کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک

کاربرد کابلهای نصب ثابت سبک 

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست .

ساختار کابلهای نصب ثابت سبک 

هادی :

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) یا گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/C.

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها به هم تابیده می شوند .

روکش میانی :

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .

روکش:

آمیزه PVC از نوع PVC/ST4 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است .

ولتاژ تست کابلهای نصب ثابت سبک

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت

استاندارد مرجع کابلهای نصب ثابت سبک 

۶۰۲۲۷ IEC 10 یا ISIRI(607)10 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰

 

جدول کابلهای نصب ثابت سبک 

تعداد و سطح مقطع هادیگروه هادی ضخامت عایق ضخامت روکش میانی ضخامت روکش میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت عایقی در ۷۰ درجه سانتیگراد حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
mm2mmmmmmحد پایینحد بالاMΩ. kmΩ. kmKg/KM
۲x1.5۱۰.۷۰.۴۱.۲۷.۶۱۰.۰۰.۰۱۱۱۲.۱۱۲۱
۲x1.5۲۰.۷۰.۴۱.۲۷.۸۱۰.۵۰.۰۱۰۱۲.۱۱۲۳
۲x2.5۱۰.۸۰.۴۱.۲۸.۶۱۱.۵۰.۰۱۰۷.۴۱۱۶۱
۲x2.5۲۰.۸۰.۴۱.۲۹.۰۱۲.۰۰.۰۰۹۷.۴۱۱۶۵
۲x4۱۰.۸۰.۴۱.۲۹.۶۱۲.۵۰.۰۰۸۵۴.۶۱۲۰۷
۲x4۲۰.۸۰.۴۱.۲۱۰.۰۱۳.۰۰.۰۰۷۷۴.۶۱۲۱۵
۲x6۱۰.۸۰.۴۱.۲۱۰.۵۱۳.۵۰.۰۰۷۰۳.۰۸۲۷۲
۲x6۲۰.۸۰.۴۱.۲۱۱.۰۱۴.۰۰.۰۰۶۵۳.۰۸۲۹۵
۲x10۱۱.۰۰.۶۱.۴۱۳.۰۱۶.۵۰.۰۰۷۰۱.۸۳۴۳۵
۲x10۲۱.۰۰.۶۱.۴۱۳.۵۱۷.۵۰.۰۰۶۵۱.۸۳۴۷۵
۲x16۲۱.۰۰.۶۱.۴۱۵.۵۲۰.۰۰.۰۰۵۲۱.۱۵۶۳۶
۲x25۲۱.۲۰.۸۱.۴۱۸.۵۲۴.۰۰.۰۰۵۰۰.۷۲۷۹۹۴
۲x35۲۱.۲۱.۰۱.۶۲۱.۰۲۷.۵۰.۰۰۴۴۰.۵۲۴۱۳۲۰
۳x1.5۱۰.۷۰.۴۱.۲۸.۰۱۰.۵۰.۰۱۱۱۲.۱۱۳۵
۳x1.5۲۰.۷۰.۴۱.۲۸.۲۱۱.۰۰.۰۱۰۱۲.۱۱۵۱
۳x2.5۱۰.۸۰.۴۱.۲۹.۲۱۲.۰۰.۰۱۰۷.۴۱۱۹۲
۳x2.5۲۰.۸۰.۴۱.۲۹.۴۱۲.۵۰.۰۰۹۷.۴۱۲۱۶
۳x4۱۰.۸۰.۴۱.۲۱۰.۰۱۳.۰۰.۰۰۸۵۴.۶۱۲۶۱
۳x4۲۰.۸۰.۴۱.۲۱۰.۵۱۳.۵۰.۰۰۷۷۴.۶۱۲۸۶
۳x6۱۰.۸۰.۴۱.۴۱۱.۵۱۴.۵۰.۰۰۷۰۳.۰۸۳۷۰
۳x6۲۰.۸۰.۴۱.۴۱۲.۰۱۵.۵۰.۰۰۶۵۳.۰۸۳۸۱
۳x10۱۱.۰۰.۶۱.۴۱۴.۰۱۷.۵۰.۰۰۷۰۱.۸۳۵۴۵
۳x10۲۱.۰۰.۶۱.۴۱۴.۵۱۹.۰۰.۰۰۶۵۱.۸۳۵۹۲
۳x16۲۱.۰۰.۸۱.۴۱۶.۵۲۱.۵۰.۰۰۵۲۱.۱۵۸۴۱
۳x25۲۱.۲۰.۸۱.۶۲۰.۵۲۶.۰۰.۰۰۵۰۰.۷۲۷۱۲۶۲
۳x35۲۱.۲۱.۰۱.۶۲۲.۰۲۹.۰۰.۰۰۴۴۰.۵۲۴۱۶۶۶
۴x1.5۱۰.۷۰.۴۱.۲۸.۶۱۱.۵۰.۰۱۱۱۲.۱۱۷۰
۴x1.5۲۰.۷۰.۴۱.۲۹.۰۱۲.۰۰.۰۱۰۱۲.۱۱۸۰
۴x2.5۱۰.۸۰.۴۱.۲۱۰.۰۱۳.۰۰.۰۱۰۷.۴۱۲۳۱
۴x2.5۲۰.۸۰.۴۱.۲۱۰.۰۱۳.۵۰.۰۰۹۷.۴۱۲۵۶
۴x4۱۰.۸۰.۴۱.۴۱۱.۵۱۴.۵۰.۰۰۸۵۴.۶۱۳۲۰
۴x4۲۰.۸۰.۴۱.۴۱۲.۰۱۵.۰۰.۰۰۷۷۴.۶۱۳۵۶
۴x6۱۰.۸۰.۶۱.۴۱۲.۵۱۶.۰۰.۰۰۷۰۳.۰۸۴۲۶
۴x6۲۰.۸۰.۶۱.۴۱۳.۰۱۷.۰۰.۰۰۶۵۳.۰۸۴۶۱
۴x10۱۱.۰۰.۶۱.۴۱۵.۵۱۹.۰۰.۰۰۷۰۱.۸۳۶۶۲
۴x10۲۱.۰۰.۶۱.۴۱۶.۰۲۰.۵۰.۰۰۶۵۱.۸۳۷۰۷
۴x16۲۱.۰۰.۸۱.۴۱۸.۰۲۳.۵۰.۰۰۵۲۱.۱۵۱۰۴۲
۴x25۲۱.۲۱.۰۱.۶۲۲.۵۲۸.۵۰.۰۰۵۰۰.۷۲۷۱۶۰۱
۴x35۲۱.۲۱.۰۱.۶۲۴.۵۳۲.۰۰.۰۰۴۴۰.۵۲۴۲۰۸۲
۵x1.5۱۰.۷۰.۴۱.۲۹.۴۱۲.۰۰.۰۱۱۱۲.۱۱۹۱
۵x1.5۲۰.۷۰.۴۱.۲۹.۸۱۲.۵۰.۰۱۰۱۲.۱۲۱۱
۵x2.5۱۰.۸۰.۴۱.۲۱۱.۰۱۴.۰۰.۰۱۰۷.۴۱۲۷۶
۵x2.5۲۰.۸۰.۴۱.۲۱۱.۰۱۴.۵۰.۰۰۹۷.۴۱۳۰۲
۵x4۱۰.۸۰.۶۱.۴۱۲.۵۱۶.۰۰.۰۰۸۵۴.۶۱۳۸۷
۵x4۲۰.۸۰.۶۱.۴۱۳.۰۱۷.۰۰.۰۰۷۷۴.۶۱۴۲۱
۵x6۱۰.۸۰.۶۱.۴۱۳.۵۱۷.۵۰.۰۰۷۰۳.۰۸۵۱۲
۵x6۲۰.۸۰.۴۱.۴۱۴.۵۱۸.۵۰.۰۰۶۵۳.۰۸۵۳۷
۵x10۱۱.۰۰.۶۱.۴۱۷.۰۲۱.۰۰.۰۰۷۰۱.۸۳۷۸۶
۵x10۲۱.۰۰.۶۱.۴۱۷.۵۲۲.۰۰.۰۰۶۵۱.۸۳۸۴۲
۵x16۲۱.۰۰.۸۱.۶۲۰.۵۲۶.۰۰.۰۰۵۲۱.۱۵۱۲۴۷
۵x25۲۱.۲۱.۰۱.۶۲۴.۵۳۱.۵۰.۰۰۵۰۰.۷۲۷۱۹۲۳
۵x35۲۱.۲۱.۲۱.۶۲۷.۰۳۵.۰۰.۰۰۴۴۰.۵۲۴۲۵۰۳
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/qO5fs

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of