جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل

جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل

 

ویژگی واحد مس آنیل شده مس سخت کشیده آلومینیوم سخت ECآلومینیوم گرید سرب فولاد
نشانه شیمیایی Cu Cu AI pb fe
چگالی KG/dm۳ ۸/۸۹ ۸/۸۹ ۲/۷ ۲/۷ ۱۱/۳۵ ۷/۸
مقاوت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد Ohm.Km/mm۲ ۱۷/۲۴۱ ۱۷/۵۶۸ ۲۸/۲۶۴ ۳۲/۵۰۰ ۲۰۶ ۱۹۰
نقطه ذوب ۱۰۸۳ ۱۰۸۳ ۶۵۷ ۶۵۷ ۳۲۷ ۱۴۰۰
نیروی پارگی daN/mm۲ ۲۰-۳۰ ۵۰-۳۵ ۱۲-۱۵ ۴۰-۳۵ ۱/۷۵ ۴۰-۱۵۰
درصد ازدیاد طول % ۲۵-۳۰ ۰/۵-۳ ۱/۵-۳ ۴-۶ ۲۰-۵۰ ۲-۶
مدول کشسانی daN/mm۲ ۱۰۵۰۰ ۱۲۰۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۵۰۰
هدایت الکتریکی  IACS % ۱۰۰ ۹۸ ۶۱ ۵۳ ۸/۴ ۹
رسانایی گرمایشی W/cm.K ۳/۸۹۳ ۳/۸۹۳ ۲/۲۱۸ ۱/۸۴ ۰/۳۵ ۰/۴۶
ضریب دی الکتریک خطی (k-1(x 10-6 ۱۷ ۱۷ ۲۳ ۲۳ ۲۹ ۱۱/۵
گرمای ویژه CAL/°C.g ۰/۰۹۳ ۰/۰۹۳ ۰/۲۱۴ ۰/۲۱۴ ۰/۰۳۰ ۰/۱۱۴
ضریب تغییرات دمایی K-1 ۰/۰۰۳۹۳ ۰/۰۰۳۹۳ ۰/۰۰۴۰۳ ۰/۰۰۳۶ ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۴
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandIrvPB