حداکثر جریان مجاز کابل های غیر انعطاف در داخل ساختمان

جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی ۷۰ درجه سانتیگراد ، دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد

NYM,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY
N05VV-U,N05VV-R NHXMH
NYY,NYCY
H07V-U,-R,-K

H07V3-U,-R,-K

NYM ,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY
N05VV-U,N05VV-R NHXMH
NYY,NYCY (1)
H07V-U,-R,-K

H07V3-U,-R,-K

کدشناسایی محصول
کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی شرایط نصب :

– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی
– در داخل لوله عایقی

نصب در دیوار دارای عایق حرارتی نصب در لوله عایقی
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع(mm2)
۱۵/۰ ۱۶/۵ ۱۵/۵ ۱۷/۵ ۱۳/۰ (۲)۱۵/۵ ۱۳/۵ (۲)۱۵/۵ ۱/۵
۲۰ ۲۳ ۲۱ ۲۴ ۱۷/۵ ۱۸/۵ ۱۸/۰ ۱۹/۵ ۲/۵
۲۷ ۳۰ ۲۸ ۳۲ ۲۳ ۲۵ ۲۴ ۲۶ ۴
۳۴ ۳۸ ۳۶ ۴۱ ۲۹ ۳۲ ۳۱ ۳۴ ۶
۴۶ ۵۲ ۵۰ ۵۷ ۳۹ ۴۳ ۴۲ ۴۶ ۱۰
(۳)۴۷/۱۷ ۱۰
۶۲ ۶۹ ۶۸ ۷۶ ۵۲ ۵۷ ۵۶ ۶۱ ۱۶
۸۰ ۹۰ ۸۹ ۱۰۱ ۶۸ ۷۵ ۷۳ ۸۰ ۲۵
۹۹ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۲۵ ۸۳ ۹۲ ۸۹ ۹۹ ۳۵
۱۱۸ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۵۱ ۹۹ ۱۱۰ ۱۰۸ ۱۱۹ ۵۰
۱۴۹ ۱۶۸ ۱۷۱ ۱۹۲ ۱۲۵ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۵۱ ۷۰
۱۷۹ ۲۰۱ ۲۰۷ ۲۳۲ ۱۵۰ ۱۶۷ ۱۶۴ ۱۸۲ ۹۵
۲۰۶ ۲۳۲ ۲۳۹ ۲۶۹ ۱۷۲ ۱۹۲ ۱۸۸ ۲۱۰ ۱۲۰
۱۹۶ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۴۰ ۱۵۰
۲۲۳ ۲۴۸ ۲۴۵ ۲۷۳ ۱۸۵
۲۶۱ ۲۹۱ ۲۸۶ ۳۲۰ ۲۴۰
۲۹۸ ۳۳۴ ۳۲۸ ۳۶۷ ۳۰۰

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴ مراجعه گردد .

۱) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
۲) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴
۳) جهت نصب بر روی دیوارهای چوبی مجاز نمی باشد ، مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴

NYY NYM , NYMZ , NYMT , NYIF , NYIFY
NHYRUZY , NYBUY , NYDY
N05VV-U , N05VV-R
NHXMH , NYY , NYCY (1)
کدشناسایی محصول
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار کابل چند رشته یا چند رشته روکش شده با فاصله حداقل ۳/۰ برابر قطر کابل از دیوار کابل تک رشته یا چند رشته یا تک رشته و یا چند رشته روکش شده بر روی دیوار شرایط نصب :

– بصورت مستقیم
– در هوای آزاد

کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل کابل ها چسبیده به هم
نصب در هوای آزاد نصب مستقیم
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع ( mm2 )
۱۸/۵ ۲۲ ۱۷/۵ ۱۹/۵ ۱/۵
۲۵ ۳۰ ۲۴ ۲۴ ۲/۵
۳۴ ۴۰ ۳۲ ۳۶ ۴
(۲)۳۳/۰۲ ۴
۴۳ ۵۱ ۴۱ ۴۶ ۶
۶۰ ۷۰ ۵۷ ۶۳ ۱۰
(۲)۵۹/۴۳ ۱۰
۸۰ ۹۴ ۷۶ ۸۵ ۱۶
۱۳۰ ۱۴۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۳۱ ۱۰۱ ۱۱۹ ۹۶ ۱۱۲ ۲۵
۱۶۲ ۱۸۱ ۱۳۷ ۱۴۳ ۱۶۲ ۱۲۶ ۱۴۸ ۱۱۹ ۱۳۸ ۳۵
۱۹۷ ۲۱۹ ۱۶۷ ۱۷۴ ۱۹۶ ۱۵۳ ۱۸۰ ۱۴۴ ۱۶۸ ۵۰
۲۵۴ ۲۸۱ ۲۱۶ ۲۲۵ ۲۵۱ ۱۹۶ ۲۳۲ ۱۸۴ ۲۱۳ ۷۰
۳۱۱ ۳۴۱ ۲۶۴ ۲۷۵ ۳۰۴ ۲۳۸ ۲۸۲ ۲۲۳ ۲۵۸ ۹۵
۳۶۲ ۳۹۶ ۳۰۸ ۳۲۱ ۳۵۲ ۲۷۶ ۳۲۸ ۲۵۹ ۲۹۹ ۱۲۰
۴۱۹ ۴۵۶ ۳۵۶ ۳۷۲ ۴۰۶ ۳۱۹ ۳۷۹ ۲۹۹ ۳۴۴ ۱۵۰
۴۸۰ ۵۲۱ ۴۰۹ ۴۲۷ ۴۶۳ ۳۶۴ ۴۳۴ ۳۴۱ ۳۹۲ ۱۸۵
۵۶۹ ۶۱۵ ۴۸۵ ۵۰۷ ۵۴۶ ۴۳۰ ۵۱۴ ۴۰۳ ۴۶۱ ۲۴۰
۶۵۹ ۷۰۹ ۵۶۱ ۵۸۷ ۶۲۹ ۴۹۷ ۵۹۳ ۴۶۴ ۵۳۰ ۳۰۰
۷۹۵ ۸۵۲ ۶۵۶ ۶۸۹ ۷۵۴ ۴۰۰
۹۲۰ ۹۸۲ ۷۴۹ ۷۸۹ ۸۶۸ ۵۰۰
۱۰۷۰ ۱۱۳۸ ۸۵۵ ۹۰۵ ۱۰۰۵ ۶۳۰

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴ مراجعه گردد .

۱) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
۲) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandSlNpn

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی