فیلم تجهیز عمیق ترین چاه آب شرب کشور با استفاده از کابل swr 
تجهیز عمیق ترین چاه آب شرب
بازدید وزیر انرژی جمهوری تاجیکستان از ساختمان سیمندکابل
واحد کنترل کیفیت مجموعه سیمند کابل
تعیین میزان سختی پلیمرها در آزمایشگاه تخصصی سیمند کابل
 آزمون بررسی ویژگی های مکانیکی پلیمر
آماده سازی نمونه پلیمر
آزمون اندازه گیری مقاومت اهمی هادی
تست کابل swr زیر ۴۰ با رفشار
پروژه تولید کابلهای SWR در مجموعه سیمند کابل
نسل پنجم کابلswr مقاومت بیشتر در برابرنفوذ آب
آزمون کهنگی پلیمر
تجهیز عمیق ترین چاه آب شرب کشور بابهره گیری از کابل swr
نسل جدید کابل های SWR درعمیق ترین چاه آب شرب کشور(جهرم)
نسل ششم کابلswr(تجمیعی)درعمیق ترین چاه آب شرب