جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

 

شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی ۹۰ درجه سانتیگراد ، دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH ,N2XCH
NHXHX
NHXCHX
NHXH
NHXCH
NHXHX ,NHXCHX
H07V2-U,-K

NHXA,NHXAF

H07Z-U,-R,-K

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH ,N2XCH
NHXHX
NHXCHX
NHXH
NHXCH
NHXHX ,NHXCHX
H07V2-U,-K
NHXA,NHXAF
H07Z-U,-R,-K
کدشناسایی محصول
 کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

  کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

   کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

   کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

شرایط نصب :
– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی
– در داخل لوله عایقی
نصب در دیوار دارای عایق حرارتی

 

نصب در لوله عایقی
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع(mm2)
۱۹/۵ ۲۲ ۲۰ ۲۳ ۱۶/۵ ۱۸/۵ ۱۷/۰ ۱۹/۰ ۱/۵
۲۶ ۳۰ ۲۸ ۳۱ ۲۲ ۲۵ ۲۳ ۲۶ ۲/۵
۳۵ ۴۰ ۳۷ ۴۲ ۳۰ ۳۳ ۳۱ ۳۵ ۴
۴۴ ۵۱ ۴۸ ۵۴ ۳۸ ۴۲ ۴۰ ۴۵ ۶
۶۰ ۶۹ ۶۶ ۷۵ ۵۱ ۵۷ ۵۴ ۶۱ ۱۰
۸۰ ۹۱ ۸۸ ۱۰۰ ۶۸ ۷۶ ۷۳ ۸۱ ۱۶
۱۰۵ ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۳۳ ۸۹ ۹۹ ۹۵ ۱۰۶ ۲۵
۱۲۸ ۱۴۶ ۱۴۴ ۱۶۴ ۱۰۹ ۱۲۱ ۱۱۷ ۱۳۱ ۳۵
۱۵۴ ۱۷۵ ۱۷۵ ۱۹۸ ۱۳۰ ۱۴۵ ۱۴۱ ۱۵۸ ۵۰
۱۹۴ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۵۳ ۱۶۴ ۱۸۳ ۱۷۹ ۲۰۰ ۷۰
۲۳۳ ۲۶۵ ۲۶۹ ۳۰۶ ۱۹۷ ۲۲۰ ۲۱۶ ۲۴۱ ۹۵
۲۶۸ ۳۰۵ ۳۱۲ ۳۵۴ ۲۲۷ ۲۵۳ ۲۴۹ ۲۷۸ ۱۲۰
۲۵۹ ۲۹۰ ۲۸۵ ۳۱۸ ۱۵۰
۲۹۵ ۳۲۹ ۳۲۴ ۳۶۲ ۱۸۵
۳۴۶ ۳۸۶ ۳۸۰ ۴۲۴ ۲۴۰
۳۹۶ ۴۴۲ ۴۳۵ ۴۸۶ ۳۰۰

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴ مراجعه گردد .

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH
NHXHX
NI2XY,N2XY,N2X2
N2XH,N2XCH(1)
NHXHX,NHXCHX(1)
کدشناسایی محصول
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار  

 

 

 

شرایط نصب :

– بصورت مستقیم
– در هوای آزاد

کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل کابل ها چسبیده به هم
نصب در هوای آزاد نصب مستقیم
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع ( mm2 )
۲۳ ۲۶ ۲۲ ۲۴ ۱/۵
۳۲ ۳۶ ۳۰ ۳۳ ۲/۵
۴۲ ۴۹ ۴۰ ۴۵ ۴
۵۴ ۶۳ ۵۲ ۵۸ ۶
۷۵ ۸۶ ۷۱ ۸۰ ۱۰
۱۰۰ ۱۱۵ ۹۶ ۱۰۷ ۱۶
۱۶۱ ۱۸۲ ۱۳۵ ۱۴۱ ۱۶۱ ۱۲۷ ۱۴۹ ۱۱۹ ۱۳۸ ۲۵
۲۰۱ ۲۲۶ ۱۶۹ ۱۷۶ ۲۰۰ ۱۵۸ ۱۸۵ ۱۴۷ ۱۷۱ ۳۵
۲۴۶ ۲۷۵ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۴۲ ۱۹۲ ۲۲۵ ۱۷۹ ۲۰۹ ۵۰
۳۱۸ ۳۵۳ ۲۶۸ ۲۷۹ ۳۱۰ ۲۴۶ ۲۸۹ ۲۲۹ ۲۶۹ ۷۰
۳۸۹ ۴۳۰ ۳۲۸ ۳۴۲ ۳۷۷ ۲۹۸ ۳۵۲ ۲۷۸ ۳۲۸ ۹۵
۴۵۴ ۵۰۰ ۳۸۳ ۴۰۰ ۴۳۷ ۳۴۶ ۴۱۰ ۳۲۲ ۳۸۲ ۱۲۰
۵۲۷ ۵۷۷ ۴۴۴ ۴۶۴ ۵۰۴ ۳۹۹ ۴۷۳ ۳۷۱ ۴۴۱ ۱۵۰
۶۰۵ ۶۶۱ ۵۱۰ ۵۳۳ ۵۷۵ ۴۵۶ ۵۴۲ ۴۲۴ ۵۰۶ ۱۸۵
۷۱۹ ۷۸۱ ۶۰۷ ۶۳۴ ۶۷۹ ۵۳۸ ۶۴۱ ۵۰۰ ۵۹۹ ۲۴۰
۸۳۳ ۹۰۲ ۷۰۳ ۷۳۶ ۷۸۳ ۶۲۱ ۷۴۱ ۵۷۹ ۶۹۳ ۳۰۰
۱۰۰۸ ۱۰۸۵ ۸۲۳ ۸۶۸ ۹۴۰ ۴۰۰
۱۱۶۹ ۱۲۵۳ ۹۴۶ ۹۹۸ ۱۰۸۳ ۵۰۰
۱۳۶۲ ۱۴۵۴ ۱۰۸۸ ۱۱۵۱ ۱۲۵۴ ۶۳۰

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت ۴ مراجعه گردد .

۱) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandlPXpr

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی