ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

 

هادی

هادیهای کابلهای ابزار دقیق میتوانند مطابق استاندارد HD 383 به صورت های زیر باشند :

نوع هادی : مس بدون اندود یا اندود شده

سطح مقطع هادی : 5/0 – 75/0 – 1- 5/1 -5/2

کلاس هادی :

 • کلاس 1 – تک مفتولی
 • کلاس 2 – تابیده منظم ( نیمه افشان )
 • کلاس 5 – انعطاف پذیر ( افشان )

در مورد هادیهای چند رشته حداکثر مقاومت هادی باید مطابق استاندارد HD 383  باشد ، و در مورد کابلهای نهایی چند زوجی ، چند تریپل و چند کواد حداکثر مقاومت استاندارد HD 383  میتواند به مقدار  2 درصد  افزایش یابد .

اتصالات هادیها باید بر اساس استاندارد EN 50288 – 1 باشد .

هیچگونه اتصالی در سیم تولید شده پس از آخرین عملیات کشش نباید ایجاد شود .

اتصالات در هر رشته از هادی تابیده داخلی باید به روش جوش سرد ، لحیم کاری یا جوش نقره با به کار گیری روغن لحیم غیر اسیدی باشد و به صورتی انجام شود که قطر هادی تابیده در موضع جوش افزایش نیابد .

هیچگونه جوش در هر رشته از هادی تابیده نباید در فاصله 0/3 متری جوش هر رشته دیگر در هادی قرار گیرد .

هادیهای تابیده منظم و هادیهای انعطاف پذیر باید از هادیهای تابیده دارای سطح مقطع گرد بدون قرارگیری عایق بین آنها به صورت استرند کردن هم مرکز یا بانچ کردن به هم تابیده شوند .

  هر گاه طول کابل نصب شده منجر به مقاومت زیاد در هادی شود ، میتوان از هادی با سایز بالاتر استفاده نمود .

عایق  

ماده عایقی باید از موارد زیر انتخاب شود . مواد عایقی باید به گونه ای به کار روند که با الزامات استاندارد EN 50288 – 1  منطبق باشد .

  PVC               EN 50290 – 2 – 21

EN 50290 – 2 – 23                       PE

EN 50290 – 2 – 25                          PP

EN 50290 – 2 – 26                  HFFR

EN 50290 – 2 – 29                    XLPE

جدول 1 – حداقل ضخامت عایق

سطح مقطع هادی

mm2

    حداقل ضخامت

mm

ولتاژ نامی
90 V 300 V 500 V
0.5 0.2 0.26 0.44
0.75 0.2 0.26 0.44
1.0 0.26 0.26 0.44
1.5 0.3 0.35 0.44
2.5 0.53

المانهای کابل ابزار دقیق   

المانهای کابل باید بر اساس بند 3-4 استاندارد EN 50288 – 1 باشد .

المانهای کابل شامل موارد زیر است :

 • یک سیم تکی عایق شده
 • یک زوج شامل دو هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به عنوان سیمهای “ a ” و “ b ” شناخته می شوند .
 • یک تریپل شامل سه هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به ترتیب قرار گیری در پیچش به عنوان سیمهای “ a ” و “ b ” و  “ c ” شناخته می شوند .
 • یک کواد شامل چهار هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به ترتیب قرار گیری در پیچش به عنوان سیمهای “ a ” و “ c ” و “ b ”  و  “ d ” شناخته می شوند . سیمهای “ a ” و “ b ” زوج 1 و سیمهای  “ c ”  و  “ d ”زوج 2 را تشکیل می دهند .
 • طول تاب زوج ، تریپل یا کواد در مورد هادیهای با سطح مقطع کمتر یا مساوی 1/5 میلیمتر مربع نباید از 100 میلیمتر بیشتر شود و در مورد هادیهای با سطح مقطع 2/5 میلیمتر مربع نباید از 150 میلیمتر بیشتر شود .
 • 4 – 4 شناسایی المانهای کابل
 • بجز اینکه به گونه ای دیگر تعیین شده باشد مثلاً به صورت رشته ها یا نوارهای شماره گذاری شده ، در صورت لزوم کد گذاری برای شناسایی باید مشابه آنچه که در استاندارد IEC 60189 -2 یا استاندارد EN 60708 آمده است باشد . رنگها باید با الزامات بند 4 – 4 استاندارد EN 50288 – 1 مطابقت کند .
 • نوارهای بایندر رنگی یا شماره گذاری شده را میتوان روی المانهای اسکرین شده برای شناسایی به کار برد .
 • رنگبندی مطابق استاندارد IEC 60189-2

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

 

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simanduV0NK