کاربرد سیم های تک رشته با هادی تک مفتولی

کاربرد سیم های تک رشته با هادی تک مفتولی و نیمه افشان

کاربرد سیم های تک رشته با هادی تک مفتولی

این نوع از سیم ها که سیم های مفتولی یا سیم های نیمه افشان ( بر اساس کلاس هادی سیم ) نامیده می شوند ،برای استفاده در سیمکشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است . به کارگیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است.

کاربرد سیم های تک رشته با هادی تک مفتولی

سیم های با هادی تابیده منظم (گروه 2) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل،در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد.

کاربرد سیم های تک رشته با هادی تک مفتولی

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simand7b3Q8