کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کاربرد کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند .

اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5+ تا 40+ درجه سانتیگراد باشد طراحی شده اند .

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

ساختار کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

هادی :

مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084  .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/D .

نحوه قرارگیری رشته ها :

رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند.

روکش :

آمیزه PVC از نوع  PVC/ST5 ( باید توجه داشت این نوع آمیزه PVC ، مقاوم در برابر روغن نیست ). رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

ولتاژ تست کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

آزمون ولتاژ در 2000 ولت

 

استاندارد مرجع کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

60227 IEC 75 یا  ISIRI ( 607 ) 75 با ولتاژ نامی 500/300 ولت .

 

جدول کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

تعداد و سطح مقطع هادی ضخامت عایق ضخامت

روکش میانی

حداکثر قطر سیم های بافت ضخامت روکش میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتیگراد حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد وزن تقریبی
حد پایین حد بالا
 n × mm² mm mm mm mm mm mm MΩ / km Ω / km Kg/Km
0/5 × 2 6/0 7/0 16/0 9/0 7/7 6/9 013/0 39 60
0/75 × 2 6/0 7/0 16/0 9/0 0/8 0/10 011/0 26 70
1/0 × 2 6/0 7/0 16/0 9/0 2/8 3/10 010/0 1/5
 1/5× 2 7/0 7/0 16/0 0/1 3/9 6/11 010/0 3/13 95
2/5 × 2 8/0 7/0 16/0 1/1 7/10 3/13 009/0 98/7 135
0/5 × 3 6/0 7/0 16/0 9/0 0/8 0/10 013/0 39 70
0/75 × 3 6/0 7/0 16/0 9/0 3/8 4/10 011/0 26 81
1× 3 6/0 7/0 16/0 0/1 8/8 0/11 010/0 5/19 98
1/5 × 3 7/0 7/0 16/0 0/1 7/9 1/12 010/0 3/13 121
2/5 × 3 8/0 7/0 16/0 1/1 3/11 0/14 009/0 98/7 172
0/5 × 4 6/0 7/0 16/0 9/0 5/8 7/10 013/0 39 88
0/75 × 4 6/0 7/0 16/0 0/1 1/9 3/11 011/0 26 102
1 × 4 6/0 7/0 16/0 0/1 4/9 7/11 010/0 5/19 115
1/5 × 4 7/0 7/0 16/0 1/1 7/10 2/13 010/0 3/13 149
2/5 × 4 8/0 8/0 16/0 2/1 6/12 5/15 009/0 98/7 210
0/5 × 5 6/0 7/0 16/0 0/1 3/9 6/11 013/0 39 101
0/75 × 5 6/0 7/0 16/0 0/1 7/9 1/12 011/0 26 115
1 × 5 6/0 7/0 16/0 1/1 3/10 8/12 010/0 5/19 140
1/5× 5 7/0 8/0 16/0 2/1 8/11 7/14 010/0 3/13 180
5/2 × 5 8/0 8/0 21/0 3/1 9/13 2/17 009/0 98/7 270
5/0 × 6 6/0 7/0 16/0 0/1 9/9 4/12 013/0 39 115
75/0 × 6 6/0 7/0 16/0 1/1 5/10 1/13 011/0 26 135
1/0 × 6 6/0 7/0 16/0 1/1 0/11 6/13 010/0 5/19 160
1/5 × 6 7/0 8/0 16/0 2/1 7/12 7/15 010/0 3/13 220
2/5 × 6 8/0 8/0 21/0 4/1 2/15 7/18 009/0 98/7 315
0/5 × 7 6/0 7/0 16/0 1/1 8/10 5/13 013/0 39 125
0/75 × 7 6/0 7/0 16/0 2/1 5/11 3/14 011/0 26 155
1/0 × 7 6/0 8/0 16/0 2/1 2/12 1/15 010/0 5/19 180
1/5 × 7 7/0 8/0 21/0 3/1 1/14 4/17 010/0 3/13 245
2/5 × 7 8/0 8/0 21/0 5/1 5/16 3/20 009/0 98/7 350
0/5 × 12 6/0 8/0 21/0 3/1 3/13 5/16 013/0 39 210
0/75 × 12 6/0 8/0 21/0 3/1 9/13 2/17 011/0 26 245
0/1 × 12 6/0 8/0 21/0 4/1 7/14 1/18 010/0 5/19 295
1/5 × 12 7/0 8/0 21/0 5/1 7/16 5/20 010/0 3/13 380
2/5 × 12 8/0 9/0 21/0 7/1 9/19 4/24 009/0 98/7 555
0/5 × 18 6/0 8/0 21/0 3/1 1/15 6/18 013/0 39 280
0/75 × 18 6/0 8/0 21/0 5/1 2/16 9/19 011/0 26 340
0/1 × 18 6/0 8/0 21/0 5/1 9/16 8/20 010/0 5/19 405
1/5 × 18 7/0 9/0 21/0 7/1 6/19 1/24 010/0 3/13 535
2/5 × 18 8/0 9/0 21/0 0/2 3/23 5/28 009/0 98/7 795
0/5 × 27 6/0 8/0 21/0 6/1 0/18 1/22 013/0 39 395
0/75 × 27 6/0 9/0 21/0 7/1 3/19 7/23 011/0 26 480
1/0 × 27 6/0 9/0 21/0 7/1 2/20 7/24 010/0 5/19 570
1/5 × 27 7/0 9/0 21/0 0/2 4/23 6/28 010/0 3/13 770
2/5 × 27 8/0 0/1 26/0 3/2 2/28 5/34 009/0 98/7 1165
0/5 × 36 6/0 9/0 21/0 7/1 1/20 7/24 013/0 39 545
0/75 × 36 6/0 9/0 21/0 8/1 3/21 2/26 011/0 26 660
1/0 × 36 6/0 9/0 21/0 9/1 5/22 6/27 010/0 5/19 785
1/5 × 36 7/0 0/1 26/0 2/2 6/26 5/32 010/0 3/13 1040
2/5 × 36 8/0 1/1 26/0 4/2 5/31 5/38 009/0 98/7 1540
0/5 × 48 6/0 9/0 26/0 9/1 1/23 3/28 013/0 39 740
0/75 × 48 6/0 0/1 26/0 1/2 9/24 4/30 011/0 26 850
1/0 × 48 6/0 0/1 26/0 1/2 1/26 9/31 010/0 5/19 1030
1/5 × 48 7/0 1/1 26/0 4/2 4/30 0/37 010/0 3/13 1330
2/5 × 48 8/0 2/1 31/0 4/2 9/35 7/43 009/0 98/7 1940
0/5 × 60 6/0 0/1 26/0 1/2 5/25 1/31 013/0 39 945
0/75 × 60 6/0 0/1 26/0 2/2 0/27 9/32 011/0 26 1105
1/0 × 60 6/0 0/1 26/0 3/2 5/28 7/34 010/0 5/19 1330
1/5 × 60 7/0 1/1 26/0 4/2 7/32 9/39 010/0 3/13 1710
2/5 × 60 8/0 2/1 31/0 4/2 8/38 2/47 009/0 98/7 2495

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/LPFYV

سیم و کابل - سیمند کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم وکابل - فروشنده سیم و کابل - فروشسیم و کابل - فروش سیم وکابل - انواع سیم و کابل - سیم و کابل - سیم و کابل خوب - سیم و کابل درجه یک - بهترین سیم و کابل - سیم وکابل اصل - سیم وکابل با کیفیت - سیم کابل - فروش سیم کابل - خرید سیم کابل - با کیفیت ترین سیم برق - بهترین سیم و کابل ایران - خرید سیم ساختمان - با کیفیت ترین سیم برق - کابل صنعتی افشان - با کیفیت ترین کابل برق - سیم افشان چیست - کابل ساختمانی - سیم ساختمان - کابل برق مفتولی - کابل برق - فروش سیم ساختمانی - خرید سیم برق مفتولی - خرید کابل برق - سیم و کابل - انواع سیم و کابل - سیم وکابل - قیمت سیم برق - سیم برق قیمت - کابل صنعتی - انواع کابل صنعتی - فروش کابل صنعتی - فروش سیم و کابل آنلاین - سیم و کابل انلاین - اطلاعات سیم و کابل فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل برق - فروش کابل برق - انواع سیم و کابل - فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - خرید سیم برق - خرید کابل برق - فروش کابل برق - فروش سیم برق - فروش سیم و کابل برق - خرید سیم و کابل برق

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی