حداکثر جریان مجاز کابل های غیر انعطاف در داخل ساختمان

جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی ۷۰ درجه سانتیگراد ، دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد

NYM,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY
N05VV-U,N05VV-R NHXMH
NYY,NYCY
H07V-U,-R,-K

H07V3-U,-R,-K

NYM ,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY
N05VV-U,N05VV-R NHXMH
NYY,NYCY (1)
H07V-U,-R,-K

H07V3-U,-R,-K

کدشناسایی محصول
کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی شرایط نصب :

– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی
– در داخل لوله عایقی

نصب در دیوار دارای عایق حرارتی نصب در لوله عایقی
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع(mm2)
۱۵/۰ ۱۶/۵ ۱۵/۵ ۱۷/۵ ۱۳/۰ (۲)۱۵/۵ ۱۳/۵ (۲)۱۵/۵ ۱/۵
۲۰ ۲۳ ۲۱ ۲۴ ۱۷/۵ ۱۸/۵ ۱۸/۰ ۱۹/۵ ۲/۵
۲۷ ۳۰ ۲۸ ۳۲ ۲۳ ۲۵ ۲۴ ۲۶ ۴
۳۴ ۳۸ ۳۶ ۴۱ ۲۹ ۳۲ ۳۱ ۳۴ ۶
۴۶ ۵۲ ۵۰ ۵۷ ۳۹ ۴۳ ۴۲ ۴۶ ۱۰
(۳)۴۷/۱۷ ۱۰
۶۲ ۶۹ ۶۸ ۷۶ ۵۲ ۵۷ ۵۶ ۶۱ ۱۶
۸۰ ۹۰ ۸۹ ۱۰۱ ۶۸ ۷۵ ۷۳ ۸۰ ۲۵
۹۹ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۲۵ ۸۳ ۹۲ ۸۹ ۹۹ ۳۵
۱۱۸ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۵۱ ۹۹ ۱۱۰ ۱۰۸ ۱۱۹ ۵۰
۱۴۹ ۱۶۸ ۱۷۱ ۱۹۲ ۱۲۵ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۵۱ ۷۰
۱۷۹ ۲۰۱ ۲۰۷ ۲۳۲ ۱۵۰ ۱۶۷ ۱۶۴ ۱۸۲ ۹۵
۲۰۶ ۲۳۲ ۲۳۹ ۲۶۹ ۱۷۲ ۱۹۲ ۱۸۸ ۲۱۰ ۱۲۰
۱۹۶ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۴۰ ۱۵۰
۲۲۳ ۲۴۸ ۲۴۵ ۲۷۳ ۱۸۵
۲۶۱ ۲۹۱ ۲۸۶ ۳۲۰ ۲۴۰
۲۹۸ ۳۳۴ ۳۲۸ ۳۶۷ ۳۰۰

 

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴ مراجعه گردد .

۱) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
۲) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴
۳) جهت نصب بر روی دیوارهای چوبی مجاز نمی باشد ، مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴

 

 

 

 

NYY NYM , NYMZ , NYMT , NYIF , NYIFY
NHYRUZY , NYBUY , NYDY
N05VV-U , N05VV-R
NHXMH , NYY , NYCY (1)
کدشناسایی محصول
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار کابل چند رشته یا چند رشته روکش شده با فاصله حداقل ۳/۰ برابر قطر کابل از دیوار کابل تک رشته یا چند رشته یا تک رشته و یا چند رشته روکش شده بر روی دیوار شرایط نصب :

– بصورت مستقیم
– در هوای آزاد

کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل کابل ها چسبیده به هم
نصب در هوای آزاد نصب مستقیم
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع ( mm2 )
۱۸/۵ ۲۲ ۱۷/۵ ۱۹/۵ ۱/۵
۲۵ ۳۰ ۲۴ ۲۴ ۲/۵
۳۴ ۴۰ ۳۲ ۳۶ ۴
(۲)۳۳/۰۲ ۴
۴۳ ۵۱ ۴۱ ۴۶ ۶
۶۰ ۷۰ ۵۷ ۶۳ ۱۰
(۲)۵۹/۴۳ ۱۰
۸۰ ۹۴ ۷۶ ۸۵ ۱۶
۱۳۰ ۱۴۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۳۱ ۱۰۱ ۱۱۹ ۹۶ ۱۱۲ ۲۵
۱۶۲ ۱۸۱ ۱۳۷ ۱۴۳ ۱۶۲ ۱۲۶ ۱۴۸ ۱۱۹ ۱۳۸ ۳۵
۱۹۷ ۲۱۹ ۱۶۷ ۱۷۴ ۱۹۶ ۱۵۳ ۱۸۰ ۱۴۴ ۱۶۸ ۵۰
۲۵۴ ۲۸۱ ۲۱۶ ۲۲۵ ۲۵۱ ۱۹۶ ۲۳۲ ۱۸۴ ۲۱۳ ۷۰
۳۱۱ ۳۴۱ ۲۶۴ ۲۷۵ ۳۰۴ ۲۳۸ ۲۸۲ ۲۲۳ ۲۵۸ ۹۵
۳۶۲ ۳۹۶ ۳۰۸ ۳۲۱ ۳۵۲ ۲۷۶ ۳۲۸ ۲۵۹ ۲۹۹ ۱۲۰
۴۱۹ ۴۵۶ ۳۵۶ ۳۷۲ ۴۰۶ ۳۱۹ ۳۷۹ ۲۹۹ ۳۴۴ ۱۵۰
۴۸۰ ۵۲۱ ۴۰۹ ۴۲۷ ۴۶۳ ۳۶۴ ۴۳۴ ۳۴۱ ۳۹۲ ۱۸۵
۵۶۹ ۶۱۵ ۴۸۵ ۵۰۷ ۵۴۶ ۴۳۰ ۵۱۴ ۴۰۳ ۴۶۱ ۲۴۰
۶۵۹ ۷۰۹ ۵۶۱ ۵۸۷ ۶۲۹ ۴۹۷ ۵۹۳ ۴۶۴ ۵۳۰ ۳۰۰
۷۹۵ ۸۵۲ ۶۵۶ ۶۸۹ ۷۵۴ ۴۰۰
۹۲۰ ۹۸۲ ۷۴۹ ۷۸۹ ۸۶۸ ۵۰۰
۱۰۷۰ ۱۱۳۸ ۸۵۵ ۹۰۵ ۱۰۰۵ ۶۳۰

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴ مراجعه گردد .

۱) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
۲) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandSlNpn
سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب