کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک

کاربرد کابل های نصب ثابت سبک 

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست .

ساختار کابل های نصب ثابت سبک 

هادی 

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) یا گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق 

آمیزه PVC از نوع PVC/C.

نحوه قرار گیری رشته ها

رشته ها به هم تابیده می شوند .

روکش میانی 

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .

کابل های نصب ثابت سبک

روکش

آمیزه PVC از نوع PVC/ST4 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است .

ولتاژ تست کابل های نصب ثابت سبک

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت

استاندارد مرجع کابل های نصب ثابت سبک 

۶۰۲۲۷ IEC 10 یا ISIRI(607)10 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰

 

 

 

کابل های نصب ثابت سبک

جدول کابل های نصب ثابت سبک 

 

 

تعداد و سطح مقطع هادی

 

 

 

mm۲

 

گروه هادی

 

 

ضخامت عایق

 

 

 

mm

 

ضخامت روکش میانی

 

 

mm

 

ضخامت روکش

 

 

 

mm

میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت علیقی در ۷۰ درجه سانتیگراد

 

MΩ. km

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد

 

Ω / km

 

وزن تقریبی

KG/KM

 

حد پایین

 

mm

حد بالا

 

mm

۲ x 1.5 ۱ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۷.۶ ۱۰.۰ ۰.۰۱۱ ۱۲.۱ ۱۲۱
۲ x 1.5 ۲ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۷.۸ ۱۰.۵ ۰.۰۱۰ ۱۲.۱ ۱۲۳
۲ x 2.5 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۸.۶ ۱۱.۵ ۰.۰۱۰ ۷.۴۱ ۱۶۱
۲ x 2.5 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۰ ۱۲.۰ ۰.۰۰۹ ۷.۴۱ ۱۶۵
۲ x 4 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۶ ۱۲.۵ ۰.۰۰۸۵ ۴.۶۱ ۲۰۷
۲ x 4 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۰.۰ ۱۳.۰ ۰.۰۰۷۷ ۴.۶۱ ۲۱۵
۲ x 6 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۰.۵ ۱۳.۵ ۰.۰۰۷۰ ۳.۰۸ ۲۷۲
۲ x 6 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۱.۰ ۱۴.۰ ۰.۰۰۶۵ ۳.۰۸ ۲۹۵
۲ x 10 ۱ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۳.۰ ۱۶.۵ ۰.۰۰۷۰ ۱.۸۳ ۴۳۵
۲ x 10 ۲ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۳.۵ ۱۷.۵ ۰.۰۰۶۵ ۱.۸۳ ۴۷۵
۲ x 16 ۲ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۵.۵ ۲۰.۰ ۰.۰۰۵۲ ۱.۱۵ ۶۳۶
۲ x 25 ۲ ۱.۲ ۰.۸ ۱.۴ ۱۸.۵ ۲۴.۰ ۰.۰۰۵۰ ۰.۷۲۷ ۹۹۴
۲ x 35 ۲ ۱.۲ ۱.۰ ۱.۶ ۲۱.۰ ۲۷.۵ ۰.۰۰۴۴ ۰.۵۲۴ ۱۳۲۰
۳ x 1.5 ۱ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۸.۰ ۱۰.۵ ۰.۰۱۱ ۱۲.۱ ۱۳۵
۳ x 1.5 ۲ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۸.۲ ۱۱.۰ ۰.۰۱۰ ۱۲.۱ ۱۵۱
۳ x 2.5 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۲ ۱۲.۰ ۰.۰۱۰ ۷.۴۱ ۱۹۲
۳ x 2.5 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۴ ۱۲.۵ ۰.۰۰۹ ۷.۴۱ ۲۱۶
۳ x 4 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۰.۰ ۱۳.۰ ۰.۰۰۸۵ ۴.۶۱ ۲۶۱
۳ x 4 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۰.۵ ۱۳.۵ ۰.۰۰۷۷ ۴.۶۱ ۲۸۶
۳ x 6 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۴ ۱۱.۵ ۱۴.۵ ۰.۰۰۷۰ ۳.۰۸ ۳۷۰
۳ x 6 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۴ ۱۲.۰ ۱۵.۵ ۰.۰۰۶۵ ۳.۰۸ ۳۸۱
۳ x 10 ۱ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۴.۰ ۱۷.۵ ۰.۰۰۷۰ ۱.۸۳ ۵۴۵
۳ x 10 ۲ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۴.۵ ۱۹.۰ ۰.۰۰۶۵ ۱.۸۳ ۵۹۲
۳x 16 ۲ ۱.۰ ۰.۸ ۱.۴ ۱۶.۵ ۲۱.۵ ۰.۰۰۵۲ ۱.۱۵ ۸۴۱
۳ x 25 ۲ ۱.۲ ۰.۸ ۱.۶ ۲۰.۵ ۲۶.۰ ۰.۰۰۵۰ ۰.۷۲۷ ۱۲۶۲
۳x 35 ۲ ۱.۲ ۱.۰ ۱.۶ ۲۲.۰ ۲۹.۰ ۰.۰۰۴۴ ۰.۵۲۴ ۱۶۶۶
۴ x 1.5 ۱ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۸.۶ ۱۱.۵ ۰.۰۱۱ ۱۲.۱ ۱۷۰
۴ x 1.5 ۲ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۰ ۱۲.۰ ۰.۰۱۰ ۱۲.۱ ۱۸۰
۴ x 2.5 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۰.۰ ۱۳.۰ ۰.۰۱۰ ۷.۴۱ ۲۳۱
۴ x 2.5 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۰.۰ ۱۳.۵ ۰.۰۰۹ ۷.۴۱ ۲۵۶
۴ x 4 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۴ ۱۱.۵ ۱۴.۵ ۰.۰۰۸۵ ۴.۶۱ ۳۲۰
۴ x 4 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۴ ۱۲.۰ ۱۵.۰ ۰.۰۰۷۷ ۴.۶۱ ۳۵۶
۴ x 6 ۱ ۰.۸ ۰.۶ ۱.۴ ۱۲.۵ ۱۶.۰ ۰.۰۰۷۰ ۳.۰۸ ۴۲۶
۴ x 6 ۲ ۰.۸ ۰.۶ ۱.۴ ۱۳.۰ ۱۷.۰ ۰.۰۰۶۵ ۳.۰۸ ۴۶۱
۴ x 10 ۱ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۵.۵ ۱۹.۰ ۰.۰۰۷۰ ۱.۸۳ ۶۶۲
۴ x 10 ۲ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۶.۰ ۲۰.۵ ۰.۰۰۶۵ ۱.۸۳ ۷۰۷
۴ x 16 ۲ ۱.۰ ۰.۸ ۱.۴ ۱۸.۰ ۲۳.۵ ۰.۰۰۵۲ ۱.۱۵ ۱۰۴۲
۴ x 25 ۲ ۱.۲ ۱.۰ ۱.۶ ۲۲.۵ ۲۸.۵ ۰.۰۰۵۰ ۰.۷۲۷ ۱۶۰۱
۴ x 35 ۲ ۱.۲ ۱.۰ ۱.۶ ۲۴.۵ ۳۲.۰ ۰.۰۰۴۴ ۰.۵۲۴ ۲۰۸۲
۵ x 1.5 ۱ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۴ ۱۲.۰ ۰.۰۱۱ ۱۲.۱ ۱۹۱
۵ x 1.5 ۲ ۰.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۹.۸ ۱۲.۵ ۰.۰۱۰ ۱۲.۱ ۲۱۱
۵ x 2.5 ۱ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۱.۰ ۱۴.۰ ۰.۰۱۰ ۷.۴۱ ۲۷۶
۵ x 2.5 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۲ ۱۱.۰ ۱۴.۵ ۰.۰۰۹ ۷.۴۱ ۳۰۲
۵ x 4 ۱ ۰.۸ ۰.۶ ۱.۴ ۱۲.۵ ۱۶.۰ ۰.۰۰۸۵ ۴.۶۱ ۳۸۷
۵ x 4 ۲ ۰.۸ ۰.۶ ۱.۴ ۱۳.۰ ۱۷.۰ ۰.۰۰۷۷ ۴.۶۱ ۴۲۱
۵ x 6 ۱ ۰.۸ ۰.۶ ۱.۴ ۱۳.۵ ۱۷.۵ ۰.۰۰۷۰ ۳.۰۸ ۵۱۲
۵ x 6 ۲ ۰.۸ ۰.۴ ۱.۴ ۱۴.۵ ۱۸.۵ ۰.۰۰۶۵ ۳.۰۸ ۵۳۷
۵ x 10 ۱ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۷.۰ ۲۱.۰ ۰.۰۰۷۰ ۱.۸۳ ۷۸۶
۵ x 10 ۲ ۱.۰ ۰.۶ ۱.۴ ۱۷.۵ ۲۲.۰ ۰.۰۰۶۵ ۱.۸۳ ۸۴۲
۵ x 16 ۲ ۱.۰ ۰.۸ ۱.۶ ۲۰.۵ ۲۶.۰ ۰.۰۰۵۲ ۱.۱۵ ۱۲۴۷
۵ x 25 ۲ ۱.۲ ۱.۰ ۱.۶ ۲۴.۵ ۳۱.۵ ۰.۰۰۵۰ ۰.۷۲۷ ۱۹۲۳
۵ x 35 ۲ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۶ ۲۷.۰ ۳۵.۰ ۰.۰۰۴۴ ۰.۵۲۴ ۲۵۰۳
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/qO5fs

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی