قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل سیمند کابل

 

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
حلقه سیم افشان ۱ × ۰.۵ ۲۸۷۳۹/۱۳ ۱۴۰۱۸۴۶ حلقه کابل افشان ۲ × ۰.۵ ۸۴۸۹۶/۲۶ ۴۱۴۱۰۹۶
سیم افشان ۱ × ۰.۷۵ ۳۸۱۱۲/۰۶ ۱۸۵۹۰۴۲ کابل افشان ۲ × ۰.۷۵ ۱۰۳۱۱۶ ۵۰۲۹۸۲۴
سیم افشان ۱ × ۱ ۵۰۵۴۸/۶۷ ۲۴۶۵۶۷۸ کابل افشان ۲ × ۱ ۱۲۶۶۸۵/۴ ۶۱۷۹۴۹۹
سیم افشان ۱ × ۱.۵ ۶۷۵۹۵/۰۶ ۳۲۹۷۱۷۳ کابل افشان ۲ × ۱.۵ ۱۷۸۰۴۹/۶ ۸۶۸۴۹۵۶
سیم افشان ۱ × ۲.۵ ۱۱۰۲۸۹/۷ ۵۳۷۹۷۴۷ کابل افشان ۲ × ۲.۵ ۲۸۶۰۸۸/۸ ۱۳۹۵۴۹۲۶
سیم افشان ۱ × ۴ ۱۱۹۴۶۲/۷ ۸۶۷۶۹۶۶ کابل افشان ۲ × ۴ ۴۶۳۳۳۷/۵ ۲۲۶۰۰۸۲۱
سیم افشان ۱ × ۶ ۲۷۱۵۹۹/۵ ۱۳۲۴۸۱۶۶ کابل افشان ۲ × ۶ ۶۴۲۴۳۳/۷ ۳۱۳۳۶۸۳۱
سیم افشان ۱ × ۱۰ ۴۵۸۹۳۳/۲ ۲۲۳۸۵۹۸۴ قرقره کابل افشان ۲ × ۱۰ ۱۰۴۶۴/۵۷ ۵۱۰۴۴۳/۹
سیم افشان ۱ × ۱۶ ۷۱۸۴۲۲/۹ ۳۵۰۴۳۴۵۴ کابل افشان ۲ × ۱۶ ۱۶۱۳۴/۷۹ ۷۸۷۰۲۸
قرقره سیم افشان ۱ × ۲۵ ۱۰۷۹۶/۸۱ ۵۲۶۶۵۰/۴ حلقه کابل افشان ۳ × ۰.۷۵ ۱۴۱۱۲۵/۷ ۶۸۸۳۸۷۲
سیم افشان ۱ × ۳۵ ۱۵۲۹۳/۳۵ ۷۴۵۹۸۳/۷ کابل افشان ۳ × ۱ ۱۷۹۰۹۶/۲ ۸۷۳۶۰۱۱
سیم افشان ۱ × ۵۰ ۲۱۲۳۵/۶۷ ۱۰۳۵۸۴۰ کابل افشان ۳ × ۱.۵ ۲۵۰۰۷۵/۷ ۱۲۱۹۸۲۷۰
سیم افشان ۱ × ۷۰ ۳۰۶۹۰/۸۶ ۱۴۹۷۰۴۸ کابل افشان ۳ × ۲.۵ ۴۰۳۱۶۰/۳ ۱۹۶۶۵۴۷۹
سیم افشان ۱ × ۹۵ ۴۰۸۴۲/۹ ۱۹۹۲۲۴۸ کابل افشان ۳ × ۴ ۶۵۷۶۸۵ ۳۲۰۸۰۷۶۰
سیم افشان ۱ × ۱۵۰ ۶۲۱۶۶/۵۹ ۳۰۳۲۳۸۱ کابل افشان ۳ × ۶ ۹۲۱۹۱۱/۴ ۴۴۹۶۹۲۸۱
حلقه سیم مفتولی ۱ × ۰.۵ ۲۸۵۱۲/۱۴ ۱۳۹۰۷۷۴ قرقره کابل افشان ۳ × ۱۰ ۱۵۰۸۵/۲۶ ۷۳۵۸۳۳/۷
سیم مفتولی ۱ × ۱ ۵۸۰۸۰/۲۸ ۲۸۳۳۰۵۸ کابل افشان ۳ × ۱۶ ۲۴۰۷۱/۵۸ ۱۱۷۴۱۷۱
سیم مفتولی ۱ × ۱.۵ ۸۰۳۲۸/۲۹ ۳۹۱۸۲۷۸ کابل افشان ۳ × ۲۵ ۳۶۲۰۸/۵۳ ۱۷۶۶۱۹۱
سیم نیمه افشان ۱ × ۱.۵ ۷۷۵۶۳/۵ ۳۷۸۳۴۱۷ کابل افشان ۳ × ۳۵ ۵۰۲۰۹/۹۴ ۲۴۴۹۱۵۶
سیم مفتولی ۱ × ۲.۵ ۱۲۳۲۹۴/۶ ۶۰۱۴۱۰۱ کابل افشان ۳ × ۵۰ ۷۲۲۹۹/۲۵ ۳۵۲۶۶۳۵
سیم نیمه افشان ۱ × ۲.۵ ۱۲۱۰۱۵/۵ ۵۹۰۲۹۳۲ کابل افشان ۳ × ۷۰ ۹۸۷۱۱/۶۵ ۴۸۱۴۹۸۷
سیم نیمه افشان ۱ × ۴ ۱۸۹۰۵۱/۷ ۹۲۲۱۶۲۲ حلقه کابل افشان ۴ × ۰.۵۰ ۱۳۹۹۳۲/۷ ۶۸۲۵۶۷۹
سیم مفتولی ۱ × ۶ ۲۸۸۶۶۶/۵ ۱۴۰۸۰۶۶۶ کابل افشان ۴ × ۰.۷۵ ۱۷۴۷۵۴/۵ ۸۵۲۴۲۲۹
سیم مفتولی ۱ × ۱۰ ۴۷۸۳۶۲/۸ ۲۳۳۳۳۷۲۷ کابل افشان ۴ × ۱ ۲۳۰۶۵۴/۲ ۱۱۲۵۰۹۲۳
سیم نیمه افشان ۱ × ۱۰ ۴۷۶۶۳۵/۴ ۲۳۲۴۹۴۷۱ کابل افشان ۴ × ۱.۵ ۳۲۳۷۶۸/۸ ۱۵۷۹۲۸۹۲
سیم نیمه افشان ۱ × ۱۶ ۷۰۵۴۲۱/۹ ۳۴۴۰۹۲۸۸ کابل افشان ۴ × ۲.۵ ۵۲۳۷۲۰/۸ ۲۵۵۴۶۲۱۳
قرقره سیم نیمه افشان ۱ × ۲۵ ۱۰۷۱۰/۹ ۵۲۲۴۵۹/۴ کابل افشان ۴ × ۴ ۸۴۲۶۸۰/۲ ۴۱۱۰۴۵۱۷
سیم نیمه افشان ۱ × ۳۵ ۱۵۴۷۷/۵۳ ۷۵۴۹۶۷/۹ کابل افشان ۴ × ۶ ۱۱۸۹۴۴۰ ۵۸۰۱۸۸۵۲
سیم نیمه افشان ۱ × ۵۰ ۲۳۴۹۴/۸۷ ۱۱۴۶۰۴۰ قرقره کابل افشان ۴ × ۱۰ ۱۹۷۵۶/۷۴ ۹۶۳۷۰۰/۴
سیم نیمه افشان ۱ × ۷۰ ۳۲۱۳۹/۸۹ ۱۵۶۷۷۲۹ کابل افشان ۴ × ۱۶ ۳۱۲۳۶/۷۲ ۱۵۲۳۶۷۴
سیم نیمه افشان ۱ × ۹۵ ۴۱۸۳۲/۲۴ ۲۰۴۰۵۰۶ کابل افشان ۴ × ۲۵ ۴۹۷۶۸/۷۲ ۲۴۲۷۶۳۴
سیم نیمه افشان ۱ × ۱۲۰ ۵۱۸۹۸/۹ ۲۵۳۱۵۴۰ کابل افشان ۴ × ۳۵ ۶۷۵۶۱/۲ ۳۲۹۵۵۲۱
قرقره کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۴ ۴۲۵۹/۰۸۳ ۲۰۷۷۵۰/۹ کابل افشان ۴ × ۵۰ ۹۷۰۶۵/۶۲ ۴۷۳۴۶۹۷
کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۶ ۶۰۲۲/۷۶۳ ۲۹۳۷۸۰/۲ حلقه کابل افشان ۵ × ۰.۷۵ ۲۳۴۴۱۴/۵ ۱۱۴۳۴۳۴۱
کابل افشان (۶۰۷) ۲ × ۱۰ ۱۰۴۳۲/۷۲ ۵۰۸۸۹۰/۳ کابل افشان ۵ × ۱ ۲۹۱۱۲۸/۳ ۱۴۲۰۰۷۴۵
کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۴ ۶۰۳۱/۸۱۵ ۲۹۴۲۲۱/۷ کابل افشان ۵ × ۱.۵ ۴۰۸۴۳۲/۴ ۱۹۹۲۲۶۴۳
کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۶ ۸۷۸۳/۶۹۸ ۴۲۸۴۵۴ کابل افشان ۵ × ۲.۵ ۶۶۶۷۶۵/۲ ۳۲۵۲۳۶۷۶
کابل افشان (۶۰۷) ۳ × ۱۰ ۱۴۸۷۱/۳۴ ۷۲۵۳۹۸/۶ قرقره کابل افشان ۵ × ۴ ۱۰۵۹۱/۳۴ ۵۱۶۶۲۷/۷
کابل افشان ۶۰۷ ۳ × ۱۶ ۲۳۰۲۲/۸۹ ۱۱۲۳۰۱۷ کابل افشان ۵ × ۶ ۱۵۲۱۱/۸۵ ۷۴۲۰۰۸/۱
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۴ ۷۹۹۹/۹۲۵ ۳۹۰۲۲۲/۸ کابل افشان ۵ × ۱۰ ۲۴۵۷۲/۹۱ ۱۱۹۸۶۲۵
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۶ ۱۱۵۳۰/۳ ۵۶۲۴۲۸/۶ کابل افشان ۵ × ۱۶ ۳۹۸۵۴/۸۶ ۱۹۴۴۰۵۳
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۱۰ ۱۹۶۲۸/۲۹ ۹۵۷۴۳۴/۹ کابل افشان ۵ × ۲۵ ۶۴۸۲۳/۳۶ ۳۱۶۱۹۷۴
کابل افشان (۶۰۷) ۴ × ۱۶ ۳۱۲۹۳/۱۲ ۱۵۲۶۴۲۵ قرقره کابل افشان ۱ × ۷۰ ۳۴۹۳۶/۳۴ ۱۷۰۴۱۳۶
کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۴ ۱۰۰۷۴/۴ ۴۹۱۴۱۲/۱ کابل افشان ۱ × ۹۵ ۴۶۴۷۵/۶۴ ۲۲۶۷۰۰۳
کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۶ ۱۴۶۲۶/۵۵ ۷۱۳۴۵۸/۳ کابل افشان ۱ × ۱۲۰ ۵۷۶۹۰/۹۴ ۲۸۱۴۰۶۶
کابل افشان (۶۰۷) ۵ × ۱۰ ۲۴۴۴۱/۰۷ ۱۱۹۲۱۹۴ کابل افشان ۱ × ۱۵۰ ۷۱۸۰۶/۵۵ ۳۵۰۲۶۰۲
قرقره کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۴ ۴۶۹۸/۴۶۲ ۲۲۹۱۸۳ کابل افشان ۱ × ۱۸۵ ۹۳۲۲۱/۷ ۴۵۴۷۱۹۷
کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۶ ۶۵۰۹/۵۸۶ ۳۱۷۵۲۶/۶ کابل افشان ۱ × ۲۴۰ ۱۱۷۴۹۰/۱ ۵۷۳۰۹۶۸
کابل مفتولی (۶۰۷) ۲ × ۱۰ ۱۰۷۱۷/۲۸ ۵۲۲۷۷۰/۶ کابل افشان ۱ × ۳۰۰ ۱۳۹۶۳۷/۶ ۶۸۱۱۲۸۵
کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۴ ۸۶۱۵/۶۷۳ ۴۲۰۲۵۸ قرقره کابل افشان ۳×۲۵/۱۶ ۴۹۴۲۷/۷۵ ۲۴۱۱۰۰۲
کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۶ ۱۲۴۰۸/۸۲ ۶۰۵۲۸۱/۳ کابل افشان ۳×۳۵/۱۶ ۵۸۴۹۱/۶۴ ۲۸۵۳۱۲۳
کابل مفتولی (۶۰۷) ۴ × ۱۰ ۲۰۲۶۶/۱۶ ۹۸۸۵۴۹/۲ کابل افشان ۳×۵۰/۲۵ ۸۳۴۴۶/۱۳ ۴۰۷۰۳۶۱
کابل مفتولی (۶۰۷) ۵ × ۶ ۱۵۱۸۹/۶۶ ۷۴۰۹۲۵/۸ کابل افشان ۳×۷۰/۳۵ ۱۱۶۱۵۹/۱ ۵۶۶۶۰۴۲
کابل مفتولی ۵ × ۱.۵ ۵۰۰۸/۹۱۱ ۲۴۴۳۲۶/۲ کابل افشان ۳×۹۵/۵۰ ۱۵۷۶۰۰/۶ ۷۶۸۷۴۸۸
نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل مفتولی ۲ × ۱.۵ ۲۳۶۸/۵۶۷ ۱۱۵۵۳۴/۷ قرقره کابل نیمه افشان ۱ × ۱۶ ۷۷۲۷/۱۸۶ ۳۷۶۹۱۹
کابل مفتولی ۲ × ۲.۵ ۳۵۳۱/۵۲۹ ۱۷۲۲۶۲ کابل نیمه افشان ۱ × ۲۵ ۱۲۳۰۹/۷۲ ۶۰۰۴۴۷/۲
کابل مفتولی ۲ × ۴ ۴۹۳۴/۷۳۳ ۲۴۰۷۰۷/۹ کابل نیمه افشان ۱ × ۳۵ ۱۶۵۵۲/۳۹ ۸۰۷۳۹۷/۴
کابل مفتولی ۲ × ۶ ۶۸۶۳/۱۱۳ ۳۳۴۷۷۱ کابل نیمه افشان ۱ × ۵۰ ۲۳۷۳۸/۰۳ ۱۱۵۷۹۰۱
کابل مفتولی ۲ × ۱۰ ۱۰۹۲۱/۰۹ ۵۳۲۷۱۲/۱ کابل نیمه افشان ۱ × ۷۰ ۳۱۵۳۶/۱۸ ۱۵۳۸۲۸۲
کابل نیمه افشان ۲ × ۱۶ ۱۷۵۱۸/۷۴ ۸۵۴۵۳۴/۶ کابل نیمه افشان ۱ × ۹۵ ۴۴۶۶۰/۰۷ ۲۱۷۸۴۴۳
کابل مفتولی ۳ × ۱.۵ ۳۰۸۹/۸۳۴ ۱۵۰۷۱۶/۹ کابل نیمه افشان ۱ × ۱۲۰ ۵۵۱۶۹/۶۴ ۲۶۹۱۰۸۲
کابل مفتولی ۳ × ۲.۵ ۴۶۶۹/۴۷۷ ۲۲۷۷۶۹/۲ کابل نیمه افشان ۱ × ۱۵۰ ۶۶۹۶۳/۹۶ ۳۲۶۶۳۸۹
کابل نیمه افشان ۳ × ۲.۵ ۴۶۷۹/۲۵۸ ۲۲۸۲۴۶/۳ کابل نیمه افشان ۱ × ۱۸۵ ۸۳۳۵۹/۴۹ ۴۰۶۶۱۳۵
کابل مفتولی ۳ × ۴ ۶۶۷۵/۲۷۹ ۳۲۵۶۰۸/۸ کابل نیمه افشان ۱ × ۲۴۰ ۱۱۲۴۹۰/۵ ۵۴۸۷۰۹۶
کابل نیمه افشان ۳ × ۴ ۷۱۸۶/۷۳۱ ۳۵۰۵۵۶/۶ کابل نیمه افشان ۱ × ۳۰۰ ۱۳۸۶۸۶ ۶۷۶۴۸۶۸
کابل مفتولی ۳ × ۶ ۹۹۹۲/۶۷۶ ۴۸۷۴۲۵/۹ قرقره سیم مخابراتی ۱×۲×۰.۶۰ ۳۰۰/۲۸۱۴ ۱۴۶۴۷/۲۲
کابل مفتولی ۳ × ۱۰ ۱۵۵۹۲/۵ ۷۶۰۵۷۵/۷ کابل مخابراتی هوایی ۱×۲×۰.۶۰ ۵۲۶/۴۲۳۷ ۲۵۶۷۸/۰۶
کابل نیمه افشان ۳ × ۱۶ ۲۴۰۵۱/۳۲ ۱۱۷۳۱۸۳ کابل مخابراتی هوایی ۲×۲×۰.۶۰ ۸۲۰/۵۷۰۶ ۴۰۰۲۶/۰۵
کابل نیمه افشان ۳ × ۲۵ ۳۹۵۷۶/۱۵ ۱۹۳۰۴۵۸ کابل مخابراتی هوایی ۴×۲×۰.۶۰ ۱۴۱۳/۸۷۳ ۶۸۹۶۶/۳۳
کابل نیمه افشان ۳ × ۳۵ ۴۸۲۳۸/۲۲ ۲۳۵۲۹۷۹ کابل مخابراتی هوایی ۶×۲×۰.۶۰ ۲۰۳۳/۴۲۸ ۹۹۱۸۷/۱۸
کابل مفتولی ۴ × ۱.۵ ۴۱۹۴/۷۱۱ ۲۰۴۶۱۰/۹ کابل مخابراتی هوایی ۱۰×۲×۰.۶۰ ۳۴۶۵/۸۸۴ ۱۶۹۰۶۰
کابل مفتولی ۴ × ۲.۵ ۵۷۵۳/۳۴۵ ۲۸۰۶۳۸/۴ کابل مخابراتی هوایی ۲×۲×۰.۵۰ ۶۴۳/۹۵۸۶ ۳۱۴۱۱/۲۱
کابل مفتولی ۴ × ۴ ۹۱۳۶/۲۳۳ ۴۴۵۶۵۰ کابل مخابراتی هوایی ۴×۲×۰.۵۰ ۱۰۲۸/۹۴۵ ۵۰۱۹۰/۱۸
کابل نیمه افشان ۴ × ۴ ۹۱۱۴/۱۸۱ ۴۴۴۵۷۴/۳ کابل مخابراتی هوایی ۶×۲×۰.۵۰ ۱۴۵۸/۴۵ ۷۱۱۴۰/۷۴
کابل مفتولی ۴ × ۶ ۱۲۶۶۲/۳۴ ۶۱۷۶۴۷/۳ کابل مخابراتی هوایی ۱۰×۲×۰.۵۰ ۲۴۲۹/۳۵۱ ۱۱۸۴۹۹/۷
کابل نیمه افشان ۴ × ۶ ۱۴۲۸۲/۴۴ ۶۹۶۶۷۳/۱ قرقره کابل آیفونی ۱×۲×۰.۴۰ ۲۴۳/۱۲۷۴ ۱۱۸۵۹/۳۴
کابل مفتولی ۴ × ۱۰ ۲۰۵۳۸/۵۵ ۱۰۰۱۸۳۶ کابل آیفونی ۲×۲×۰.۴۰ ۳۹۳/۱۷۲۸ ۱۹۱۷۸/۳۱
کابل نیمه افشان ۴ × ۱۶ ۳۲۹۷۸/۳۵ ۱۶۰۸۶۲۸ کابل آیفونی ۳×۲×۰.۴۰ ۵۷۶/۴۸۸۴ ۲۸۱۲۰/۱۳
کابل نیمه افشان ۴ × ۲۵ ۵۰۷۸۰/۶ ۲۴۷۶۹۹۲ کابل آیفونی ۴×۲×۰.۴۰ ۷۲۱/۶۴۹۳ ۳۵۲۰۰/۸۳
کابل نیمه افشان ۴ × ۳۵ ۶۸۷۴۶/۸ ۳۳۵۳۳۵۳ کابل آیفونی ۵×۲×۰.۴۰ ۸۸۷/۸۶۲ ۴۳۳۰۸/۴۱
کابل مفتولی ۵ × ۲.۵ ۷۵۱۳/۳۶۶ ۳۶۶۴۸۹/۳ کابل آیفونی ۶×۲×۰.۴۰ ۹۱۵/۴۷۷ ۴۴۶۵۵/۴۲
کابل مفتولی ۵ × ۴ ۱۰۸۴۱/۹۵ ۵۲۸۸۵۲/۱ سیم آیفونی ۱ × ۰.۴۰ ۷۳/۱۷۲۱۲ ۳۵۶۹/۲۱۲
کابل مفتولی ۵ × ۶ ۱۵۷۸۱/۷۲ ۷۶۹۸۰۵/۴ قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۲×۲×۰.۶۰ ۳۸۶/۲۷۱۲ ۱۸۸۴۱/۶۵
کابل مفتولی ۵ × ۱۰ ۲۵۶۴۶/۷۸ ۱۲۵۱۰۰۷ کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۴×۲×۰.۶۰ ۶۰۹/۱۱۷۳ ۲۹۷۱۱/۷۱
کابل نیمه افشان ۵ × ۱۶ ۳۹۲۲۸/۳ ۱۹۱۳۴۹۰ کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۶×۲×۰.۶۰ ۷۹۹/۳۵۹۳ ۳۸۹۹۱/۳۹
کابل نیمه افشان ۵ × ۲۵ ۶۰۶۲۴/۹۲ ۲۹۵۷۱۸۱ کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM ۱۰×۲×۰.۶۰ ۱۲۹۶/۲۵۳ ۶۳۲۲۹/۰۱
کابل نیمه افشان ۵ × ۳۵ ۸۲۴۳۳/۲۹ ۴۰۲۰۹۵۷ قرقره کانسانتریک ۱×۶+۶ ۶۷۱۵/۷۲۴ ۳۲۷۵۸۱/۷
قرقره کابل نیمه افشان ۳×۲۵/۱۶ ۴۵۰۰۸/۶۵ ۲۱۹۵۴۴۶ کانسانتریک ۱×۱۰+۱۰ ۱۰۳۲۸/۵۷ ۵۰۳۸۱۰/۳
کابل نیمه افشان ۳×۳۵/۱۶ ۵۸۰۹۲/۷ ۲۸۳۳۶۶۴ کانسانتریک ۳×۶+۶ ۱۳۱۲۷/۸۳ ۶۴۰۳۵۳/۵
کابل نیمه افشان ۳×۵۰/۲۵ ۷۸۲۲۶/۷۱ ۳۸۱۵۷۶۶ کانسانتریک ۳×۱۰+۱۰ ۲۰۷۰۶/۰۶ ۱۰۱۰۰۰۷
کابل نیمه افشان ۳×۷۰/۳۵ ۱۱۰۶۷۴/۲ ۵۳۹۸۴۹۹ کانسانتریک ۳×۱.۵+۱.۵ ۴۲۸۹/۵۵ ۲۰۹۲۳۷
کابل نیمه افشان ۳×۹۵/۵۰ ۱۵۰۴۱۰/۶ ۷۳۳۶۷۷۵ کانسانتریک ۴×۱.۵+۱.۵ ۵۱۳۳/۰۴۲ ۲۵۰۳۸۱/۱
کابل نیمه افشان ۳×۱۲۰/۷۰ ۱۹۹۴۷۶/۴ ۹۷۳۰۱۲۲ کانسانتریک ۵×۱.۵+۱.۵ ۵۸۸۰/۸۷۷ ۲۸۶۸۵۹/۲
کابل نیمه افشان ۳×۱۵۰/۷۰ ۲۴۰۹۸۰/۶ ۱۱۷۵۴۶۲۸ قرقره کابل کواکسیال ۴.۵c2v ۱۳۱۳/۳۴ ۶۴۰۶۲/۵۱
کابل نیمه افشان ۳×۱۸۵/۹۵ ۲۹۱۱۷۵/۶ ۱۴۲۰۳۰۵۳ کابل کواکسیال RG 59 ۱۳۰۷/۵۸۹ ۶۳۷۸۱/۹۶
کابل نیمه افشان ۳×۲۴۰/۱۲۰ ۳۸۸۱۴۸/۲ ۱۸۹۳۳۲۱۴ کابل کواکسیال آلومینیومی ۴.۵c2v ۴۱۰/۵۹۵۴ ۲۰۰۲۸/۱۵
قرقره سیم نایلون ۲ × ۰.۳۵ ۴۶۸/۷۴۵۷ ۲۲۸۶۴/۶۲ قرقره کابل جوش ۱ × ۲۵ ۱۲۴۵۴/۵۲ ۶۰۷۵۱۰/۷
سیم نایلون ۲ × ۰.۵۰ ۶۳۱/۱۵۸۴ ۳۰۷۸۶/۸۴ کابل جوش ۱ × ۳۵ ۱۷۷۷۱/۳۲ ۸۶۶۸۵۵/۱
سیم نایلون ۲ × ۰.۷۵ ۸۶۵/۹۳۳۲ ۴۲۲۳۸/۷۶ کابل جوش ۱ × ۵۰ ۲۴۲۳۲/۹۲ ۱۱۸۲۰۴۱
سیم نایلون ۲ × ۱ ۱۰۶۹/۱۵ ۵۲۱۵۱/۳۴ کابل جوش ۱ × ۷۰ ۳۳۹۲۱/۴۸ ۱۶۵۴۶۳۳
سیم نایلون ۲ × ۱.۵ ۱۳۹۶/۹۹۱ ۶۸۱۴۲/۸۴ قرقره کابل کانسانتریک آرموربا عایق xlpe ۳×۵۰+۲۵ ۱۰۳۵۳۸/۲ ۵۰۵۰۴۱۸
سیم نایلون ۲ × ۲.۵ ۲۳۸۵/۹۴ ۱۱۶۳۸۲/۱ کابل ترکیبی ۳×۲×۰.۶۰+۲×۰.۷۵ ۲۵۹۱/۷۶۶ ۱۲۶۴۲۲
ادامه لیست فروش نقدی ۹۹/۰۹/۱۶
نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل کنترل افشان ۷×۱ ۴۱۰۱/۳۸۱ ۲۰۰۰۵۸/۴ قرقره کابل افشان شیلد دار ۲ × ۰.۷۵ ۱۶۹۸/۷۲۹ ۸۲۸۶۱/۱۴
کابل کنترل افشان ۲۰ × ۱ ۱۱۴۴۷/۴۳ ۵۵۸۳۸۶/۱ کابل افشان شیلد دار ۲ × ۱ ۲۴۰۲/۲۵۶ ۱۱۷۱۷۸
کابل کنترل افشان ۳۰ × ۱ ۱۶۱۴۱/۹۲ ۷۸۷۳۷۵/۵ کابل افشان شیلد دار ۲ × ۱.۵ ۲۸۵۵/۴۹۷ ۱۳۹۲۸۶/۳
کابل کنترل افشان ۶ × ۱/۵ ۵۰۵۳/۰۷۲ ۲۴۶۴۸۰/۳ کابل افشان شیلد دار ۲ × ۲.۵ ۴۲۳۹/۶۳۷ ۲۰۶۸۰۲/۳
کابل کنترل افشان ۷ × ۱/۵ ۵۶۹۶/۵۷۸ ۲۷۷۸۶۹/۴ کابل افشان شیلد دار ۳ × ۱ ۲۴۷۰/۹۴۲ ۱۲۰۵۲۸/۴
کابل کنترل افشان ۱۰ × ۱/۵ ۷۹۶۵/۵۹۵ ۳۸۸۵۴۸/۳ کابل افشان شیلد دار ۳ × ۱.۵ ۳۴۸۳/۶۷۸ ۱۶۹۹۲۷/۹
کابل کنترل افشان ۱۲ × ۱/۵ ۹۸۰۷/۶۵ ۴۷۸۴۰۰/۶ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۰.۷۵ ۲۲۹۸/۶۷۷ ۱۱۲۱۲۵/۶
کابل کنترل افشان ۱۸ × ۱/۵ ۱۴۳۲۵/۷۶ ۶۹۸۷۸۶/۳ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۱ ۳۳۰۹/۱۶ ۱۶۱۴۱۵/۲
کابل کنترل افشان ۲۴ × ۱/۵ ۱۹۳۷۱/۰۸ ۹۴۴۸۸۸/۴ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۱.۵ ۴۴۰۹/۲۶ ۲۱۵۰۷۶/۲
کابل کنترل نیمه افشان ۱۶ × ۱/۵ ۱۸۰۵۶/۶۷ ۸۸۰۷۷۳/۹ کابل افشان شیلد دار ۴ × ۲.۵ ۶۵۳۱/۲۳۹ ۳۱۸۵۸۲/۸
کابل کنترل مفتولی ۱۹ × ۱/۵ ۱۷۹۶۲/۳۴ ۸۷۶۱۷۲/۷ کابل افشان شیلد دار ۷ × ۰.۷۵ ۳۸۹۳/۱۰۶ ۱۸۹۸۹۹/۱
قرقره کابل مفتولی آلومینیوم ۲ × ۱۰ ۳۱۰۱/۸۵۷ ۱۵۱۳۰۳/۳ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار ۳ × ۲.۵ ۶۶۶۷/۵۷۷ ۳۲۵۲۳۳/۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۲ × ۱۶ ۴۳۴۴/۳۳۷ ۲۱۱۹۰۹/۴ کابل نیمه افشان آرمور دار ۵ × ۲.۵ ۹۸۸۳/۵۳ ۴۸۲۱۰۱/۹
کابل مفتولی آلومینیوم ۴ × ۱۰ ۴۴۱۲/۷۵ ۲۱۵۲۴۶/۵ کابل نیمه افشان آرمور دار ۴ × ۶ ۱۸۳۰۷/۳۵ ۸۹۳۰۰۱/۴
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۱۶ ۶۴۴۲/۸۹۷ ۳۱۴۲۷۳/۶ کابل نیمه افشان آرمور دار ۳×۷۰/۳۵ ۱۲۷۱۱۵/۹ ۶۲۰۰۴۹۹
کابل نیمه افشان آلومینیومی ۴ × ۲۵ ۹۵۶۹/۰۸۸ ۴۶۶۷۶۳/۹ کابل نیمه افشان آرمور دار ۴ × ۱۰ ۲۷۸۶۲/۱۱ ۱۳۵۹۰۶۶
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۳۵ ۱۲۷۰۶/۸۳ ۶۱۹۸۱۷/۵ قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۳ × ۱.۵ ۵۰۹۷/۸۰۹ ۲۴۸۶۶۲/۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۴ × ۵۰ ۱۳۵۹۰/۸۵ ۶۶۲۹۳۸/۶ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۳ × ۱۰ ۱۹۷۸۱/۸۵ ۹۶۴۹۲۵/۴
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۵ × ۱۶ ۸۶۰۳/۹۵۳ ۴۱۹۶۸۶/۳ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۱۰ ۳۱۱۱۰/۹۷ ۱۵۱۷۵۴۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۵ × ۲۵ ۱۲۰۹۶/۶ ۵۹۰۰۵۱/۶ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۱۶ ۴۶۷۵۱/۶۷ ۲۲۸۰۴۶۸
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۲۵/۱۶ ۸۸۸۳/۵۲ ۴۳۳۳۲۳/۱ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۱ × ۳۵ ۱۹۷۸۵/۳۲ ۹۶۵۰۹۴/۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۳۵/۱۶ ۱۰۴۰۹/۰۹ ۵۰۷۷۳۷/۸ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۱ × ۵۰ ۳۰۱۷۸ ۱۴۷۲۰۳۲
