طراحی هادی کلاس دو بر اساس استاندارد بین المللی IEC 60502

شرایط هادی در کلاس دو

 • مس اندود شده یا بدون آن
 • آلومینیوم یا آلیاژ آن با اندود فلزی یا بدون آن
 • آلومینیوم با پوشش فلزی ( CLAD )
 • آلومینیوم با پوشش فلزی و اندود فلز دیگر ( CLAD ، COAT )

طراحی هادی کلاس دو بر اساس استاندارد 1بین المللی

مقررات هادی در کلاس دو

 • سطح مقطع هادی آلومینیومی استرند شده نباید کمتر از 10 میلی متر مربع باشد .

تذکر : جهت کاربردهای خاص مقاطع 4 و 6 میلی متر مربع استرند نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .

 • تعداد مفتولهای هادی تابع نقررات خاصی است که در جداول استاندارد آمده است .
 • مقاومت هرهادی در دمای 20 درجه سانتیگراد نبایستی از مقادیر مندرج در جدول استاندارد بیشتر باشد .
 • قطر نهایی هادی ها از مقادیر داده شده در استاندارد نباید بیشتر باشد .

طراحی هادی کلاس دو بر اساس استاندارد 1بین المللی

کلاس 2 هادی فشرده شده یا شکل داده شده هم دارد .

جنس هادی در کلاس دوفشرده شده

 • مس آنیل شده با اندود فلزی یا بدون آن
 • آلومینیوم یا آلیاژ آن

جنس هادی در کلاس دوفشرده شده

 • سطح مقطع هادی آلومینیومی استرند شده و فشرده شده نباید کمتر از 6 میلی متر مربع یاشد .
 • سطح مقطع هادی های آلومینیومی یا مسی استرند شده و نیز شکل داده شده نباید کمتر از 25 میلی متر مربع باشد .
 • نسبت قطر هر دو مفتول در هادی نباید بیش از 2 باشد .
 • تعداد مفتول های هر هادی نباید از حداقل مقادیر داده شده در جدول استاندارد کمتر باشد .
 • مقاومت هر هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد نباید بیش از مقادری داده شده در جدول فوق باشد .
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandTh1vM

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!