قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل سیمند کابل

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
حلقه سیم افشان ۱ × ۰.۵ ۱۲۶۵۴۸۱ حلقه کابل افشان ۲ × ۰.۵ ۳۸۱۱۷۲۲
حلقه سیم افشان ۱ × ۰.۷۵ ۱۶۷۵۱۷۱ حلقه کابل افشان ۲ × ۰.۷۵ ۴۶۱۲۲۷۴
حلقه سیم افشان ۱ × ۱ ۲۲۲۰۰۶۸ حلقه کابل افشان ۲ × ۱ ۵۶۴۹۳۵۳
حلقه سیم افشان ۱ × ۱.۵ ۲۹۷۰۴۰۶ حلقه کابل افشان ۲ × ۱.۵ ۷۹۲۴۵۶۰
حلقه سیم افشان ۱ × ۲.۵ ۴۸۳۸۷۳۴ حلقه کابل افشان ۲ × ۲.۵ ۱۲۶۹۹۶۷۴
حلقه سیم افشان ۱ × ۴ ۷۸۰۹۲۰۸ حلقه کابل افشان ۲ × ۴ ۲۰۵۹۶۱۹۶
حلقه سیم افشان ۱ × ۶ ۱۱۸۸۰۱۲۹ حلقه کابل افشان ۲ × ۶ ۲۸۴۵۳۸۷۱
حلقه سیم افشان ۱ × ۱۰ ۲۰۰۶۹۶۵۷ قرقره کابل افشان ۲ × ۱۰ ۴۶۱۷۶۰
حلقه سیم افشان ۱ × ۱۶ ۳۱۴۰۰۸۹۷ قرقره کابل افشان ۲ × ۱۶ ۷۰۶۶۴۰
قرقره سیم افشان ۱ × ۲۵ ۴۷۱۸۴۲ حلقه کابل افشان ۳ × ۰.۷۵ ۶۲۷۶۶۹۹
قرقره سیم افشان ۱ × ۳۵ ۶۶۷۹۵۲ حلقه کابل افشان ۳ × ۱ ۷۹۴۱۸۴۵
قرقره سیم افشان ۱ × ۵۰ ۹۲۷۶۴۲ حلقه کابل افشان ۳ × ۱.۵ ۱۱۰۸۵۸۳۳
قرقره سیم افشان ۱ × ۷۰ ۱۳۴۰۲۷۷ حلقه کابل افشان ۳ × ۲.۵ ۱۷۸۳۹۵۸۵
قرقره سیم افشان ۱ × ۹۵ ۱۷۸۳۵۳۵ حلقه کابل افشان ۳ × ۴ ۲۹۱۳۷۲۲۶
قرقره سیم افشان ۱ × ۱۵۰ ۲۷۱۳۷۷۶ حلقه کابل افشان ۳ × ۶ ۴۰۶۸۷۵۴۰
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۰.۵ ۱۲۵۵۰۰۹ قرقره کابل افشان ۳ × ۱۰ ۶۶۳۲۶۹
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۱ ۲۵۴۸۹۶۱ قرقره کابل افشان ۳ × ۱۶ ۱۰۵۲۵۶۷
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۱.۵ ۳۵۲۴۶۷۳ قرقره کابل افشان ۳ × ۲۵ ۱۵۸۲۹۴۶
حلقه سیم نیمه افشان ۱ × ۱.۵ ۳۴۰۵۴۳۰ قرقره کابل افشان ۳ × ۳۵ ۲۱۹۶۸۸۳
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۲.۵ ۵۴۰۰۹۹۱ قرقره کابل افشان ۳ × ۵۰ ۳۱۵۷۶۴۹
حلقه سیم نیمه افشان ۱ × ۲.۵ ۵۳۰۶۲۹۹ قرقره کابل افشان ۳ × ۷۰ ۴۳۱۱۴۱۸
حلقه سیم نیمه افشان ۱ × ۴ ۸۲۷۶۸۴۴ حلقه کابل افشان ۴ × ۰.۵۰ ۶۲۳۱۳۲۸
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۶ ۱۲۶۲۹۷۴۷ حلقه کابل افشان ۴ × ۰.۷۵ ۷۷۷۰۸۱۸
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۱۰ ۲۰۹۰۵۵۵۱ حلقه کابل افشان ۴ × ۱ ۱۰۲۲۸۸۷۸
حلقه سیم نیمه افشان ۱ × ۱۰ ۲۰۸۵۵۴۵۶ حلقه کابل افشان ۴ × ۱.۵ ۱۴۳۳۳۵۲۹
حلقه سیم نیمه افشان ۱ × ۱۶ ۳۰۸۲۸۲۱۹ حلقه کابل افشان ۴ × ۲.۵ ۲۳۱۵۲۳۴۲
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۲۵ ۴۶۷۹۱۳ حلقه کابل افشان ۴ × ۴ ۳۷۲۵۴۹۶۹
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۳۵ ۶۷۵۷۹۷ حلقه کابل افشان ۴ × ۶ ۵۲۴۰۴۳۷۳
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۵۰ ۱۰۲۵۸۶۲ قرقره کابل افشان ۴ × ۱۰ ۸۶۸۱۳۶
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۷۰ ۱۴۰۲۸۹۵ قرقره کابل افشان ۴ × ۱۶ ۱۳۶۶۷۴۰
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۹۵ ۱۸۲۵۷۹۱ قرقره کابل افشان ۴ × ۲۵ ۲۱۷۶۷۰۷
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۱۲۰ ۲۲۶۵۲۴۱ قرقره کابل افشان ۴ × ۳۵ ۲۹۵۱۲۹۹
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۴ ۱۸۸۶۰۴ قرقره کابل افشان ۴ × ۵۰ ۴۲۴۴۱۴۷
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۶ ۲۶۶۰۰۰ حلقه کابل افشان ۵ × ۰.۷۵ ۱۰۴۵۱۶۲۹
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۱۰ ۴۶۰۲۶۹ حلقه کابل افشان ۵ × ۱ ۱۲۹۱۱۵۰۸
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۴ ۲۶۶۱۴۱ حلقه کابل افشان ۵ × ۱.۵ ۱۸۰۹۱۴۴۷
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۶ ۳۸۶۹۰۹ حلقه کابل افشان ۵ × ۲.۵ ۲۹۴۷۲۲۸۸
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۱۰ ۶۵۴۰۴۲ قرقره کابل افشان ۵ × ۴ ۴۶۸۰۸۴
قرقره کابل افشان ۶۰۷ ۳ × ۱۶ ۱۰۰۶۳۴۴ قرقره کابل افشان ۵ × ۶ ۶۷۰۶۴۸
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۴ ۳۵۲۷۲۵ قرقره کابل افشان ۵ × ۱۰ ۱۰۷۹۷۶۱
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۶ ۵۰۷۲۶۹ قرقره کابل افشان ۵ × ۱۶ ۱۷۴۳۴۸۸
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۱۰ ۸۶۲۶۴۹ قرقره کابل افشان ۵ × ۲۵ ۲۸۳۲۸۷۷
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۱۶ ۱۳۶۸۳۶۳ قرقره کابل افشان ۱ × ۷۰ ۱۵۲۹۲۴۱
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۴ ۴۴۴۳۴۹ قرقره کابل افشان ۱ × ۹۵ ۲۰۳۴۳۷۸
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۶ ۶۴۳۶۷۴ قرقره کابل افشان ۱ × ۱۲۰ ۲۵۲۴۴۹۴
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۱۰ ۱۰۷۴۰۶۹ قرقره کابل افشان ۱ × ۱۵۰ ۳۱۳۹۵۷۶
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۴ ۲۰۵۷۷۹ قرقره کابل افشان ۱ × ۱۸۵ ۴۰۷۹۵۸۹
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۶ ۲۸۵۰۲۹ قرقره کابل افشان ۱ × ۲۴۰ ۵۱۳۸۲۶۶
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۱۰ ۴۶۸۶۶۰ قرقره کابل افشان ۱ × ۳۰۰ ۶۱۰۵۵۴۵
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۴ ۳۷۷۰۹۳ قرقره کابل افشان ۳×۲۵/۱۶ ۲۱۶۱۸۴۵
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۶ ۵۴۳۱۲۴ قرقره کابل افشان ۳×۳۵/۱۶ ۲۵۵۵۳۹۲
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۱۰ ۸۸۶۲۸۲ قرقره کابل افشان ۳×۵۰/۲۵ ۳۶۴۳۷۹۳
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۵ × ۶ ۶۶۵۵۵۱ قرقره کابل افشان ۳×۷۰/۳۵ ۵۰۷۰۶۴۹
قرقره کابل مفتولی ۵ × ۱.۵ ۲۲۰۹۲۹ قرقره کابل افشان ۳×۹۵/۵۰ ۶۸۸۲۶۳۴
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۱.۵ ۱۰۴۴۷۵ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۱۶ ۳۳۹۰۰۸
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۲.۵ ۱۵۵۷۵۷ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۲۵ ۵۳۹۵۳۸
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۴ ۲۱۶۵۲۹ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۳۵ ۷۲۴۶۴۳
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۶ ۳۰۰۹۲۵ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۵۰ ۱۰۳۸۷۶۰
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۱۰ ۴۷۷۷۵۳ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۷۰ ۱۳۷۹۱۷۰
قرقره کابل نیمه افشان ۲ × ۱۶ ۷۶۵۳۶۸ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۹۵ ۱۹۵۲۰۱۳
قرقره کابل مفتولی ۳ × ۱.۵ ۱۳۶۵۵۸ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۱۲۰ ۲۴۱۰۹۱۹
قرقره کابل مفتولی ۳ × ۲.۵ ۲۰۵۳۷۸ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۱۵۰ ۲۹۲۵۵۶۶
قرقره کابل نیمه افشان ۳ × ۲.۵ ۲۰۶۱۷۵ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۱۸۵ ۳۶۴۲۴۹۶
قرقره کابل مفتولی ۳ × ۴ ۲۹۳۶۸۷ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۲۴۰ ۴۹۱۴۲۱۵
قرقره کابل نیمه افشان ۳ × ۴ ۳۱۵۸۷۱ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۳۰۰ ۶۰۵۷۶۲۲
قرقره کابل مفتولی ۳ × ۶ ۴۳۸۵۷۳ قرقره سیم مخابراتی ۱×۲×۰.۶۰ ۱۳۰۳۲
قرقره کابل مفتولی ۳ × ۱۰ ۶۸۲۶۱۴ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۱×۲×۰.۶۰ ۲۳۶۰۸
قرقره کابل نیمه افشان ۳ × ۱۶ ۱۰۵۱۴۱۰ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۲×۲×۰.۶۰ ۳۶۴۴۱
قرقره کابل نیمه افشان ۳ × ۲۵ ۱۷۲۸۸۱۳ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۴×۲×۰.۶۰ ۶۲۳۲۲
قرقره کابل نیمه افشان ۳ × ۳۵ ۲۱۰۷۱۱۴ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۶×۲×۰.۶۰ ۸۹۳۹۱
قرقره کابل مفتولی ۴ × ۱.۵ ۱۸۳۸۱۵ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۱۰×۲×۰.۶۰ ۱۵۱۹۲۹
قرقره کابل مفتولی ۴ × ۲.۵ ۲۵۳۱۵۰ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۲×۲×۰.۵۰ ۲۸۶۵۲
قرقره کابل مفتولی ۴ × ۴ ۴۰۱۳۰۴ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۴×۲×۰.۵۰ ۴۵۴۱۳
قرقره کابل نیمه افشان ۴ × ۴ ۴۰۰۶۱۲ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۶×۲×۰.۵۰ ۶۴۲۲۲
قرقره کابل مفتولی ۴ × ۶ ۵۵۴۸۰۱ قرقره کابل مخابراتی هوایی ۱۰×۲×۰.۵۰ ۱۰۶۷۸۹
قرقره کابل نیمه افشان ۴ × ۶ ۶۲۶۳۱۹ قرقره کابل آیفونی ۱×۲×۰.۴۰ ۱۰۸۰۲
قرقره کابل مفتولی ۴ × ۱۰ ۸۹۸۳۵۸ قرقره کابل آیفونی ۲×۲×۰.۴۰ ۱۷۳۶۶
قرقره کابل نیمه افشان ۴ × ۱۶ ۱۴۴۱۵۹۱ قرقره کابل آیفونی ۳×۲×۰.۴۰ ۲۵۳۴۶
قرقره کابل نیمه افشان ۴ × ۲۵ ۲۲۱۷۶۳۴ قرقره کابل آیفونی ۴×۲×۰.۴۰ ۳۱۷۰۱
قرقره کابل نیمه افشان ۴ × ۳۵ ۳۰۰۲۶۲۰ قرقره کابل آیفونی ۵×۲×۰.۴۰ ۳۸۹۵۰
قرقره کابل مفتولی ۵ × ۲.۵ ۳۳۰۷۸۶ قرقره کابل آیفونی ۶×۲×۰.۴۰ ۳۹۹۹۲
قرقره کابل مفتولی ۵ × ۴ ۴۷۶۸۰۲ قرقره سیم آیفونی ۱ × ۰.۴۰ ۳۱۶۶
قرقره کابل مفتولی ۵ × ۶ ۶۹۲۰۵۳ قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۲×۲×۰.۶۰ ۱۶۱۱۷
قرقره کابل مفتولی ۵ × ۱۰ ۱۱۲۲۸۹۱ قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۴×۲×۰.۶۰ ۲۴۶۳۸
قرقره کابل نیمه افشان ۵ × ۱۶ ۱۷۱۶۲۸۹ قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۶×۲×۰.۶۰ ۳۲۸۷۷
قرقره کابل نیمه افشان ۵ × ۲۵ ۲۶۴۹۰۴۸ قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۱۰×۲×۰.۶۰ ۵۱۶۳۷
قرقره کابل نیمه افشان ۵ × ۳۵ ۳۶۰۲۹۹۲ قرقره کانسانتریک ۱×۶+۶ ۲۹۵۹۴۰
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۲۵/۱۶ ۱۹۶۶۹۶۳ قرقره کانسانتریک ۱×۱۰+۱۰ ۴۵۳۷۶۲
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۳۵/۱۶ ۲۵۳۷۹۷۸ قرقره کانسانتریک ۳×۶+۶ ۵۷۵۲۳۶
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۵۰/۲۵ ۳۴۲۱۱۹۴ قرقره کانسانتریک ۳×۱۰+۱۰ ۹۰۵۸۶۳
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۷۰/۳۵ ۴۸۳۷۷۰۱ قرقره کانسانتریک ۳×۱.۵+۱.۵ ۱۸۹۱۰۱
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۹۵/۵۰ ۶۵۷۴۰۹۷ قرقره کانسانتریک ۴×۱.۵+۱.۵ ۲۲۶۴۴۳
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۱۲۰/۷۰ ۸۷۱۵۵۸۵ قرقره کانسانتریک ۵×۱.۵+۱.۵ ۲۵۹۵۴۲
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۱۵۰/۷۰ ۱۰۵۲۸۰۳۱ قرقره کابل کواکسیال ۴.۵c2v ۵۸۸۴۱
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۱۸۵/۹۵ ۱۲۷۲۰۱۸۹ قرقره کابل کواکسیال RG 59 ۵۸۳۵۸
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۲۴۰/۱۲۰ ۱۶۹۵۲۴۹۴ قرقره کابل کواکسیال آلومینیومی ۴.۵c2v ۲۰۰۴۳
قرقره سیم نایلون ۲ × ۰.۳۵ ۲۰۷۸۲ قرقره کابل جوش ۱ × ۲۵ ۵۴۰۳۹۹
قرقره سیم نایلون ۲ × ۰.۵۰ ۲۷۹۲۵ قرقره کابل جوش ۱ × ۳۵ ۷۷۱۶۷۸
قرقره سیم نایلون ۲ × ۰.۷۵ ۳۸۲۶۵ قرقره کابل جوش ۱ × ۵۰ ۱۰۵۲۴۶۴
قرقره سیم نایلون ۲ × ۱ ۴۷۱۱۵ قرقره کابل جوش ۱ × ۷۰ ۱۴۷۴۲۴۸
قرقره سیم نایلون ۲ × ۱.۵ ۶۱۶۲۵ قرقره کابل کانسانتریک آرموربا عایق xlpe ۳×۵۰+۲۵ ۴۵۷۴۱۹۹
قرقره سیم نایلون ۲ × ۲.۵ ۱۰۴۸۳۳ قرقره کابل ترکیبی ۳×۲×۰.۶۰+۲×۰.۷۵ ۱۱۶۳۳۳
قرقره کابل کنترل افشان ۷×۱ ۱۸۱۹۹۶ قرقره کابل افشان شیلد دار ۲ × ۰.۷۵ ۷۵۸۳۶
قرقره کابل کنترل افشان ۲۰ × ۱ ۵۰۶۰۷۷ قرقره کابل افشان شیلد دار ۲ × ۱ ۱۰۶۸۶۷
قرقره کابل کنترل افشان ۳۰ × ۱ ۷۱۲۳۱۰ قرقره کابل افشان شیلد دار ۲ × ۱.۵ ۱۲۶۸۷۰
قرقره کابل کنترل افشان ۶ × ۱/۵ ۲۲۳۸۷۵ قرقره کابل افشان شیلد دار ۲ × ۲.۵ ۱۸۷۶۱۹
قرقره کابل کنترل افشان ۷ × ۱/۵ ۲۵۲۵۱۸ قرقره کابل افشان شیلد دار ۳ × ۱ ۱۰۹۳۰۷
قرقره کابل کنترل افشان ۱۰ × ۱/۵ ۳۵۲۵۷۲ قرقره کابل افشان شیلد دار ۳ × ۱.۵ ۱۵۳۹۱۴
قرقره کابل کنترل افشان ۱۲ × ۱/۵ ۴۳۳۲۰۸ قرقره کابل افشان شیلد دار ۴ × ۰.۷۵ ۱۰۱۷۸۳
قرقره کابل کنترل افشان ۱۸ × ۱/۵ ۶۳۲۵۹۹ قرقره کابل افشان شیلد دار ۴ × ۱ ۱۴۶۱۵۰
قرقره کابل کنترل افشان ۲۴ × ۱/۵ ۸۵۵۱۴۹ قرقره کابل افشان شیلد دار ۴ × ۱.۵ ۱۹۴۴۶۳
قرقره کابل کنترل نیمه افشان ۱۶ × ۱/۵ ۷۹۷۶۸۰ قرقره کابل افشان شیلد دار ۴ × ۲.۵ ۲۸۷۷۸۱
قرقره کابل کنترل مفتولی ۱۹ × ۱/۵ ۷۸۸۵۷۸ قرقره کابل افشان شیلد دار ۷ × ۰.۷۵ ۱۷۲۹۰۲
قرقره کابل مفتولی آلومینیوم ۲ × ۱۰ ۱۴۳۷۷۳ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۳ × ۲.۵ ۳۰۲۶۲۲
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۲ × ۱۶ ۲۰۰۳۷۷ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۵ × ۲.۵ ۴۴۶۳۲۹
قرقره کابل مفتولی آلومینیوم ۴ × ۱۰ ۲۰۸۷۳۲ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۴ × ۶ ۸۱۵۷۸۹
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۱۶ ۳۰۵۴۱۴ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۳×۷۰/۳۵ ۵۵۹۸۲۶۳
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیومی ۴ × ۲۵ ۴۵۴۰۵۶ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۴ × ۱۰ ۱۲۳۵۹۹۴
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۳۵ ۶۰۲۰۰۲ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۳ × ۱.۵ ۲۲۸۷۴۸
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۵۰ ۶۶۸۱۷۳ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۳ × ۱۰ ۸۷۴۰۵۵
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۵ × ۱۶ ۴۰۸۲۲۲ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۱۰ ۱۳۷۰۷۶۱
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۵ × ۲۵ ۵۷۴۰۱۵ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۱۶ ۲۰۶۰۳۴۸
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۲۵/۱۶ ۴۲۱۵۷۰ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۱ × ۳۵ ۸۷۰۳۱۳
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۳۵/۱۶ ۴۹۶۲۶۸ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۱ × ۵۰ ۱۳۲۸۵۲۳
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۵۰/۲۵ ۶۰۵۰۵۹ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۲۵ ۳۲۹۹۵۵۶
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۷۰/۳۵ ۸۲۴۵۵۲ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۳ × ۲.۵ ۱۹۷۱۵۰
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۹۵/۵۰ ۱۰۵۳۸۸۸ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۳ × ۴ ۳۰۱۰۳۲
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۲۰/۷۰ ۱۳۳۸۷۲۶ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۴ × ۲.۵ ۲۵۰۳۶۶
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۵۰/۷۰ ۱۵۶۳۵۴۰ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۴ × ۱۶ ۱۳۸۴۴۷۳
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۸۵/۹۵ ۱۹۱۳۰۱۰ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۴ ۴۸۰۱۷۹
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۲۴۰/۱۲۰ ۲۴۴۶۱۷۷ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۶ ۷۳۲۳۱۲
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۳۵ ۱۳۸۴۲۳ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۱۰ ۱۱۲۱۰۴۶
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۵۰ ۱۹۳۹۹۰ قرقره سیم لخت هوایی ۱ × ۱۶ ۳۱۴۲۴۴
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۷۰ ۲۴۲۴۱۵ قرقره سیم لخت هوایی ۱ × ۲۵ ۴۸۹۰۹۵
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ ×۱۵۰ ۴۶۴۰۶۳ قرقره سیم لخت هوایی ۱ × ۹۵ ۱۸۱۶۱۰۰
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۱۸۵ ۵۶۱۱۱۶ قرقره سیم افشان لخت هوایی ۱ × ۱۲۰ ۲۱۸۰۶۵۰
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۲۴۰ ۷۴۲۳۱۵ قرقره سیم لخت هوایی آلومینیومی ۱ × ۳۵ ۶۵۰۲۲
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۳۰۰ ۹۲۵۰۱۳ قرقره کابل افشان تخت ۴ × ۱.۵ ۱۶۳۲۰۴
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۴۰۰ ۱۱۲۶۷۱۲ قرقره کابل افشان تخت ۴ × ۱۶ ۱۴۲۹۱۶۸
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۵۰۰ ۱۵۳۲۴۳۵ قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۳ × ۲ × ۱/۵ ۴۰۹۹۹۷
قرقره کابل نیمه افشان  آلومینیومی XLPE ۴ × ۱۸۵ ۲۰۵۶۶۹۹ قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۱ × ۲ ×۰/۷۵ ۲۴۱۶۰۹
قرقره کابل نیمه افشان آرموردار با نوار گالوانیزه آلومینیومی XLPE ۴ × ۱۸۵ ۲۶۳۱۶۴۷ قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۳ × ۲ ×۰/۷۵ ۴۳۶۳۳۴
قرقره سیم نیمه افشان آلومینیومی ۱ × ۱۶ ۱۲۳۵۹۰ قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۲۰× ۲ ×۰/۷۵ ۱۷۹۰۸۸۹
قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۲۰× ۲ ×۰/۷۵ ۲۱۹۰۵۱۸
قرقره کابل ابزار دقیق افشان ۴ × ۲ × ۱/۵ ۴۸۹۰۲۵
قرقره کابل ابزار دقیق افشان ۴ × ۰/۷۵ ۱۵۰۲۴۲
قرقره کابل ابزار دقیق افشان ۵ × ۲ × ۱ ۷۴۶۵۵۲

 

سیم و کابل  –  انواع سیم و کابل 

انواع کابل برق

خرید و فروش کابل برق

کابل برق –   سیم و کابل ساختمانی  –   کابل های انعطاف پذیر سبک   – کابل افشان

کابل برق –  سیم و کابل ساختمانی  –  کابل های نصب ثابت سبک –   کابل مفتولی

خرید و فروش کابل برق

بیشتر بخوانید : 

رزین پی وی سی ( PVC ) و روشهای تهیه آن

کابل برق –  کابل قدرت –  کابل قدرت چند رشته با روکش pvc  –  کابل قدرت چند رشته گرد

خرید و فروش کابل برق

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandvtmet

سیم و کابل - سیمند کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم وکابل - فروشنده سیم و کابل - فروشسیم و کابل - فروش سیم وکابل - انواع سیم و کابل - سیم و کابل - سیم و کابل خوب - سیم و کابل درجه یک - بهترین سیم و کابل - سیم وکابل اصل - سیم وکابل با کیفیت - سیم کابل - فروش سیم کابل - خرید سیم کابل - با کیفیت ترین سیم برق - بهترین سیم و کابل ایران - خرید سیم ساختمان - با کیفیت ترین سیم برق - کابل صنعتی افشان - با کیفیت ترین کابل برق - سیم افشان چیست - کابل ساختمانی - سیم ساختمان - کابل برق مفتولی - کابل برق - فروش سیم ساختمانی - خرید سیم برق مفتولی - خرید کابل برق - سیم و کابل - انواع سیم و کابل - سیم وکابل - قیمت سیم برق - سیم برق قیمت - کابل صنعتی - انواع کابل صنعتی - فروش کابل صنعتی - فروش سیم و کابل آنلاین - سیم و کابل انلاین - اطلاعات سیم و کابل فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل برق - فروش کابل برق - انواع سیم و کابل - فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - خرید سیم برق - خرید کابل برق - فروش کابل برق - فروش سیم برق - فروش سیم و کابل برق - خرید سیم و کابل برق

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی