هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

کاربرد هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

 cc :

این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط از ۱ تا ۳۲ کیلوولت ، مناسبند .

 ACSR :

این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

ساختار 

هادی :

آلومینیوم آلیاژی ( AAAC ) یا آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی ( ACSR ) .

عایق :

آمیزه پلی اتیلن شبکه ای  ( XLPE ) مشکی با ضخامت ۳ میلی متر برای همه سازهای نوع CC ، ضخامت ۵/۵ میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 20 KV وضخامت ۸ میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 33KV .

روکش نهایی :

پلی اتیلن شبکه ای ( HDPE ) مشکی دارای ۵/۲ تا ۳  درصد دوده به منظور افزایش مقاومت در برابر اشعه خورشید با ضخامت ۸/۰ میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT .

 

استاندارد مرجع 

مشخصات فنی شرکت توانیر .

جدول هادی های هوایی آلومینیومی

 

سطح مقطع نامی هادی سطح مقطع واقعی تعداد و

 قطر نامی هادی

ضخامت روکش قطر هادی قطر کابل حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
mm۲ mm۲ n × mm mm mm mm Ω / km Kg/Km
AAAC – CCT 20 KV
۷۰ ۳/۷۷ ۷۵/۳ × ۷ ۳/۲ ۶۹/۱۰ ۸/۱۴ ۴۴۶۷/۰ ۳۰۰
۱۲۰ ۹/۱۲۹ ۹۵/۲ × ۱۹ ۳/۲ ۰۱/۱۴ ۱۷ ۲۶۷۴/۰ ۴۶۵
۱۸۵ ۸/۱۸۲ ۵۰/۳ × ۱۹ ۳/۲ ۶۳/۱۶ ۱۸ ۱۹۰۰/۰

 

AAAC – CCT  ۲۰ KV

 

۷۰ ۳/۷۷ ۷۵/۳ × ۷ ۳/۲ ۳/۱۱ ۲۳ ۴۳/۰ ۶۳۵
۱۲۰ ۹/۱۲۹ ۹۵/۲ × ۱۹ ۳/۲ ۳/۱۴ ۲۶ ۲۶۸/۰ ۸۴۵
۱۸۵ ۸/۱۸۲ ۵۰/۳ × ۱۹ ۳/۲ ۵/۱۷ ۲۹ ۱۸۳/۰ ۱۱۰۵

 

AAAC – CCT  ۲۰ KV

 

۷۰ ۳/۷۷ ۷۵/۳ × ۷ ۶/۳ ۳/۱۱ ۵/۲۸ ۴۳/۰ ۹۰۰
۱۲۰ ۹/۱۲۹ ۷۵/۴ × ۷ ۶/۳ ۳/۱۴ ۵/۳۱ ۲۶۸/۰ ۱۱۴۵
۱۸۵ ۸/۱۸۲ ۵۰/۳ × ۱۹ ۶/۳ ۵/۱۷ ۵/۳۴ ۱۸۳/۰ ۱۴۴۰
نام هادی ساختار هادی ضخامت روکش قطر هادی قطر کابل حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
آلومینیوم

قطر × تعداد

فولاد

قطر × تعداد

حداقل حداکثر حداقل حداکثر
n × mm n × mm mm mm mm mm mm Ω / km Kg/Km
fox ۷۹/۲ × ۶ ۷۹/۲ × ۱ ۳ ۳/۳ ۶/۸ ۴/۱۴ ۴/۱۵ ۷۸۲۲/۰ ۲۶۸
mink ۶۶/۳ × ۶ ۶۶/۳ × ۱ ۳/۲ ۶/۳ ۲۱/۱۰ ۳/۱۴ ۵/۱۵ ۴۷۶۷/۰ ۳۵۵
hyena ۳۹/۴ × ۷ ۹۳/۱ × ۷ ۳/۲ ۶/۳ ۵۵/۱۳ ۵/۱۶ ۵/۱۸ ۲۸۴۳/۰ ۴۰۰
wolf ۵۹/۲ × ۳۰ ۵۹/۲ × ۷ ۳/۲ ۶/۳ ۸۶/۱۶ ۷/۱۷ ۹/۱۸ ۱۹۲۰/۰ ۵۴۶
نام هادی سطح مقطع نامی هادی ساختار هادی قطر هادی حداقل نیروی پارگی حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
آلومینیوم

قطر × تعداد

فولاد

قطر × تعداد

mm۲ n × mm n × mm mm N Ω / km Kg/Km
mole ۶/۱۰ ۵/۱ × ۶ ۵/۱ × ۱ ۵/۴ ۴۱۰۰ ۷۰۲/۲ ۴۳
squirrel ۰/۲۱ ۱۱/۲ × ۶ ۱۱/۲ × ۱ ۳۲/۶ ۷۹۰۰ ۲۷۰/۱ ۸۵
gopher ۲۶۲ ۳۶/۲ × ۶ ۳۶/۲ × ۱ ۰۸/۷ ۹۶۰۰ ۰۹۳/۱ ۱۰۷
fox ۷/۳۶ ۷۹/۲ × ۶ ۷۹/۲ × ۱ ۳۸/۸ ۱۳۲۰۰ ۷۸۲۷/۰ ۱۴۹
rabbit ۹/۵۲ ۳۵/۳ × ۶ ۳۵/۳ × ۱ ۰۵/۱۰ ۱۸۴۰۰ ۵۴۲۶/۰ ۲۱۴
mink ۱/۶۳ ۶۶/۳ × ۶ ۶۶/۳ × ۱ ۹۸/۱۰ ۲۱۸۰۰ ۴۵۴۱/۰ ۲۵۵
horse ۴/۷۳ ۷۹/۲ × ۱۲ ۷۹/۲ × ۱ ۹۵/۱۳ ۶۱۲۰۰ ۳۹۳۶/۰ ۵۳۸
cat ۴/۹۵ ۵۰/۴ × ۶ ۵۰/۴ × ۱ ۵/۱۳ ۳۲۷۰۰ ۳۰۰۸/۰ ۳۸۸
dog ۱۰۵ ۷۲/۴ × ۶ ۵۷/۱ × ۷ ۱۵/۱۴ ۳۲۷۰۰ ۲۷۳۳/۰ ۳۹۴
hyena ۱۰۶ ۹۳/۴ × ۷ ۹۳/۱ × ۷ ۵۷/۱۴ ۴۰۹۰۰ ۲۷۱۲/۰ ۴۵۰
tiger ۲/۱۳۱ ۳۶/۲ × ۳۰ ۳۶/۲× ۷ ۵۲/۱۶ ۵۸۰۰۰ ۲۲۰۴/۰ ۶۰۲
wolf ۱۵۸ ۵۹/۲ × ۳۰ ۵۹/۲ × ۷ ۱۳/۱۸ ۶۹۲۰۰ ۱۸۲۸/۰ ۷۲۶
lynx ۵/۱۸۳ ۷۹/۲ × ۳۰ ۷۹/۲ × ۷ ۵۳/۱۹ ۷۹۸۰۰ ۱۵۷۶/۰ ۸۴۲
lion ۲۳۸ ۱۸/۳ × ۳۰ ۱۸/۳ × ۷ ۲۶/۲۲ ۱۰۰۶۰۰ ۱۲۱۲/۰ ۱۰۹۵
goat ۲/۳۲۴ ۷۱/۳ × ۳۰ ۷۱/۳ × ۷ ۹۷/۲۵ ۱۳۵۷۰۰ ۰۸۹۱/۰ ۱۴۸۹
sheep ۱/۳۷۵ ۹۹/۳ × ۳۰ ۹۹/۳ × ۷ ۹۳/۲۷ ۱۵۵۹۰۰ ۰۷۷۲/۰ ۱۷۱۸

 

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/ASfFY

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی