همایش مدیریت مصرف انرژی ۹۵
همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان۹۵
همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۹۴
همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۹۳
همایش تبریز ۹۳
همایش بیرجند سال ۹۵
همایش ایران ژاپن ۹۵
افتتاحیه ساختمان فردوسی