کابل های قدرت چند رشته با روکش پی وی سی
کابل های قدرت مسلح ( آرموردار)
کابل های دارای هادی هم مرکز (کانسانتریک )
کابل های قدرت با تک رشته روکش پی وی سی