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۵۰/۲۵ ۱۲۳۴۰/۵۲ ۶۰۱۹۴۹/۵ کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE ۵ × ۲۵ ۷۵۱۱۳ ۳۶۶۳۸۸۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۷۰/۳۵ ۱۶۷۴۴/۴۶ ۸۱۶۷۶۶/۵ قرقره کابل نیمه افشان XLPE ۳ × ۲.۵ ۴۵۱۸/۰۷۸ ۲۲۰۳۸۴/۲
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۹۵/۵۰ ۲۱۴۰۱/۹۹ ۱۰۴۳۹۵۳ کابل نیمه افشان XLPE ۳ × ۴ ۶۹۰۴/۸۵۴ ۳۳۶۸۰۷/۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۲۰/۷۰ ۲۷۱۰۶/۶۴ ۱۳۲۲۲۱۶ کابل نیمه افشان XLPE ۴ × ۲.۵ ۵۷۴۵/۷۸۹ ۲۸۰۲۶۹/۹
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۵۰/۷۰ ۳۱۶۶۹/۶۴ ۱۵۴۴۷۹۲ کابل نیمه افشان XLPE ۴ × ۱۶ ۳۱۷۹۲/۶۳ ۱۵۵۰۷۹۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۱۸۵/۹۵ ۳۸۷۱۷/۲۸ ۱۸۸۸۵۶۴ کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۴ ۱۱۰۱۲/۴۴ ۵۳۷۱۶۸/۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۳×۲۴۰/۱۲۰ ۴۹۴۷۸/۵۴ ۲۴۱۳۴۷۹ کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۶ ۱۶۸۰۰/۶ ۸۱۹۵۰۴/۷
قرقره کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۳۵ ۲۸۳۱/۷۵۷ ۱۳۸۱۲۸/۳ کابل نیمه افشان XLPE ۵ × ۱۰ ۲۵۷۳۸/۲۸ ۱۲۵۵۴۷۰
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۵۰ ۳۹۷۴/۸۵۲ ۱۹۳۸۸۶/۶ قرقره سیم لخت هوایی ۱ × ۱۶ ۷۲۱۰/۳۹۵ ۳۵۱۷۱۰/۹
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۷۰ ۴۹۳۶/۰۹۱ ۲۴۰۷۷۴/۲ سیم لخت هوایی ۱ × ۲۵ ۱۱۲۲۲/۳۹ ۵۴۷۴۰۹
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ ×۱۵۰ ۹۴۰۹/۲۶ ۴۵۸۹۶۷/۸ سیم لخت هوایی ۱ × ۹۵ ۴۱۶۷۰/۸ ۲۰۳۲۶۳۱
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۱۸۵ ۱۱۳۷۳/۱۹ ۵۵۴۷۶۴/۸ سیم افشان لخت هوایی ۱ × ۱۲۰ ۵۰۰۳۵/۴۷ ۲۴۴۰۶۴۵
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۲۴۰ ۱۵۰۴۱/۱۶ ۷۳۳۶۸۲/۵ سیم لخت هوایی آلومینیومی ۱ × ۳۵ ۱۲۹۳/۰۱۹ ۶۳۰۷۱/۲۷
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۳۰۰ ۱۸۷۳۰/۲۶ ۹۱۳۶۳۰/۳ قرقره کابل افشان تخت ۴ × ۱.۵ ۳۶۶۷/۲۰۸ ۱۷۸۸۸۰/۲
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۴۰۰ ۲۲۷۹۴/۲۹ ۱۱۱۱۸۶۷ کابل افشان تخت ۴ × ۱۶ ۳۲۴۸۵/۴۲ ۱۵۸۴۵۸۴
کابل نیمه افشان آلومینیوم ۱ × ۵۰۰ ۳۱۰۱۰/۳۳ ۱۵۱۲۶۳۱ قرقره کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۳ × ۲ × ۱/۵ ۹۳۶۷/۴۷۱ ۴۵۶۹۲۹/۴
قرقره کابل نیمه افشان  آلومینیومی XLPE ۴ × ۱۸۵ ۴۲۱۹۴/۳۱ ۲۰۵۸۱۶۷ کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۱ × ۲ ×۰/۷۵ ۵۲۸۴/۰۱ ۲۵۷۷۴۵/۱
کابل نیمه افشان آرموردار با نوار گالوانیزه آلومینیومی XLPE ۴ × ۱۸۵ ۵۴۶۸۵/۵۱ ۲۶۶۷۴۶۷ کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۳ × ۲ ×۰/۷۵ ۹۷۶۵/۵۳ ۴۷۶۳۴۶
قرقره سیم نیمه افشان آلومینیومی ۱ × ۱۶ ۲۵۴۵/۰۵۹ ۱۲۴۱۴۳/۷ کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۲۰× ۲ ×۰/۷۵ ۴۰۱۱۲/۸۴ ۱۹۵۶۶۳۶
کابل ابزار دقیق نیمه افشان ۲۰× ۲ ×۰/۷۵ ۴۹۷۴۹/۲۸ ۲۴۲۶۶۸۶
کابل ابزار دقیق افشان ۴ × ۲ × ۱/۵ ۱۱۲۴۴/۵۷ ۵۴۸۴۹۰/۹
کابل ابزار دقیق افشان ۴ × ۰/۷۵ ۳۴۰۸/۰۲۳ ۱۶۶۲۳۷/۶
کابل ابزار دقیق افشان ۵ × ۲ × ۱ ۱۶۸۲۰/۸۸ ۸۲۰۴۹۳/۹

قیمت سیم و کابل

SIMANDCABLE

SIMANDCABLE

کابل SIMANDCABLE

سیم و کابل  –  قیمت انواع سیم و کابل 

انواع کابل برق

قیمت سیم و کابل :

خرید و فروش کابل برق

کابل برق –   سیم و کابل ساختمانی  –   کابل های انعطاف پذیر سبک   – کابل افشان

قیمت سیم و کابل

کابل برق –  سیم و کابل ساختمانی  –  کابل های نصب ثابت سبک –   کابل مفتولی

خرید و فروش کابل برق

بیشتر بخوانید : 

قیمت سیم و کابل

رزین پی وی سی ( PVC ) و روشهای تهیه آن

کابل برق –  کابل قدرت –  کابل قدرت چند رشته با روکش pvc  –  کابل قدرت چند رشته گرد

خرید و فروش کابل برق

 قیمت سیم و  کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

 قیمت سیم و  کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل – قیمت سیم و کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل  

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل 

قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل – قیمت سیم و کابل سیمند کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل – قیمت انواع سیم و کابل 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandvtmet

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی