ساختار کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق | REY ( St )Y , REY ( St )YRY , PIMF

 

 

ساختار

هادی : به جز کابل های الحاقی و جبرانی ترموکوپل هادی باید مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) و یا گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) به صورت ساده یا قلع اندود مطابق با استاندارد BS 6360 بوده و بیشینه مقاومت آن بر اساس استاندارد HD 383 باشد.

بایستی توجه داشت که در تمام کابل های با المان دو ، سه و چهار تایی میزان ماکزیمم مقاومت باید ۲ درصد بیش از استاندارد HD 383 باشد .

رساناهای تابیده شده و انعطاف پذیر باید شامل سیم های با سطح مقطع گرد ، بدون عایق بین آنها بصورت منظم و هم مرکز تابیده شوند .

 

عایق رشته های کابل : عایق باید از مواد پلیمری زیر انتخاب گردد :

  • آمیزه پلی وینیل کلراید یا PVC
  • پلی اتیلن
  • پلی پروپیلن
  • ترکیب بازدارنده شعله بدون هالوژن یا HFFR
  • پلی اتیلن کراس لینک شده یا XLPE .

کمینه ضخامت عایق در هر نقطه از عایق برای ولتاژ اسمی مشخص نباید کمتر از مقدار تعیین شده در جداول مربوطه باشد و همپنین حالت هم مرکزی در هنگام اندازه گیری نباید زیر ۷۵ درصد قرار بگیرد .

نحوه قرارگیری رشته ها در کابل :

رشته ها به صورت تکی یا المان های زوج ، سه تایی و یا چهارتایی با رنگ بندی یا شماره گذاری مشخص می شوند . طول تاب کابل های دوتایی ، سه تایی یا چهاتایی رسانا برای کابل های با سطح مقطع رسانای کوچکتر یا مساوی ۵/۱ میلی متر مربع نباید از ۱۰۰ میلی متر و برای کابل های با سطح مقطع رسانای ۵/۲ میلی متر مربع تباید از ۱۵۰ میلی متر فراتر رود .

اسکرین زوج ها :

 برای کابل های دارای اسکرین روی زوج به صورت سیم ارت قلع اندود ، فویل آلومینیوم و نوار پلی استر و یا سیم های بافت مس یا مس قلع اندود و یا ترکیب بافت و فویل .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandsMaV8

بیشتر بخوانید