دستگاه عیب یاب کابل

دستگاه عیب یاب کابل

با استفاده از دستگاه های عیب یاب می توان محل دقیق و هم چنین ارتباطات فلزی در زیر زمین مانند هرگونه کابل با هسته فلزی و هم چنین لوله های فلزی را ردیابی کرد. هم چنین از عیب یاب کابل جهت تشخیص سریع اتصال کوتاه در کابل ها و هم چنین شناسایی یک کابل در یک دسته خاص نیز استفاده می شود. این دستگاه با نام های مختلف در بازار شناخته می شوند ازجمله: تستر کابل دیجیتال ، خطا یاب دستی ، دستگاه عیب یاب کابل های زیر زمینی، فالت دتکتور پرتابل و …

روش TDR

در موارد فشار ضعیف و با استفاده از روش TDR معمولاً دستگاه های کوچکی نیز وجود دارند که وظیفه مکان یابی عیب را به عهده می گیرند.

دستگاه های کوچک با استفاده از روش TDR

دستگاه های کوچک با استفاده از روش TDR

در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎب ﻋﻴﺐ، ﺑﺮاي دﻗﺖ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر، ﭘﺎره اي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﻴﺎري از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻛﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ را در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻜﻨﺪ. از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮج در ﻛﺎﺑﻞ، ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ، زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ارﺳﺎل دو ﭘﺎﻟﺲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ و … اﺷﺎره ﻛﺮد.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻛﺎﺑﻞ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎن ﺧﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رزوﻟﻮﺷﻦ ﻳﺎ دﻗﺖ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

از مهم ترین ویژگی‌های دستگاه های عیب یاب کابل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابل حمل و مناسب جهت کاربردهای پرتابل
  • کاربری آسان
  • قابلیت شناسایی هم زمان چند عیب
  • دارای صفحه نمایش 10 اینچی با قابلیت کار در زیر نور خورشید

همچنین دستگاه عیب یاب کابل دارای نرم افزار تحلیل بوده که به صورت جانبی قابل تهیه می‌باشد و امکان کار و تحلیل بر روی رفلکتوگرام‌های ذخیره شده را فراهم می‌سازد.

دستگاه عیب یاب

دستگاه عیب یاب

كابلها از نقطه نظركاربرد به دو صورت مختلف ساخته مي شوند :

1- كابل هاي مسلح

2- كابل هاي غير مسلح

كابل هاي مسلح كابل هايي هستند كه براي تحمل ضربه ها و فشار و هم چنين نفوذ رطوبت و ساير عوامل داراي نوارهائي از فولاد و غلاف هاي سرب مي باشند ولي كابل هاي غير مسلح فاقد اين نوع ساختمان بوده و فقط از نقطه نظر الكتريكي عايق شده اند .

دستگاه عیب یاب کابل

 

نكات حائز اهميت در عيب يابي كابل با استفاده از دستگاه ضربه زن:

الف – مقاومت اهمي فاز اتصالي دار نبايستي صفر باشد زيرا در آن صورت قادر به پيدا نمودن دقيق مدل اتصالي كابل نخواهيم بود. و در سر تا سر كابل صدائي يكنواخت شنيده مي شود.

ب – مقدار ولتاژ خرو جي حاصل از دستگاه ضربه زن بايستي متناسب با مقدار مقاومت محل اتصالي باشد. مقادير انتخابي جهت ار سال ولتاژ ضربه نبايد از مقدار ولتاژ تست كابل تجاوز نمايد.

سيم هاي اتصال شونده از دستگاه به سر كابل بايستي كاملاً محكم بوده تا در زمان ارسال ضربه انرژي ارسالي از دستگاه در نقاط ديگر تخليه نگردد .

بايد توجه داشت چون دستگاه فوق با تعدادي خازن همراه است، به طوري كه سري و موازي شدن مجموعه اين خازن ها باعث تغيير ولتاژ و ظرفيت خازن مي گردد .

لذا با بالا رفتن ولتاژ ظرفيت كل خازن كاهش يافته و با پائين آمدن ولتاژ ظرفيت خازن افزايش مي يابد.

ج – مطلوب ترين مقاومت جهت كار با دستگاه ضربه زن مقاومتي برابر 50 تا 1500 اهم مي باشد، طبيعي است با افزايش مقاومت مقدار ولتاژ افزايش خواهد داشت. ليكن همان طوركه در قبل نيز گفته شد. مقدار افزايش ولتاژ به هر حال نبايستي از ولتاژ قدرت كابل تجاوز نمايد.

د – در مواقعي كه مقاومت محل اتصالي بسيار بالا بوده و امكان كم كردن مقاومت با استفاده از روش هاي سبك مقدور نباشد.

 

منبع: انرژی کالا

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandbb1Zu

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل سیمند کابل - سیم و کابل - سیم و کابل مرغوب - سیم و کابل استاندارد - انواع سیم و کابل - بهترین نوع سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل - قروشنده سیم و کابل - سیم و کابل ارزان - سیم و کابل با کیفیت - سیم و کابل لاله زار - قیمت سیم و کابل - قیمت سیم و کابل سیمند کابل - سیم و کابل دست دوم - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل - عکس های سیم و کابل - تائیدیه سیم و کابل - تائیدیه های سیم و کابل سیمند کابل - عکس های کارخانه سیمند کابل - خبر های سیم و کابل - قیمت مس - قیمت مس سیم و کابل - مس آزاد سیم و کابل - نمایندگی سیم و کابل - نمایندگی سیمند کابل - پیگیری محصولات سیمند کابل - محصولات درون چاهی - قیمت سیم 1/5 - قسمت سیم 2/5 - قیمت سیم و کابل های ساختمانی - سیم یک - سیم 1×10 - سیم 1/5×1 - سیم 2/5×1 - سیم های متصل - انواع سیم و کابل - فروشنده سیم و کابل - خرید سیم و کابل سیمند کابل - بهترین نوع سیم و کابل در بازار - سیم سیما - سیم سیمکو - سیم و کابل ابهر

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی ;