مواد بستر ساز در نصب کابل

زمینه یابی و گزینش مواد بستر ساز همواره در جایی پیشنهاد می گردد که کابل با باری یکنواخت و پیوسته بهره برداری گردد . آگاهی از نوع خاک همراه با ویژگی های مناسب فیزیکی و گرمایشی مواد بسترساز تعیین گنجایش بار در شرایط ویژه را امکان پذیر می سازد . به طور معمول خاک حفاری از شن صنعتی جهت این کاربرد مناسب تر است .

مخلوط شن های صنعتی برای بسترسازی کابل هایی مناسب است که همواره با بیشترین تنش گرمایی بهره برداری می شوند . به کارگیری مخلوط هایی از این دست ، برای بسترسازی مسیرهای طولانی کابل های فشارقوی که پیوسته باری یکنواخت دارند از منظر صرفه اقتصادی همواره محل سوال می باشد .

 

مواد بستر ساز در نصب کابل
مواد بستر ساز در نصب کابل

 

از سوی دیگر با توجه به تنگناهای گرمایشی کابل ها در طول های کوتاه مساله هزینه مواد بستر ساز در مکان دوم اولویت قرار می گیرد و در این شرایط بهتر است از مواد بستر ساز سود برده شود .

اگر در مسیر کابل کشی شده کارهای ساختمانی انجام بگیرد ، خاک پیشین شیارها نباید با مواد دارای ویژگی های ضعیف تر جایگزین گردد و همچنین نباید وزن مخصوص حجمی خاک تغییر کند .

از انواع خاک هایی که در طبیعت یافت می شود خاک  کوارتز دارای انواع شن و ماسه ، مناسب ترین دانه بندی را دارد . برای نمونه این خاک ها دارای بالاترین شاخص دانه بندی یکنواخت و کمترین مقدار جاهای تهی می باشند . رسانایی گرمایشی آنها به دلیل وجود دانه های ریز کوارتزی و مواد آهکی بسیار خوب است و همچنین به آسانی در هم فشرده می شوند .

بالاترین میزان مقاومت ویژه ای که تاکنون گزارش گردیده است مربوط به خاک های پسماند و وازده است . در شن هایی که یکنواختی کمتری دارند ، مقاومت ویژه گرمایشی به 3 وات بر کیلومتر می رسد .

در بریتانیا آمیزه ای از ریگ – شن و آمیزه ای از شن – سمنت با نام مواد بسترسازی که دارای پایداری گرمایشی مناسبی هستند شناخته شده می باشد .

 

مواد بستر ساز در نصب کابل
مواد بستر ساز در نصب کابل

مخلوط شن – ریگ

نسبت این مخلوط ها در بیشتر جاها 50-50 در نظر گرفته می شود ولی 45-55 آنها نیز پذیرفتنی است . اندازه دانه های شن نبایستی از 4/2 میلی متر فراتر برود ولی اگر اندازه 5 درصد آن تا 5 میلی متر نیز برسد بازهم آمیزه ای قابل پذیرش می ماند .

وجود هیچ گونه ذرات رس و یا مواد آلی در این مخلوط مجاز نیست . اندازه های دانه های ریگ باید میان 4/2 تا 10 میلی متر باشد . دانه های شن و ریگ با لبه های تیز نباید وجود داشته باشند و مخلوط باید دارای مقدار اندکی آب در حدود 7 تا 10 درصد باشد . شرایط مورد نیاز را  می توان با مخلوطی از ریگ – شن پودر شده فراهم آورد . ریگ های خرد شده تنها می توانند 50 درصد کل ریگ ها را تشکیل دهند .

مخلوط شن – سمنت

مخلوط شن – سمنت در حالت بسته ، باید به صورت خرد شده در بسترسازی کابل به کار رود تا آنکه در روند ته نشینی یا فرونشینی مواد پیرامونی به کابل آسیب نرسد و همچنین باید هرگاه لازم شد بتوان به آسانی آنها را جا به جا نمود . پیشنهاد می شود از شن هایی سود برد که روزن هایی کوچکتر از 55/0 میلی متر داشته باشند .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandkStjF

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!