کابل های دارای هادی هم مرکز (کانسانتریک )

کابل های دارای هادی هم مرکز

 

کاربرد کابل های دارای هادی هم مرکز

این نوع کابل ها برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالس ها کنترلی و داده های آزمون و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می رود .

این کابل ها را می توان در فضای باز ، زیرخاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی نصب کرد . هادی هم مرکز را می توان همزمان به عنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد.

ساختار کابل های دارای هادی هم مرکز

هادی :

مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) ، گروه 2 (تابیده شده منظم) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/A.

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی :

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

هادی هم مرکز :

در کابل تک رشته هادی هم مرکز به طور مستقیم بر روی عایق و در کابل چند رشته بر روی روکش میانی به کار می رود .

جنس هادی هم مرکز از هادی مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از این دو است .

روکش:

آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

 

ولتاژ تست کابل های دارای هادی هم مرکز

آزمون ولتاژ در 3500 ولت

 

استاندارد مرجع کابل های دارای هادی هم مرکز

IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی 1000/600 ولت.

 

کابل های دارای هادی هم مرکز

جدول کابل های دارای هادی هم مرکز

تعداد و سطح مقطع هادی

mm2

ضخامت عایق

 mm

ضخامت روکش میانی

mm

ضخامت روکش

 

mm

میانگین قطر خارجی

 

mm

حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد

Ω / km

وزن تقریبی

 

Kg/KM

1 x 1.5/1.5 0.8 1.8 7.5 12.1 80
1 x 2.5/2.5 0.8 1.8 8.0 7.41 104
1 x 4/4 1.0 1.8 9.0 4.61 146
1 x 6/6 1.0 1.8 10.0 3.08 192
1 x 10/10 1.0 1.8 11.0 1.83 273
1 x 16/16 1.0 1.8 13.0 1.15 411
1 x 25/25 1.2 1.8 15.0 0.727 615
1 x 35/35 1.2 1.8 16.0 0.524 810
3 x 1.5/1.5 0.8 1.0 1.8 15.0 12.1 225
3 x 2.5/2.5 0.8 1.0 1.8 16.0 7.41 288
3 x 4/4 1.0 1.0 1.8 18.0 4.61 402
3 x 6/6 1.0 1.0 1.8 19.0 3.08 512
3 x 10/10 1.0 1.0 1.8 21.0 1.83 713
3 x 16/16 1.0 1.0 1.8 23.0 1.15 1066
3 x 25/25 1.2 1.0 1.8 28.0 0.727 1570
3 x 35/35 1.2 1.0 1.8 30.0 0.524 2042
4 x 1.5/1.5 0.8 1.0 1.8 16.0 12.1 258
4 x 2.5/2.5 0.8 1.0 1.8 17.0 7.41 331
4 x 4/4 1.0 1.0 1.8 19.0 4.61 463
4 x 6/6 1.0 1.0 1.8 20.0 3.08 597
4 x 10/10 1.0 1.0 1.8 22.0 1.83 846
4 x 16/16 1.0 1.0 1.8 25.0 1.15 1272
4 x 25/25 1.2 1.0 1.8 30.5 0.727 1883
4 x 35/35 1.2 1.0 1.8 31.5 0.524 2455
7 x 1.5/2.5 0.8 1.0 1.8 17.0 12.1 268
10 x 1.5/2.5 0.8 1.0 1.8 20.5 12.1 482
12 x 1.5/2.5 0.8 1.0 1.8 21.5 12.1 528
14 x 1.5/2.5 0.8 1.0 1.8 22.5 12.1 580
19 x 1.5/4 0.8 1.0 1.8 25.0 12.1 720
24 x 1.5/6 0.8 1.0 1.8 28.0 12.1 900
30 x 1.5/6 0.8 1.0 1.8 29.0 12.1 1012
40 x1.5/10 0.8 1.0 1.8 32.5 12.1 1240
7 x 2.5/2.5 0.8 1.0 1.8 19.0 7.41 260
10 x 2.5/4 0.8 1.0 1.8 21.5 7.41 642
12 x 2.5/4 0.8 1.0 1.8 22.5 7.41 717
14 x 2.5/6 0.8 1.0 1.8 23.5 7.41 810
19 x 2.5/6 0.8 1.0 1.8 26.0 7.41 994
24 x 2.5/10 0.8 1.0 1.8 30.0 7.41 1238
30 x 2.5/10 0.8 1.0 1.8 32.0 7.41 1393
40 x2.5/10 0.8 1.2 1.9 35.5 7.41 1857
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/e6g58