سایت سیمند کابل با لینک های https://shop.simandcable.com ، https://www.simandcable.com متعلق به شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس می باشد و سایر سایتهای با هر گونه پسوند و پیشوندی ارتباطی با این مجموعه ندارند

کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلددار

کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار | NYSLCY , NYSLYC

 

کاربرد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند .

اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . خمش مستمر کابل های شیلد دار مجاز نیست . اگر درحین به کارگیری این کابل ها لزومی به حرکت آنها نباشد نصب در کانال ها ، سینی ها و غیره توصیه می گردد . به کارگیری این کابل ها در مکان هایی که حد متعارفی از تداخل میدان مغناطیسی وجود داشته باشد پیشنهاد می گردد . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد طراحی شده اند .

ساختار

 

هادی :

مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084  .

 

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/D .

 

نحوه قرارگیری رشته ها :

رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند .

 

روکش میانی :

روی رشته های تابیده شده به طور معمول نوار پلی استر طولی به کار می رود ( نوع NYSLCY ) ولی در صورت درخواست آمیزه ای از PVC/ST5 به جای نوار قابل استفاده است  ( نوع NYSLYCY ) .

 

اسکرین :

به صورت بافته شده از جنس سیم مسی قلع اندود یا بدون قلع می باشد .

 

روکش :

آمیزه PVC از نوع  PVC/ST5 ( باید توجه داشت این نوع آمیزه PVC ، مقاوم در برابر روغن نیست ). رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

 

ولتاژ تست

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت

 

استاندارد مرجع

۶۰۲۲۷ IEC 74 یا  ISIRI ( 607 ) 74 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت .

 

تعداد و سطح مقطع هادیضخامت عایقضخامت حداکثر قطر سیم های بافتضخامت روکشمیانگین قطر خارجیحداقل مقاومت عایقی در ۷۰ درجه سانتیگرادحداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگرادوزن تقریبی
n × mm²mmروکش میانی
mm
mmmmحد پایین
mm
حد بالا
mm
MΩ / kmΩ / kmKg/Km
۰/۵ × ۲۶۷۱۶۹۷.۷۶.۹۱۳۳۹۶۰
۰/۷۵ × ۲۶۷۱۶۹۰.۸۰.۱۱۱۲۶۷۰
۱/۰ × ۲۶۷۱۶۹۲.۸۳.۱۱۰۵.۱۹۷۵
۱/۵ × ۲۷۷۱۶۰.۱۳.۹۶.۱۱۱۰۳.۱۳۹۵
۲/۵ × ۲۸۷۱۶۱.۱۷.۱۳.۱۳۹۹۸.۷۱۳۵
۰/۵ × ۳۶۷۱۶۹۰.۸۰.۱۱۳۳۹۷۰
۰/۷۵ × ۳۶۷۱۶۹۳.۸۴.۱۱۱۲۶۸۱
۱/۰ × ۳۶۷۱۶۰.۱۸.۸۰.۱۱۱۰۵.۱۹۹۸
۱/۵ × ۳۷۷۱۶۰.۱۷.۹۱.۱۲۱۰۳.۱۳۱۲۱
۲/۵ × ۳۸۷۱۶۱.۱۳.۱۱۰.۱۴۹۹۸.۷۱۷۲
۰/۵ × ۴۶۷۱۶۹۵.۸۷.۱۱۳۳۹۸۸
۰/۷۵ × ۴۶۷۱۶۰.۱۱.۹۳.۱۱۱۱۲۶۱۰۲
۱/۰ × ۴۶۷۱۶۰.۱۴.۹۷.۱۱۱۰۵.۱۹۱۱۵
۱/۵ × ۴۷۷۱۶۱.۱۷.۱۲.۱۳۱۰۳.۱۳۱۴۹
۲/۵ × ۴۸۸۱۶۲.۱۶.۱۲۵.۱۵۹۹۸.۷۲۱۰
۰/۵ × ۵۶۷۱۶۰.۱۳.۹۶.۱۱۱۳۳۹۱۰۱
۰/۷۵ × ۵۶۷۱۶۰.۱۷.۹۱.۱۲۱۱۲۶۱۱۵
۱/۰ × ۵۶۷۱۶۱.۱۳.۱۸.۱۲۱۰۵.۱۹۱۴۰
۱/۵ × ۵۷۸۱۶۲.۱۸.۱۱۷.۱۴۱۰۳.۱۳۱۸۰
۲/۵ × ۵۸۸۲۱۳.۱۹.۱۳۲.۱۷۹۹۸.۷۲۷۰
۰/۵ × ۶۶۷۱۶۰.۱۹.۹۴.۱۲۱۳۳۹۱۱۵
۰/۷۵ × ۶۶۷۱۶۱.۱۵.۱۱.۱۳۱۱۲۶۱۳۵
۱/۰× ۶۶۷۱۶۱.۱۰.۱۱۶.۱۳۱۰۵.۱۹۱۶۰
۱/۵ × ۶۷۸۱۶۲.۱۷.۱۲۷.۱۵۱۰۳.۱۳۲۲۰
۲/۵ × ۶۸۸۲۱۴.۱۲.۱۵۷.۱۸۹۹۸.۷۳۱۵
۰/۵ × ۷۶۷۱۶۱.۱۸.۱۵.۱۳۱۳۳۹۱۲۵
۰/۷۵ × ۷۶۷۱۶۲.۱۵.۱۱۳.۱۴۱۱۲۶۱۵۵
۱/۰ × ۷۶۸۱۶۲.۱۲.۱۲۱.۱۵۱۰۵.۱۹۱۸۰
۱/۵ × ۷۷۸۲۱۳.۱۱.۱۴۴.۱۷۱۰۳.۱۳۲۴۵
۲/۵ × ۷۸۸۲۱۵.۱۵.۱۶۳.۲۹۹۸.۷۳۵۰
۵/۰ × ۱۲۶۸۲۱۳.۱۳.۱۳۵.۱۶۱۳۳۹۲۱۰
۷۵/۰ × ۱۲۶۸۲۱۳.۱۹.۱۳۲.۱۷۱۱۲۶۲۴۵
۰/۱ × ۱۲۶۸۲۱۴.۱۷.۱۴۱.۱۸۱۰۵.۱۹۲۹۵
۱/۵ × ۱۲۷۸۲۱۵.۱۷.۱۶۵.۲۱۰۳.۱۳۳۸۰
۲/۵ × ۱۲۸۹۲۱۷.۱۹.۱۹۴.۲۴۹۹۸.۷۵۵۵
۰/۵ × ۱۸۶۸۲۱۳.۱۱.۱۵۶.۱۸۱۳۳۹۲۸۰
۰/۷۵ × ۱۸۶۸۲۱۵.۱۲.۱۶۹.۱۹۱۱۲۶۳۴۰
۱/۰ × ۱۸۶۸۲۱۵.۱۹.۱۶۸.۲۱۰۵.۱۹۴۰۵
۱/۵ × ۱۸۷۹۲۱۷.۱۶.۱۹۱.۲۴۱۰۳.۱۳۵۳۵
۲/۵× ۱۸۸۹۲۱۰.۲۳.۲۳۵.۲۸۹۹۸.۷۷۹۵
۰/۵ × ۲۷۶۸۲۱۶.۱۰.۱۸۱.۲۲۱۳۳۹۳۹۵
۰/۷۵ × ۲۷۶۹۲۱۷.۱۳.۱۹۷.۲۳۱۱۲۶۴۸۰
۱/۰× ۲۷۶۹۲۱۷.۱۲.۲۷.۲۴۱۰۵.۱۹۵۷۰
۱/۵ × ۲۷۷۹۲۱۰.۲۴.۲۳۶.۲۸۱۰۳.۱۳۷۷۰
۲/۵ × ۲۷۸۰.۱۲۶۳.۲۲.۲۸۵.۳۴۹۹۸.۷۱۱۶۵
۰/۵ × ۳۶۶۹۲۱۷.۱۱.۲۷.۲۴۱۳۳۹۵۴۵
۰/۷۵ × ۳۶۶۹۲۱۸.۱۳.۲۱۲.۲۶۱۱۲۶۶۶۰
۱/۰ × ۳۶۶۹۲۱۹.۱۵.۲۲۶.۲۷۱۰۵.۱۹۷۸۵
۱/۵ × ۳۶۷۰.۱۲۶۲.۲۶.۲۶۵.۳۲۱۰۳.۱۳۱۰۴۰
۲/۵ × ۳۶۸۱.۱۲۶۴.۲۵.۳۱۵.۳۸۹۹۸.۷۱۵۴۰
۰/۵ × ۴۸۶۹۲۶۹.۱۱.۲۳۳.۲۸۱۳۳۹۷۴۰
۰/۷۵ × ۴۸۶۰.۱۲۶۱.۲۹.۲۴۴.۳۱۱۲۶۸۵۰
۱/۰× ۴۸۶۰.۱۲۶۱.۲۱.۲۶۹.۳۱۱۰۵.۱۹۱۰۳۰
۱/۵ × ۴۸۷۱.۱۲۶۴.۲۴.۳۰.۳۷۱۰۳.۱۳۱۳۳۰
۲/۵ × ۴۸۸۲.۱۳۱۴.۲۹.۳۵۷.۴۳۹۹۸.۷۱۹۴۰
۰/۵ × ۶۰۶۰.۱۲۶۱.۲۵.۲۵۱.۳۱۱۳۳۹۹۴۵
۰/۷۵ × ۶۰۶۰.۱۲۶۲.۲۰.۲۷۹.۳۲۱۱۲۶۱۱۰۵
۱/۰ × ۶۰۶۰.۱۲۶۳.۲۵.۲۸۷.۳۴۱۰۵.۱۹۱۳۳۰
۱/۵ × ۶۰۷۱.۱۲۶۴.۲۷.۳۲۹.۳۹۱۰۳.۱۳۱۷۱۰
۲/۵× ۶۰۸۲.۱۳۱۴.۲۸.۳۸۲.۴۷۹۹۸.۷۲۴۹۵

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/hIOY4

سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب