جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی 70 درجه سانتیگراد ، دمای محیط 30 درجه سانتیگراد

NYM,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY
N05VV-U,N05VV-R NHXMH
NYY,NYCY
H07V-U,-R,-K

H07V3-U,-R,-K

NYM ,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY
N05VV-U,N05VV-R NHXMH
NYY,NYCY (1)
H07V-U,-R,-K

H07V3-U,-R,-K

کدشناسایی محصول
کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی شرایط نصب :

– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی
– در داخل لوله عایقی

نصب در دیوار دارای عایق حرارتی نصب در لوله عایقی
3 2 3 2 3 2 3 2 تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع(mm2)
15/0 16/5 15/5 17/5 13/0 (2)15/5 13/5 (2)15/5 1/5
20 23 21 24 17/5 18/5 18/0 19/5 2/5
27 30 28 32 23 25 24 26 4
34 38 36 41 29 32 31 34 6
46 52 50 57 39 43 42 46 10
(3)47/17 10
62 69 68 76 52 57 56 61 16
80 90 89 101 68 75 73 80 25
99 111 110 125 83 92 89 99 35
118 133 134 151 99 110 108 119 50
149 168 171 192 125 139 136 151 70
179 201 207 232 150 167 164 182 95
206 232 239 269 172 192 188 210 120
196 219 216 240 150
223 248 245 273 185
261 291 286 320 240
298 334 328 367 300

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .

1) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
2) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4
3) جهت نصب بر روی دیوارهای چوبی مجاز نمی باشد ، مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4

NYY NYM , NYMZ , NYMT , NYIF , NYIFY
NHYRUZY , NYBUY , NYDY
N05VV-U , N05VV-R
NHXMH , NYY , NYCY (1)
کدشناسایی محصول
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار کابل چند رشته یا چند رشته روکش شده با فاصله حداقل 3/0 برابر قطر کابل از دیوار کابل تک رشته یا چند رشته یا تک رشته و یا چند رشته روکش شده بر روی دیوار شرایط نصب :

– بصورت مستقیم
– در هوای آزاد

کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل کابل ها چسبیده به هم
نصب در هوای آزاد نصب مستقیم
3 2 3 2 3 2 تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع ( mm2 )
18/5 22 17/5 19/5 1/5
25 30 24 24 2/5
34 40 32 36 4
(2)33/02 4
43 51 41 46 6
60 70 57 63 10
(2)59/43 10
80 94 76 85 16
130 146 110 114 131 101 119 96 112 25
162 181 137 143 162 126 148 119 138 35
197 219 167 174 196 153 180 144 168 50
254 281 216 225 251 196 232 184 213 70
311 341 264 275 304 238 282 223 258 95
362 396 308 321 352 276 328 259 299 120
419 456 356 372 406 319 379 299 344 150
480 521 409 427 463 364 434 341 392 185
569 615 485 507 546 430 514 403 461 240
659 709 561 587 629 497 593 464 530 300
795 852 656 689 754 400
920 982 749 789 868 500
1070 1138 855 905 1005 630

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .

1) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
2) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandSlNpn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =