمه افشان 3×95/50 6574097 قرقره کانسانتریک 4×1.5+1.5 226443
قرقره کابل نیمه افشان 3×120/70 8715585 قرقره کانسانتریک 5×1.5+1.5 259542
قرقره کابل نیمه افشان 3×150/70 10528031 قرقره کابل کواکسیال 4.5c2v 58841
قرقره کابل نیمه افشان 3×185/95 12720189 قرقره کابل کواکسیال RG 59 58358
قرقره کابل نیمه افشان 3×240/120 16952494 قرقره کابل کواکسیال آلومینیومی 4.5c2v 20043
قرقره سیم نایلون 2 × 0.35 20782 قرقره کابل جوش 1 × 25 540399
قرقره سیم نایلون 2 × 0.50 27925 قرقره کابل جوش 1 × 35 771678
قرقره سیم نایلون 2 × 0.75 38265 قرقره کابل جوش 1 × 50 1052464
قرقره سیم نایلون 2 × 1 47115 قرقره کابل جوش 1 × 70 1474248
قرقره سیم نایلون 2 × 1.5 61625 قرقره کابل کانسانتریک آرموربا عایق xlpe 3×50+25 4574199
قرقره سیم نایلون 2 × 2.5 104833 قرقره کابل ترکیبی 3×2×0.60+2×0.75 116333
قرقره کابل کنترل افشان 7×1 181996 قرقره کابل افشان شیلد دار 2 × 0.75 75836
قرقره کابل کنترل افشان 20 × 1 506077 قرقره کابل افشان شیلد دار 2 × 1 106867
قرقره کابل کنترل افشان 30 × 1 712310 قرقره کابل افشان شیلد دار 2 × 1.5 126870
قرقره کابل کنترل افشان 6 × 1/5 223875 قرقره کابل افشان شیلد دار 2 × 2.5 187619
قرقره کابل کنترل افشان 7 × 1/5 252518 قرقره کابل افشان شیلد دار 3 × 1 109307
قرقره کابل کنترل افشان 10 × 1/5 352572 قرقره کابل افشان شیلد دار 3 × 1.5 153914
قرقره کابل کنترل افشان 12 × 1/5 433208 قرقره کابل افشان شیلد دار 4 × 0.75 101783
قرقره کابل کنترل افشان 18 × 1/5 632599 قرقره کابل افشان شیلد دار 4 × 1 146150
قرقره کابل کنترل افشان 24 × 1/5 855149 قرقره کابل افشان شیلد دار 4 × 1.5 194463
قرقره کابل کنترل نیمه افشان 16 × 1/5 797680 قرقره کابل افشان شیلد دار 4 × 2.5 287781
قرقره کابل کنترل مفتولی 19 × 1/5 788578 قرقره کابل افشان شیلد دار 7 × 0.75 172902
قرقره کابل مفتولی آلومینیوم 2 × 10 143773 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار 3 × 2.5 302622
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 2 × 16 200377 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار 5 × 2.5 446329
قرقره کابل مفتولی آلومینیوم 4 × 10 208732 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار 4 × 6 815789
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 4 × 16 305414 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار 3×70/35 5598263
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیومی 4 × 25 454056 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار 4 × 10 1235994
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 4 × 35 602002 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 3 × 1.5 228748
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 4 × 50 668173 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 3 × 10 874055
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 5 × 16 408222 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 5 × 10 1370761
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 5 × 25 574015 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 5 × 16 2060348
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×25/16 421570 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 1 × 35 870313
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×35/16 496268 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 1 × 50 1328523
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×50/25 605059 قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 5 × 25 3299556
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×70/35 824552 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 3 × 2.5 197150
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×95/50 1053888 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 3 × 4 301032
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×120/70 1338726 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 4 × 2.5 250366
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×150/70 1563540 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 4 × 16 1384473
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×185/95 1913010 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 5 × 4 480179
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 3×240/120 2446177 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 5 × 6 732312
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 35 138423 قرقره کابل نیمه افشان XLPE 5 × 10 1121046
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 50 193990 قرقره سیم لخت هوایی 1 × 16 314244
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 70 242415 قرقره سیم لخت هوایی 1 × 25 489095
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 ×150 464063 قرقره سیم لخت هوایی 1 × 95 1816100
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 185 561116 قرقره سیم افشان لخت هوایی 1 × 120 2180650
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 240 742315 قرقره سیم لخت هوایی آلومینیومی 1 × 35 65022
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 300 925013 قرقره کابل افشان تخت 4 × 1.5 163204
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 400 1126712 قرقره کابل افشان تخت 4 × 16 1429168
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم 1 × 500 1532435 قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان 3 × 2 × 1/5 409997
قرقره کابل نیمه افشان  آلومینیومی XLPE 4 × 185 2056699 قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان 1 × 2 ×0/75 241609
قرقره کابل نیمه افشان آرموردار با نوار گالوانیزه آلومینیومی XLPE 4 × 185 2631647 قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان 3 × 2 ×0/75 436334
قرقره سیم نیمه افشان آلومینیومی 1 × 16 123590 قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان 20× 2 ×0/75 1790889
قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان 20× 2 ×0/75 2190518
قرقره کابل ابزار دقیق افشان 4 × 2 × 1/5 489025
قرقره کابل ابزار دقیق افشان 4 × 0/75 150242
قرقره کابل ابزار دقیق افشان 5 × 2 × 1 746552

 

قیمت سیم و کابل

SIMANDCABLE

SIMANDCABLE

کابل SIMANDCABLE

سیم و کابل  –  قیمت انواع سیم و کابل 

انواع کابل برق

قیمت سیم و کابل :

خرید و فروش کابل برق

کابل برق –   سیم و کابل ساختمانی  –   کابل های انعطاف پذیر سبک   – کابل افشان

قیمت سیم و کابل

کابل برق –  سیم و کابل ساختمانی  –  کابل های نصب ثابت سبک –   کابل مفتولی

خرید و فروش کابل برق

بیشتر بخوانید : 

قیمت سیم و کابل

رزین پی وی سی ( PVC ) و روشهای تهیه آن

کابل برق –  کابل قدرت –  کابل قدرت چند رشته با روکش pvc  –  کابل قدرت چند رشته گرد

خرید و فروش کابل برق

 قیمت سیم و  کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

 قیمت سیم و  کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل  

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandvtmet

سیم و کابل - سیمند کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم وکابل - فروشنده سیم و کابل - فروشسیم و کابل - فروش سیم وکابل - انواع سیم و کابل - سیم و کابل - سیم و کابل خوب - سیم و کابل درجه یک - بهترین سیم و کابل - سیم وکابل اصل - سیم وکابل با کیفیت - سیم کابل - فروش سیم کابل - خرید سیم کابل - با کیفیت ترین سیم برق - بهترین سیم و کابل ایران - خرید سیم ساختمان - با کیفیت ترین سیم برق - کابل صنعتی افشان - با کیفیت ترین کابل برق - سیم افشان چیست - کابل ساختمانی - سیم ساختمان - کابل برق مفتولی - کابل برق - فروش سیم ساختمانی - خرید سیم برق مفتولی - خرید کابل برق - سیم و کابل - انواع سیم و کابل - سیم وکابل - قیمت سیم برق - سیم برق قیمت - کابل صنعتی - انواع کابل صنعتی - فروش کابل صنعتی - فروش سیم و کابل آنلاین - سیم و کابل انلاین - اطلاعات سیم و کابل فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل برق - فروش کابل برق - انواع سیم و کابل - فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - خرید سیم برق - خرید کابل برق - فروش کابل برق - فروش سیم برق - فروش سیم و کابل برق - خرید سیم و کابل برق

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی