کابل های تک رشته و چند رشته با عایق لاستیکی
جریان مجاز کابل و سیم های عایق شده تا ۱۰۰۰ ولت
جریان مجاز حالت عمومی برای کابل های انعطاف پذیر
حداکثر جریان مجاز کابل های غیر انعطاف در داخل ساختمان
جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان
نحوه نامگذاری کابل های قدرت بر اساس استاندارد VDE
نحوه کد گذاری کابل های همگن براساس VDE
مشخصات عمومی پلیمرهای مورد استفاده جهت عایق و روکش کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول تبدیل سطح مقطع استاندارد آمریکا AWG