کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کاربرد کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند .

اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد طراحی شده اند .

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

ساختار کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

هادی :

مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084  .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/D .

نحوه قرارگیری رشته ها :

رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند.

روکش :

آمیزه PVC از نوع  PVC/ST5 ( باید توجه داشت این نوع آمیزه PVC ، مقاوم در برابر روغن نیست ). رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

ولتاژ تست کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت

 

استاندارد مرجع کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

۶۰۲۲۷ IEC 75 یا  ISIRI ( 607 ) 75 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت .

 

جدول کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

تعداد و سطح مقطع هادی ضخامت عایق ضخامت

روکش میانی

حداکثر قطر سیم های بافت ضخامت روکش میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت عایقی در ۷۰ درجه سانتیگراد حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
حد پایین حد بالا
 n × mm² mm mm mm mm mm mm MΩ / km Ω / km Kg/Km
۰/۵ × ۲ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۹/۰ ۷/۷ ۶/۹ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۶۰
۰/۷۵ × ۲ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۹/۰ ۰/۸ ۰/۱۰ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۷۰
۱/۰ × ۲ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۹/۰ ۲/۸ ۳/۱۰ ۰۱۰/۰ ۱/۵
 ۱/۵× ۲ ۷/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۳/۹ ۶/۱۱ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۹۵
۲/۵ × ۲ ۸/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۷/۱۰ ۳/۱۳ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۱۳۵
۰/۵ × ۳ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۹/۰ ۰/۸ ۰/۱۰ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۷۰
۰/۷۵ × ۳ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۹/۰ ۳/۸ ۴/۱۰ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۸۱
۱× ۳ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۸/۸ ۰/۱۱ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۹۸
۱/۵ × ۳ ۷/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۷/۹ ۱/۱۲ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۱۲۱
۲/۵ × ۳ ۸/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۳/۱۱ ۰/۱۴ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۱۷۲
۰/۵ × ۴ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۹/۰ ۵/۸ ۷/۱۰ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۸۸
۰/۷۵ × ۴ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۱/۹ ۳/۱۱ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۱۰۲
۱ × ۴ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۴/۹ ۷/۱۱ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۱۱۵
۱/۵ × ۴ ۷/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۷/۱۰ ۲/۱۳ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۱۴۹
۲/۵ × ۴ ۸/۰ ۸/۰ ۱۶/۰ ۲/۱ ۶/۱۲ ۵/۱۵ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۲۱۰
۰/۵ × ۵ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۳/۹ ۶/۱۱ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۱۰۱
۰/۷۵ × ۵ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۷/۹ ۱/۱۲ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۱۱۵
۱ × ۵ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۳/۱۰ ۸/۱۲ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۱۴۰
۱/۵× ۵ ۷/۰ ۸/۰ ۱۶/۰ ۲/۱ ۸/۱۱ ۷/۱۴ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۱۸۰
۵/۲ × ۵ ۸/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۳/۱ ۹/۱۳ ۲/۱۷ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۲۷۰
۵/۰ × ۶ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۰/۱ ۹/۹ ۴/۱۲ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۱۱۵
۷۵/۰ × ۶ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۵/۱۰ ۱/۱۳ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۱۳۵
۱/۰ × ۶ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۰/۱۱ ۶/۱۳ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۱۶۰
۱/۵ × ۶ ۷/۰ ۸/۰ ۱۶/۰ ۲/۱ ۷/۱۲ ۷/۱۵ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۲۲۰
۲/۵ × ۶ ۸/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۴/۱ ۲/۱۵ ۷/۱۸ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۳۱۵
۰/۵ × ۷ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۱/۱ ۸/۱۰ ۵/۱۳ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۱۲۵
۰/۷۵ × ۷ ۶/۰ ۷/۰ ۱۶/۰ ۲/۱ ۵/۱۱ ۳/۱۴ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۱۵۵
۱/۰ × ۷ ۶/۰ ۸/۰ ۱۶/۰ ۲/۱ ۲/۱۲ ۱/۱۵ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۱۸۰
۱/۵ × ۷ ۷/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۳/۱ ۱/۱۴ ۴/۱۷ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۲۴۵
۲/۵ × ۷ ۸/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۵/۱ ۵/۱۶ ۳/۲۰ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۳۵۰
۰/۵ × ۱۲ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۳/۱ ۳/۱۳ ۵/۱۶ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۲۱۰
۰/۷۵ × ۱۲ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۳/۱ ۹/۱۳ ۲/۱۷ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۲۴۵
۰/۱ × ۱۲ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۴/۱ ۷/۱۴ ۱/۱۸ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۲۹۵
۱/۵ × ۱۲ ۷/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۵/۱ ۷/۱۶ ۵/۲۰ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۳۸۰
۲/۵ × ۱۲ ۸/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۷/۱ ۹/۱۹ ۴/۲۴ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۵۵۵
۰/۵ × ۱۸ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۳/۱ ۱/۱۵ ۶/۱۸ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۲۸۰
۰/۷۵ × ۱۸ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۵/۱ ۲/۱۶ ۹/۱۹ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۳۴۰
۰/۱ × ۱۸ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۵/۱ ۹/۱۶ ۸/۲۰ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۴۰۵
۱/۵ × ۱۸ ۷/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۷/۱ ۶/۱۹ ۱/۲۴ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۵۳۵
۲/۵ × ۱۸ ۸/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۰/۲ ۳/۲۳ ۵/۲۸ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۷۹۵
۰/۵ × ۲۷ ۶/۰ ۸/۰ ۲۱/۰ ۶/۱ ۰/۱۸ ۱/۲۲ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۳۹۵
۰/۷۵ × ۲۷ ۶/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۷/۱ ۳/۱۹ ۷/۲۳ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۴۸۰
۱/۰ × ۲۷ ۶/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۷/۱ ۲/۲۰ ۷/۲۴ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۵۷۰
۱/۵ × ۲۷ ۷/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۰/۲ ۴/۲۳ ۶/۲۸ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۷۷۰
۲/۵ × ۲۷ ۸/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۳/۲ ۲/۲۸ ۵/۳۴ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۱۱۶۵
۰/۵ × ۳۶ ۶/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۷/۱ ۱/۲۰ ۷/۲۴ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۵۴۵
۰/۷۵ × ۳۶ ۶/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۸/۱ ۳/۲۱ ۲/۲۶ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۶۶۰
۱/۰ × ۳۶ ۶/۰ ۹/۰ ۲۱/۰ ۹/۱ ۵/۲۲ ۶/۲۷ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۷۸۵
۱/۵ × ۳۶ ۷/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۲/۲ ۶/۲۶ ۵/۳۲ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۱۰۴۰
۲/۵ × ۳۶ ۸/۰ ۱/۱ ۲۶/۰ ۴/۲ ۵/۳۱ ۵/۳۸ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۱۵۴۰
۰/۵ × ۴۸ ۶/۰ ۹/۰ ۲۶/۰ ۹/۱ ۱/۲۳ ۳/۲۸ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۷۴۰
۰/۷۵ × ۴۸ ۶/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۱/۲ ۹/۲۴ ۴/۳۰ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۸۵۰
۱/۰ × ۴۸ ۶/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۱/۲ ۱/۲۶ ۹/۳۱ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۱۰۳۰
۱/۵ × ۴۸ ۷/۰ ۱/۱ ۲۶/۰ ۴/۲ ۴/۳۰ ۰/۳۷ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۱۳۳۰
۲/۵ × ۴۸ ۸/۰ ۲/۱ ۳۱/۰ ۴/۲ ۹/۳۵ ۷/۴۳ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۱۹۴۰
۰/۵ × ۶۰ ۶/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۱/۲ ۵/۲۵ ۱/۳۱ ۰۱۳/۰ ۳۹ ۹۴۵
۰/۷۵ × ۶۰ ۶/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۲/۲ ۰/۲۷ ۹/۳۲ ۰۱۱/۰ ۲۶ ۱۱۰۵
۱/۰ × ۶۰ ۶/۰ ۰/۱ ۲۶/۰ ۳/۲ ۵/۲۸ ۷/۳۴ ۰۱۰/۰ ۵/۱۹ ۱۳۳۰
۱/۵ × ۶۰ ۷/۰ ۱/۱ ۲۶/۰ ۴/۲ ۷/۳۲ ۹/۳۹ ۰۱۰/۰ ۳/۱۳ ۱۷۱۰
۲/۵ × ۶۰ ۸/۰ ۲/۱ ۳۱/۰ ۴/۲ ۸/۳۸ ۲/۴۷ ۰۰۹/۰ ۹۸/۷ ۲۴۹۵

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/LPFYV

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی